Cand.polit. Philip Anders Dammen's avhandling for graden ph.d.

Avhandlingens tittel er:

En undersøkelse av psykisk plage og psykisk endring med utgangspunkt i enkelte endringsprosesser. Et bidrag i utvikling av en vitenskapelig tilnærming til endring av psykisk forankrede plager og lidelser. En studie gjennomført med et kombinert design.

Mål

Avhandlingens mål var å forklare og forstå det som skjedde i vellykkede terapeutiske prosesser med et spesielt fokus på de samtalemønstre som forekom i 11 terapisesjoner.

Fagområde

Avhandlingen er skrevet innenfor fagområdene terapi og psykisk endring

Problemstillinger

Avhandlingens søker å gi svar på følgende problemstillinger: Hvordan er opplevelsen av den psykiske plage bygget opp rent mentalt? Hva skjer rent mentalt med klientene når de oppnår psykiske endringer som følge av behandling?

Metoder

Det ble anvendt et kombinert (triangulert) design med inspirasjon fra Grounded Theory (GT) som åpner muligheten for å kombinere et kvalitativt forskningsdesign med vekt på fortolkning med kvantitative metoder hentet fra beskrivende statistikk. Vekten ble lagt på fordelingen av ulike typer utsagn i samtalen mellom klient og terapeut samt på de resultater som kunne spores i behandlingen i form av psykisk endring. Følgende metoder ble anvendt: En klinisk tilnærming med enkelte eksperimentelle trekk inspirert av korttidsterapeutiske tradisjoner.  En tilnærming, inspirert av GT, som ble anvendt for å utvikle de teorier om psyken, og for å undersøke hvilke typer av utsagn som inngikk i de terapeutiske sesjoner. Og en kvantitativ metode med vekt på deskriptiv statistikk for å undersøke fordelingen av de ulike utsagnstyper mellom terapeut og klientene.

Konklusjoner og funn

Opplevelsen av psykiske forankrede plager synes å være en følge av tilgangen til potensielt avgrensbare og observerbare mentale elementer som rommer følelser. Psykisk endring i behandling kan betraktes som en følge av endringer i tilgangen til disse mentale elementer. Kartleggingen og endringen av tilgangen til disse mentale elementer kan skje bevisst gjennom behandling.

Nytteverdi

Avhandlingens funn vil ha betydning for å forstå opplevelsen av alle psykisk forankrede tilstander og plager, og for forståelsen for fenomenet psykisk endring mer allment. Avhandlinens funn vil derfor kunne få betydning i fag som pedagogikk, spesialpedagogikk, ledelse, kommunikasjon, idrettspsykologi og prestasjonsfokuserte fag etc.

Arbeidet er utført med utgangspunkt egen terapeutiske praksis. Og har ikke mottatt økonomisk støtte. Arbeidet har foregått parallelt med mitt prosjekt på Norges Musikkhøgskole med det mål å utvikle kunnskap som kan anvendes for å redusere mestringsrelaterte psykiske spenninger hos musikere.

 

 

For English, see:

 

Publisert 15. jan. 2013 16:18 - Sist endret 15. jan. 2013 16:18