English version of this page

Nasjonal forskerskole i utdanningsforskning (NATED)

NATED var en nasjonal forskerskole innen utdanningsvitenskap som har som mål å styrke utdanningsvitenskapelig forskning og å utvikle robuste modeller for forskerutdanning.

Hva var NATED

NATED (The National Graduate School in Educational Research) var en av fem nasjonale forskerskoler finansiert av Norges forskningsråd for perioden 2008-2016. NATED var basert på et nasjonalt samarbeid mellom seks universiteter og Høgskolen i Oslo. Omkring 55 PhD-kandidater og deres veiledere deltok i aktivitetene. NATED var organisert i fire tematiske spor som ble ledet av ledende forskere innen sine felt.

 • Spor 1 Språkutvikling, tekstforståelse og literacy
 • Spor 2 Undervisning og læring i fag
 • Spor 3 Styring, ledelse og organisering i skolen
 • Spor 4 Høyere utdanning og profesjonslæring

NATED var et partnerskap mellom de utdanningsvitenskapelige forskningsmiljøene ved fem av universitetene i Norge samt en høyskole. Forskerskolen var bygget opp ved hjelp av finansiering fra NFR og de deltakende institusjonene for perioden 2008-2016. NATED ble koordinert av Det Utdanningsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo og ble I ulike perioder ledet av professor Sten Ludvigsen, professor Ola Erstad og til slutt førsteamanuensis Hans Christian Arnseth. NATED hadde et stort internasjonalt nettverk som ble involvert både i undervisning, veiledning, forskningsopphold og forskningssamarbeid.

Hva gjorde NATED

Gjennom samlinger, kurs, felles konferansereiser og nasjonale PhD-dager tilbyr NATED et forsknings- og forskerutdanningsmiljø som

 • gir tematisk fordypning
 • legger til rette for utvikling av analytisk kompetanse innen kvalitative og kvantitative metoder
 • gir trening i ulike metodiske tilnærminger og forskningsdesign
 • har et kumulativt opplegg tilpasset PhD-løpets ulike faser
 • gir deltakerne tilgang til fremragende forskere innen sitt felt
 • er innrettet mot internasjonal publisering og deltakelse i internasjonale forskningsfelleskap

Hvorfor NATED

 • NATED var et tilleggstilbud til universitetenes PhD-programmer, og skulle sikre de deltagende PhD-studentene helhet, spesialisering og faglig dybde i forskerutdanningen.
 • NATED var et nasjonalt prosjekt for å styrke utdanningsvitenskapelig forskning og for å utvikle robuste modeller for forskerutdanning.
Publisert 3. nov. 2010 14:22 - Sist endret 6. apr. 2018 09:29