Master Marte Monsen

Avhandlingens tittel er:

Store forventninger? Læreroppfatninger om eksterne leseprøver.

Standardiserte prøver i lesing har fått økt betydning innenfor det norske skoleverket. I skolepolitiske diskusjoner er en stadig tilbakevendende problemstilling hvilken rolle slike vurderingsverktøy skal ha. Når det gjelder de nasjonale leseprøvene, kan disse forstås som et middel for å holde skoler og lærere ansvarlige for elevenes resultater. Norske utdanningspolitikere fremhever imidlertid i større grad prøvenes pedagogiske nytteverdi. Denne avhandlingen er skrevet innenfor fagområdet norskdidaktikk, og omhandler hvilke oppfatninger lærere har om eksterne prøver i lesing. For å belyse denne problemstillingen er det gjennomført en flerkasusstudie på åttendetrinnsteamet ved tre ungdomsskoler. Data utgjøres av individuelle intervjuer og gruppeintervjuer med lærere, samt seks prøveverktøy og nasjonale og lokale dokumenter knyttet til prøvesystemet. Data analyseres og diskuteres med utgangspunkt i teori fra lese- og språktestforskning, i tillegg til teori om læreres oppfatninger.

Lærernes forventninger til prøvenes funksjon er omfattende, men preget av usikkerhet og ambivalens. De intenderte konsekvensene av prøvene som lærerne beskriver, er få, mens uintenderte konsekvenser er flere. Både høye forventninger, usikkerhet og ambivalens kan til dels forklares med prøvedokumentene. Mange prøver er dessuten lite gjennomsiktige når det gjelder blant annet konstruktet som skal måles. Dette kan være én årsak til at kunnskapene om hva prøvene måler, er svake hos de fleste lærerne. Når det gjelder de minoritetsspråklige elevene kan det i noen grad se ut til at leseprøveresultater blir forstått som uttrykk for disse elevenes generelle kunnskapsnivå. Læreme har stor tillit til prøveverktøyene, men mindre tillit til skoleledelse og lokale skolemyndigheters oppfølging. Prøvesystemet beskrives også som en trussel mot lærernes autonomi.

Resultatene tyder blant annet på at vi trenger en avklaring av hva som skal være leseprøvenes funksjon, og at økt bruk av standardiserte prøver bør innebære en økt oppmerksomhet mot å utvikle kunnskaper om slike prøver hos lærere, skoleledere og skoleeiere.

Arbeidet er utført ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Arbeidssted under hele forskingsprosessen har vært Høgskolen i Hedmark.

 

 

 

 

Publisert 19. mai 2014 11:29 - Sist endret 19. mai 2014 11:29