Cand.polit. Jan Arild Dolonen

Avhandlingens tittel er:

Collaborative design and use of digital learning resources. Analysing the processes and products of collaborative design and computer-supported collaborative learning scenarios in education.

Avhandlinga er skrevet innafor forskningsfeltene design og læring. Den omhandler aspekter ved samarbeidende design (co-design) av og samarbeidende bruk av digitale læringsressursene i klasserommet. Gjennom avhandlinga og dens fire artikler bindes design og læring sammen i form av samarbeid og produksjon av artifakter.

Forskningsrelevansen er knyttet til tre aspekter som er sentral både for design og læring.

Det første aspektet er hva som karakteriserer samarbeid. Det andre er rollen til artefaktet som blir designet og produsert. Det tredje er at det få studier som adresserer co-design av digital læringsteknologi.

Hovedmålet med avhandlinga er å karakterisere prosesser knyttet til co-design og samarbeidende produksjon av artefakter. Et tilleggsmål er å utforske hvordan man kan kombinere kvalitative og kvantitative metoder (mixed methods) i sosiokulturelle studier. For å nå disse målene så fokuserer jeg på samarbeidende prosesser i produksjonen av nye artefakter. I avhandlinga og artiklene bruker jeg et sosio-kulturelt perspektiv og kombinerer metoder (kvantitativ og kvalitativ metodebruk).

De empiriske funnene som blir presentert viser at teknologi mediert samarbeid mellom individer i produksjon av nye artefakter er et kompleks fenomen med flere lag. Individer med deres erfaringer og kunnskap interagerer med andre i en kontekst fylt med artefakter og forskjellige institusjonelle og kulturelle begrensninger. Argumentet er at hvis vi ikke anerkjenner denne kompleksiteten så fanger vi ikke opp de spesifikke mønstrene som dannes ut fra samarbeidet. For det første så vises det at når man produserer artefakter sammen så er beslutninger for endring dypt rotfestet i delte perspektiver på institusjonelle normer og praksiser som deltakerne tilhører.

For det andre så vises det at artefakter som sådan ikke påvirker den sosiale interaksjonen, men at det er individene som konstituerer artefaktet. For det tredje så vises det til at begrepet variasjon hentet fra kvantitative metoder kan bidra til å øke validiteten i sosiokulturelle studier.

Publisert 13. mai 2014 15:29 - Sist endret 19. mai 2014 13:59