Master Birger Brevik

Avhandlingens tittel er:

LEGO & Læring: En kvalitativ studie av elektrofaglæreres bruk av LEGO Mindstorms som læringsverktøy i norsk videregående skole.

Avhandlingen er skrevet innenfor det yrkespedagogiske fagfeltet og inneholder en studie av elektrofaglæreres bruk av læringsverktøyet LEGO Mindstorms når de implementerte nye læreplaner i egen undervisning. Studien bygger på følgende problemstilling: Hvordan bruker elektrofaglærere i den videregående skolen LEGO Mindstorms som læringsverktøy for undervisning ved implementering av nye læreplaner i elektrofag? Avhandlingen dokumenterer en kvalitativ studie med intervjuer og deltakende observasjoner av et utvalg elektrofaglærere i videregående skoler. Studien er foretatt i tidsrommet 2007 – 2010. Paperts læringsfilosofi, konstruksjonisme danner den teoretiske rammen rundt studien.

Studien viser  at lærerne i utvalget oftest savner faglig samarbeid med bedrifter om læringsoppgaver i skolen. Derimot foregår det jevnlig samarbeid med bedrifter om utplassering av elever i yrkespraksis. Et annet funn er at lærerne i utvalget finner LEGO Mindstorms som nyttig læringsverktøy ved simulering av teknologiske arbeidsprosesser. Studien viser videre at de lærerne som valgte å basere undervisningen på åpne oppgaver, mente dette var mer hensiktsmessig enn om de utformet problemstillingene elevene skulle arbeide med. Et fjerde interessant funn er at flere lærere i utvalget mente bruk av et LEGO-basert læringsverktøy med tilhørende undervisningsstrategi fremmet kreativitet og motivasjon hos elevene.

Resultater fra denne studien har relevans for den undervisningen som gis på HiOA, institutt for yrkesfaglærerutdanning. Den brukes som bakgrunn for den undervisningen som gis på både bachelor og master-studier. Studien legger også grunnlaget for et fremtidig teknologisk læringsverksted på HiOA campus Kjeller som et praktisk læringsverksted for studenter. Studien er utført ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for yrkesfaglærerutdanning, med tilknytning til Det utdanningsvitenskapelige fakultet, ILS, Universitetet i Oslo.

 

 

 

 

 

Publisert 13. feb. 2014 14:59