Kandidat Liv Torunn Eik

Avhandlingens tittel er:

Ny i profesjonen. En observasjons- og intervjustudie av førskolelæreres videre kvalifisering det første året i yrket.

Avhandlingen er skrevet innenfor fagområdet pedagogikk og setter søkelys på nyutdannede førskolelæreres videre kvalifisering i yrket. Utgangspunktet er førskolelærernes pedagogiske arbeid med barna og deres samarbeid med det øvrige personale og barnas foreldre. Hovedproblemstillinger er:

  • Hvordan opplever nyutdannede førskolelærere sin kompetanse og videre profesjonskvalifisering det første året i yrket?
  • I hvilken grad opplever de nye førskolelærerne at de inngår i gjensidige læringsprosesser i barnehagen?

Forskningsarbeidet har en kvalitativ tilnærming med vekt på etnografiske metoder. Empirien har framkommet gjennom gjentatte intervjuer og observasjoner av seks nyutdannede førskolelærere. Et teoretisk rammeverk knyttet til begrepene profesjon, profesjons-kvalifisering, kultur, kompetanse og språk er benyttet ved analyse og drøfting.

Avhandlingens hovedfunn:

  • De nyutdannede opplevde etter kort tid at de mestret det pedagogiske arbeidet og viste kvaliteter som improvisasjon og profesjonelt skjønn, men hadde likevel problemer med å beskrive, analysere og evaluere det pedagogiske arbeidet.

 

  • De nyutdannede opplevde flest utfordringer i forhold til å være leder for personalet på egen avdeling, men hadde problemer med å beskrive og analysere disse.

 

  • De nyutdannede opplevde i begrenset grad at de inngikk i gjensidige læringsprosesser på sin nye arbeidsplass, noe som relateres til spenningsfelt mellom en horisontal og en vertikal diskurs i barnehagene, mellom de nyutdannedes pedagogiske oppgaver overfor barna og overfor assistentene samt mellom utvikling av deres aktør- og kommentatorkompetanse.

 

Resultatene antas å ha nytteverdi for utvikling av den nye barnehagelærerutdanningen og som inspirasjon for videre forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot kvalifisering i barnehagen.

 

 

Publisert 6. jan. 2014 10:17