Forskerprofilen: Anne Edwards

Professor Anne Edwards, instituttleder ved Department of Education, Oxford University, er utnevnt til Æresdoktor ved UiO i jubileumsåret 2011.

Foto: Anne Edwards

Professor Anne Edwards

Edwards er professor i pedagogikk ved Oxford University (Oxford Department of Education), der hun også er instituttleder. Edwards har tidligere hatt professorater ved universitetene i Leeds og Birmingham, og er foruten Professor II ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo også utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Helsinki i 2010.

Æresdoktor ved UiO

I jubileumsåret 2011 er Professor Edwards utnevnt til æresdoktor, Doctor philosophiae honiris causa, ved UiO. Tittelen tildeles eksterne forskere som har bidratt med et vitenskapelig arbeid av betydning, som er av fremragende kvalitet og som bringer forskningen videre.

Forskningsprofil

Edwards er en fremragende og produktiv forsker som har arbeidet med et bredt sett av utdanningsvitenskapelige problemstillinger. Hennes bidrag til forskning på lærerutdanning og lærerpraksis har vært sentralt for hennes forankring ved UV-fakultetet.

Professor Anne Edwards er tidligere utdannet både som psykolog og lærer, og hun har publisert et betydelig volum innenfor området profesjonell praksis med en forankring i Vygotskys kultur-historiske tradisjon. Hun arbeider innenfor en sosiokulturell tilnærming med fokus på å utforske hvordan individuell læring er innvevd i sosiale situasjoner og endrede praksisformer, og hennes forskningsbidrag de senere årene har særlig vært rettet mot profesjonslæring, arbeidslivslæring og forebygging av sosial eksklusjon. Hennes unike bidrag til feltet har blant annet vært utvikling av begreper som relasjonell handlekraft og relasjonell ekspertise. Slike begreper anvendes for å forstå hva som skjer når profesjonelle utøvere arbeider sammen om komplekse problemstillinger.

Hennes nyeste forskning tar opp og problematiserer hvordan profesjonell ekspertise anerkjennes og mobiliseres i systemer som har som formål å støtte opp om barns oppvekstbetingelser.

Professor Edwards er en meget dyktig foreleser og veileder og har de senere årene gitt sentrale bidrag til fakultetets forskerutdanning.

Verv

Professor Edwards har også innehatt en rekke verv. Hun er eksempelvis tidligere president i British Educational Research Association, hun deltok i utvalget som vurderte status for britisk utdanningsvitenskap (Education sub-panel) i 2008 Research Assessment Exercise, og hun var i perioden 2003-2007 medlem av ESRC board (Economic and Social Research Council) i UK.

Gratulerer!

UV-fakultetet gratulerer Professor Edwards med utnevnelsen. Vi takker for det gode samarbeidet om utdanningsvitenskapelig forskning, og ser frem til fortsettelsen.

Av Jarle V. Traavik
Publisert 1. sep. 2011 23:25 - Sist endret 4. juli 2016 08:22