Cand.polit. Tine Sophie Prøitz

Avhandlingens tittel er:

Conceptualisations of learning outcomes in education - an explorative cross-case analysis of policymakers, teachers and scholars.

Avhandlingen er en artikkelbasert eksplorativ studie av hvordan begrepet læringsutbytte forstås av forskere, lærere og politikere. Arbeidets problemstilling er: How is the concept of learning outcomes conceptualised in theory and practice by different actors in different educational contexts? Studien er basert på kvalitative data i et case-studie design.

Læringsutbytte anses å være et nøkkelbegrep i et internasjonalt så vel som nasjonalt utdanningslandskap i endring. Internasjonale organisasjoner med innflytelse på nasjonal utdanningspolitikk har presentert et læringsutbyttebegrep under en felles forståelsesramme. Denne avhandlingen viser at begrepet er omstridt, og at det pågår en diskusjon om begrepets meningsinnhold som er dypt forankret i spørsmål om hva læring er og hvordan læring kan anerkjennes.

I avhandlingen argumenteres det for at det finnes en overordnet etablert og dominant forståelse av begrepet læringsutbytte, men også at alternative tilnærminger til begrepet er identifisert. Studiens funn indikerer at en dominant forståelse begrenser hvordan begrepet brukes, og at det finnes alternative forståelser som fremstår som uutforsket av aktørene i studien. I avhandlingen illustreres det hvordan forståelser av begrepet varierer i praktisk språkbruk mellom og innenfor de studerte aktørgruppene.

Avhandlingen bidrar metodisk til læringsutbytte-feltet med en studie av begrepet slik det fremtrer i talehandlinger hos tre grupper av aktører i utdanning. Den bidrar teoretisk med en presentasjon av et teoretisk basert analytisk rammeverk som gjennom studiens gang avanserer til en empirisk forankret modell for forståelser av læringsutbytte.

Studien er relevant ved å tilby en modell for vurdering av ulike tilnærminger til læringsutbytte i utdanning. Den kan også bidra til identifisering av praksiser som evner å balansere myndigheters eksterne krav og interne behov i skole og utdanning.

Arbeidet er utført ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo og ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU.

 

 

 

 

 

Publisert 13. feb. 2014 09:56