English version of this page

Disputas: Filipa de Sousa

Master Filipa de Sousa ved Institutt for pedagogikk vil forsvare sin avhandling "A Dialogic Approach to Game-Based Learning - The Role of the Teacher in Students’ Engagement with Ethics and Morality in Citizenship Education Using a Commercial Off-the-Shelf Videogame." for graden PhD.

Bildet kan inneholde: person, klær, hår, smil, øyenbryn.

Foto: Shane Colvin

 

Klikk her for å delta på disputasen via Zoom

Tid og sted for prøveforelesning

"Game based  learning  and engagement in productive disciplinary work: Opportunities and challenges in translating gaming experiences into learning experiences"

 

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent Professor Annika Lantz-Andersson, Gøteborgs Universitet
  • 2. opponent Adjunct Professor Anu Kajamaa, Helsingfors Universitet  (permisjon)
  • 2. opponent Professor Anders Mørch, Universitetet i Oslo
  • Komitéleder Professor Emeritus Per Hetland, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Line Wittek, Universitetet i Oslo

Veiledere

Sammendrag

Denne avhandlingen er skrevet innen pedagogikk og handler om klasseromsundervisningen med nye teknologier. Mer spesifikt så fokusere studien på spillbasert læring (GBL) og måter videospill kan brukes i formell utdanning.

Målet er å bidra med kunnskap om design og implementering av dialogisk undervisning med kommersielle videospill for å lære om medborgerskap, etikk og moral. Dette målet knytter seg til behovet for kunnskap om å hvordan en kan utforme nye pedagogiske praksiser som møter interessene til studentene i det 21. århundre.

Forskningsdesignet fulgte to klasser på videregående trinn i fagene medborgerskap i Portugal og religion og etikk i Norge. I klassene i de to landene ble det gjennomført et lignende undervisningsopplegg: der videospillet The Walking Dead ble brukt for å lære om moral og etikk. Datainnsamling inkluderte naturalistisk observasjon, videoopptak av aktiviteter, feltnotater og intervjuer med deltakerne etter at aktivitetene var gjennomført.

Studien tar utgangspunkt i et sosiokulturelt og dialogisk perspektiv på læring, og bruker begrepene mediering, appropriering og posisjonalitet for å analysere hvordan dette kommersielle videospillet ble brukt og hvordan det ble integrert i undervisningen som et medierende verktøy for læring. Resultatene viser hvordan læringsforløpene og prosessene med å skape faglig forståelse var avhengig av studentenes samarbeid og resonering, og av lærernes pedagogiske design. Studien konkluderer med at bruk av COTS i GBL kan støttet studenters deltagelse og læring gjennom støtten studentene får til å posisjonene seg slik dette også er beskrevet i teoriene om “transformational play” og “productive disciplinary engagement".

Publisert 26. mai 2021 00:10 - Sist endret 27. aug. 2021 13:20