Cand.polit. Edel Karin Kvam

Avhandlingens tittel er:

Pedagogiske samtaler. En kvalitativ studie av lærersamarbeid i norsk grunnskole.

I løpet av de siste 40 år har myndighetene i offentlige styringsdokumenter for grunnskolens virksomhet tillagt lærersamarbeid en avgjørende rolle for realisering av læreplanenes målområder og for å utvikle bedre undervisning. Dette synspunkt er forsøkt fulgt opp innenfor samme periode med ulike strukturelle rammer for lærersamarbeid, nedfelt i arbeidstidsavtaler.

Studien Pedagogiske samtaler tar for seg en avgrenset form for lærersamarbeid i norsk grunnskole. Studiens forskningsobjekt er pedagogiske samtaler som omhandler den delen av undervisningen som foregår i direkte kontakt med elevene, og som finner sted innenfor organiserte trinnteam. Det er benyttet en kvalitativ tilnærming, hvor intervju av lærere og observasjon av trinnteamsamarbeid utgjør verktøy for datainnsamling.

Analysen av intervju- og observasjonsdata viser at pedagogiske samtaler er en sentral del av læreres trinnteamsamarbeid. Lærere mener at drøftende og analyserende samtaler er av særlig betydning for utvikling av undervisningen. Samtidig er det funnet at samtalene i hovedsak består av praktiske avklaringer og overføring av informasjon. Det kan stilles kritiske spørsmål til hvilken bevissthet lærere har om sin samtalepraksis.

Dersom lærersamarbeidet skal kunne oppfylle myndighetenes intensjoner, bør fokus rettes mot å fremme en form for samarbeid som kan bidra til at undervisningen blir bedre. I studien argumenteres det for at et slikt samarbeid kjennetegnes av samtaler om læreres undervisning, hvor utvalgte undervisningssituasjoner blir gjenstand for analyse, og med tilgang til teoretisk kunnskap som er relevant for situasjonen. Det kan stilles kritiske spørsmål ved hvilken bevissthet lærere har om grunnlaget for valg som blir foretatt, og om egen teorianvendelse.

Studien inngår i faget pedagogikk og er et bidrag til lærerforskningen. Arbeidet er utført ved Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, og er finansiert av NLA Høgskolen Bergen.

Publisert 24. mars 2014 10:45 - Sist endret 19. mai 2014 15:08