Hovedfagskandidat Monica Johannesen's avhandling for graden ph.d.

Avhandlingens tittel er:

The Sociomateriality of Teaching. Virtual Learning Environments in Teaching Practice.

Hensikten med denne studien er å bidra til forståelsen av undervisningspraksis med læringsplattformer (LMS). Hvilken rolle LMS spiller i lærernes pedagogiske praksis er undersøkt, både i grunnskolen og i høyere utdanning. Dette er gjort gjennom empiriske studier av lærernes praksis med LMS, i form av intervjuer og læreres egen loggføring av sine aktiviteter. Det legges til grunn et sosiomaterielt teoretisk rammeverk, basert på aktør-nettverks -teori.

Funnene i avhandlingen viser at nye aktører, slik som LMS, bidrar til effektiv kommunikasjon og fungerer som en alliert i studentenes informasjonsinnhenting. Videre viser funnene at eksisterende aktører, slik som oppgaveutkast, evalueringskriterier, studiemåter og undervisningsplaner, forandres som følge av LMS-bruk.

Funnene viser også at profesjonell identitet er formet av både menneskelige og ikkemenneskelige aktører. Ulike fagmiljøers forståelse av læring og undervisning er avgjørende for miljøenes tendens til å stille spørsmål ved den inskriberte funksjonaliteten til de verktøy de bruker i et LMS, slik som f eks flervalgsprøver. Funnene fra grunnskolen viser at LMS engasjerer foreldre, elever og lærere i et læringsnettverk knyttet til utformingen av skriftlig vurdering. Ved å gi støtte til både formativ og summativ vurdering, blir LMS en aktiv aktør i utdanningsreformer.

Avslutningsvis viser studien at LMS er en aktiv aktør i tre aktør -nettverk som er relevante i forhold til lærernes handlingskraft , nemlig: et nettverk som imøtekommer nasjonale og lokale forventinger om hvordan undervisning skal foregå, et nettverk som støtter gode lærings- og undervisningsformer og et nettverk som gir grunnlag for å realisere lærernes egne pedagogiske grunnsyn.

 

For English, se:

Publisert 18. feb. 2013 13:23 - Sist endret 18. feb. 2013 13:23