Cand.polit. Anne Mette Bjørgen

Avhandlingens tittel er:

Digitale praksiser i samspill mellom kontekster: En undersøkelse av 9 - 13 åringers bruk, opplevelser og fortolkninger av digital teknologi i overganger mellom skole og fritid.

Avhandlingen er skrevet innen forskningsfeltene mediepedagogikk og barn og unges kompetanseutvikling. Hovedmålet er å bidra med empiri på hvordan barna opplever og gir mening til ulike digitale praksiser innen rammen av skole- og fritidskontekst. Delmål 1 er å bidra til økt forståelse av digital kompetanse som forskningsfelt i skolen. Delmål 2 er å bidra inn mot skolen som praksisfelt, ved å belyse hvordan individuelle fortolkninger virker inn på teknologibruk og utvikling av digitale kompetanser. Studien søker svar på hvordan elever på 5. – 7. trinn fortolker digitale praksiser på tvers av skole- og fritidskonteksten, nærmere bestemt 1) hvilke overganger og spenninger eksisterer mellom elevenes hverdagserfaringer med datamaskiner og erfaringer fra skolen, 2) hvilke muligheter har de for å posisjonere identitet i praksisene, 3) hvordan oppleves brudd og koblinger mellom praksiser i de to kontekstene. I lys av disse spørsmålene drøftes hvordan fortolkninger og posisjonering av identitet har betydning for utvikling av digitale kompetanser. Det empiriske materialet er hentet fra tre barneskoler, og består av semistrukturerte intervjuer med elever og lærere, spørreskjema og observasjoner av produksjonspraksiser i tre klasserom. Hovedfunnene er disse: 1) Subjektive fortolkninger av digitale praksiser og kontekster virker inn på deltakelse, posisjonering av identitet, opplevelse av overganger og brudd mellom praksiser i kontekstene, 2) skolen rammer inn elevenes fortolkninger, 3) elevene transformerer og appliserer praksiser fra skolen inn i praksiser i fritiden snarere enn omvendt, og 4) identitetsposisjonering og forståelse for kontekster er viktige aspekter ved digitale kompetanser. Avhandlingen bidrar til å utvikle digital kompetanse som forskningsfelt innen rammen av skolen ved å rette oppmerksomheten mot barns egne perspektiver og posisjoner på hvordan og hvorfor de engasjerer seg i digitale praksiser. Studien konkretiserer teoretiske og normative framstillinger av digital kompetanse, og bidrar også inn mot skolen som praksisfelt. Avhandlingen er utført ved Avdeling for pedagogikk og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer og Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

 

 

 

 

Publisert 19. feb. 2016 14:11 - Sist endret 19. feb. 2016 14:11