English version of this page

Forskergrupper

Et flertall av fakultetets forskere er organisert i forskergrupper. Oversikten under omfatter grupper som er finansiert av fakultetet. I tillegg finnes det enkelte forskergrupper som er etablert og finansiert lokalt ved enhetene.

Marius Martinussen, Ocean II, Fotograf: Galleri Kunstverket, UiOs kunstsamling

Hovedfokus for COSER er forholdet mellom utdanning og samtidas komplekse problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling.

Hvordan samhandler skolens aktører om å realisere skolens oppdrag? Det er blant spørsmålene gruppen skal jobbe med. Illustrasjonsfoto av skoleledere i samtale av Shane Colvin/ UV.

Forskergruppas mål er å bidra med kunnskap som belyser sentrale utdanningspolitiske og skolefaglige problemstillinger med nasjonal og internasjonal relevans. 

ComPros ønsker å bidra til å øke kunnskapen om kommunikative utviklings- og læringsprosesser, med mål om å utvikle effektive tiltak for personer med språk- og kommunikasjonsvansker i et livsløpsperspektiv.

FREMO fokuserer på nyskapende forskning og avansert opplæring av stipendiater og masterstudenter innen feltet pedagogiske målinger. Gruppen vil bygge en internasjonal profil innen feltet, og diskutere temaer som er spesielt viktige i en nasjonal kontekst.

Bildet kan inneholde: bok, utgivelse, font, bokomslag, elektrisk blå.

Pedagogikken har dype røtter i kultur- og tekstvitenskapene, historie og filosofi. Forskergruppen HumStud bruker humanvitenskapenes analyseverktøy i sin forskning på pedagogiske fenomener.

Collage av tre bilder i ulike arbeidssituasjoner ved pult. Foto

HEDWORK fokuserer på kunnskapsutvikling og organisering av ekspertise i høyere utdanning og arbeidsliv, og på vilkårene for deltakelse i et samfunn som i økende grad er basert på ekspertkunnskap.

Forskergruppen “Large-scale Educational Assessment” (LEA) har som mål å utvikle og validere storskala-undersøkelser, å adressere relevante spørsmål innen utdanning og å formidle funn fra analyser basert på slike undersøkelser til et bredt publikum (politikere og skoleeiere, forskere, lærere, skoler og studenter).

LiNCon er en forskergruppe med ambisjoner om å formidle forskningsbasert kunnskap til både et akademisk publikum og allmenheten om konteksten rundt barns utvikling av lese- og matematikkferdigheter.

Studenter med PC`er rundt et bord. Foto.

Living and Learning in the Digital Age (LiDA) er en tverrfaglig forskergruppe som består av forskere og stipendiater med ulik faglig bakgrunn som utforsker barn og unges læring, teknologibruk og sosialisering i formelle og uformelle sammenhenger.

Vår forskning representerer ulike felt innen det utdanningspsykologiske fagfeltet og har fokus på individuelle forskjeller i og utvikling av læring, motivasjon og trivsel.

Forskegruppen BESD har til hensikt å utvikle forskningsbasert kunnskap om et mangfold av psykososiale vansker, årsaker til vanskene og relevante tiltak, nasjonalt og internasjonalt.

Gruppens interese for undervisningsmetoder og læringsutbytte har ført til et spesielt fokus på klasseromsstudier (Illustrasjonsfoto av elever i klasserom: colourbox).

Hvordan påvirker kunnskapskulturer og undervisnings-praksiser i ulike fag og kontekster elevers læring? Hvilke sammenhenger kan vi finne mellom undervisningsmetoder og læringsutbytte? Dette er de sentrale, overordnede spørsmålene for forskergruppen SISCO.

Hvordan påvirker nye teknologier undervisning og læring? Illustrasjonsfoto av elever i gruppearbeid: colourbox

I TEPEC forsker vi på læreres profesjonsutvikling og lærerutdanningers studiedesign. Vår forskning omfatter lærerstudenter og nyutdannede lærere, så vel som lærerutdannere og veiledere i skolen. 

TextDIM jobber med "literacy"- begrepet, og særlig da forhold som går på "tekstforståelse".