Master Marte Blikstad-Balas

Avhandlingens tittel er:

Redefining School Literacy. Prominent literacy practices across subjects in upper secondary School.

«Redefining School Literacy – Prominent literacy practices across subjects in upper secondary school» er en artikkelbasert avhandling som undersøker hvordan ulike typer tekster brukes av elever på tvers av fag i videregående skole. Studien kombinerer videoopptak fra undervisning i fagene historie, norsk samt religion og etikk, intervjuer med elever og en kvantitativ elevundersøkelse. Innhentingen av videodata er gjort med hodekameraer, noe som gjør det mulig både å komme tett på hver enkelt elev og å sammenligne hvordan ulike elever arbeider i løpet av de samme timene. Studien er forankret i sosiokulturell literacy-teori.

Avhandlingen fokuserer på to kontekster som er sentrale i skolen: helklasseundervisning og arbeid med individuelle oppgaver. Hovedfunnet i avhandlingen er at literacy-praksisene som er gjennomgående i datamaterialet deler følgende tre kjennetegn:

  1. De er individuelle fremfor institusjonaliserte – dette betyr at elevene i stor grad bestemmer selv hvilke tekster de vil lese og hvordan de vil jobbe med ulike tekster. Det er i det store og det hele eleven selv som avgjør om han eller hun for eksempel vil ta notater under helklasseundervisning, eller om eleven heller vil bruke tid på andre tekster, som nettspill, sosiale medier eller nettaviser. Elevene har altså stor individuell frihet når det kommer både til hva og hvordan de leser og skriver i løpet av en skoletime.
  2. De er svært ofte digitale – et gjennomgående funn i avhandlingen er at elevene jobber med digitale tekster, både fagtekster (som læreres PowerPointer, svar på oppgaver i Word, Wikipedia-sider og lignende) og det som i avhandlingen omtales som ikke-akademiske tekster (som sosiale medier, en rekke ulike spill, nettaviser og blogger)
  3. De er implisitte og dermed ikke forankret i undervisningen – siden mange av tekstene elevene leser og skriver er et resultat av individuelle valg fremfor lærerens anbefaling eller en felles praksis. Et tydelig eksempel på tekster som ikke er forankret i undervisningen er alle tekstene elevene leser på laptopene sine mens lærerne har helklasseundervisning.

Avhandlingen består av tre publiserte artikler. Den første artikkelen, Digital Literacy in Upper Secondary School – What Do Students Use Their Laptops for During Teacher Instruction? handler - som tittelen avslører - om hva elever broker laptopene sine til mens læreren har helklasseundervisning. Artikkel nummer to,  Student’s Digital Strategies and Shortcuts – Searching for Answers on Wikipedia as a Core Literacy Practice in Upper Secondary School, er skrevet sammen med professor Rita Hvistendahl. Denne artikkelen handler om hvordan nettleksikonet Wikipedia har en helt sentral rolle i elevenes arbeid med ulike skoleoppgaver. Den tredje artikkelen, Vague Concepts in the Educational Sciences: Implications for Researchers, tar for seg praktiske og metodiske utfordringer ved å bruke vage forskningsbegreper som «literacy» og «praksis".

Avhandlingen diskuterer rollene digital teknologi har i skolen og hvordan den digitale teknologien påvirker og former elevenes literacy-praksiser. Videre bidrar avhandlingen med viktige empiriske beskrivelser av hvor individualiserte elevenes literacy-praksiser er og hvilke holdninger elever selv har til egne lese – og- skrivevaner i en skolekontekst.

 

 

 

 

Publisert 8. jan. 2014 15:29 - Sist endret 8. jan. 2014 15:29