English version of this page

Disputas: Michel Alexandre Cabot

Master Michel Alexandre Cabot ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil forsvare sin avhandling "Meaningful Grammar Feedback in English Writing Teacher Education" for graden PhD.

Bildet kan inneholde: briller, panne, nese, briller, smil.

Foto: Privat

 

Klikk her for å delta på disputasen via Zoom

Tid og sted for prøveforelesning

"Language awareness, metalinguistic awareness and corrective feedback in the perspective of metacognition and language learning"

 

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Andreas Lund, Universitetet i Oslo

Veileder

Sammendrag

Denne avhandlingen undersøker grammatikkfeedback i lærerutdanningens skriveopplæring i engelsk som fremmedspråk i Norge. Studien svarer på et behov for kritisk utforsking av meningsfull grammatikkfeedback som lærerstudentene ikke bare bruker for/i egen skriveutvikling, men også som modell for mulige framtidige feedbacksituasjoner i klasserommet. 

Metodologisk følger avhandlingen en kvalitativ multimetodisk design: en enkel kasusstudie av én forelesers skriftlige feedback og påfølgende skrivesamtaler med 18 lærerstudenter og to intervjustudier med henholdsvis 12 lærerstudenter og 13 erfarne forelesere. Ferris’ (2014) anbefalinger for beste praksis og Ellis’ (2009) og Lyster og Rantas (1997) taksonomier benyttes som analyseenhet. Funnene viser interessante eksempler på hvordan ulike tilbakemeldingsmodaliteter og tilbakemeldingstyper kan bli kombinert. I kasusstudien var direkt, metaspråklig og stimulerende feedback hyppigere i samtalene og utfylte dermed skriftlig feedback. Studentene satte stor pris på direkt, metaspråklig, stimulerende og både fokusert og ufokusert feedback. Foreleserne ga overveiende metaspråklig og indirekt feedback, foretrakk lokal og ufokusert feedback framfor global og fokusert feedback og brukte muntlig og/eller stimulerende feedback lite. Foreleserne og lærerstudentene delte et positivt syn på ufokusert, metaspråklig og lokal feedback. De to gruppene hadde derimot ulik syn på muntlig/skriftlig, direkt/indirekt og stimulerende/ikke stimulerende feedback. For eksempel, foreleserne likte indirekt feedback bedre, selv om studentene oppfattet indirekt feedback som frustrerende. Foreleserne og studentene må kommunisere bedre.

Funnene bidrar med kunnskap om hvordan grammatikk feedback kan bli meningsfull i lærerutdanningen. Fra et artefaktperspektiv, kan kombinasjonen av skriftlig feedback og påfølgende lærer–student-skrivesamtaler forbedre grammatikkfeedback. Fra et mottakerperspektiv kan økologisk-agentiske (Emirbayer & Mische, 1998) og språkdidaktiske (Swain, 2000) perspektiver bidra til å forklare viktige læringsmomenter. Fra et senderperspektiv er det anbefalt at forelesere reflekterer over sine egne praksiser for å garantere dialogisk og finjustert (Doughty, 1994; Han 2001) feedback. Teorier om individuelle lærerkognisjoner (Phipps & Borg, 2009) og læringsøkologiske (Van Lier, 2004) faktorer kan være med på å beskrive lærerutdanningsrelaterte anbefalinger. Disse tre perspektivene er et uttrykk for lærerutdanningen som et tilbakemeldingssamfunn som kan fremme literacy gennom vurdering.
 

Publisert 18. mai 2021 11:10 - Sist endret 4. juni 2021 13:46