English version of this page

Child Language and Learning

Forskergruppen dekker et bredt forskningsområde innen feltet utvikling og stimulering av barns språk. Gruppen består av forskere, postdoktorer, doktorgradsstudenter og masterstudenter.

Fem barn rundt en skolebok
Barn strever av ulike grunner med å lære språk. Gruppen forsker på forhold som forårsaker, forsterker, forebygger og avhjelper språkvansker. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Om gruppen

Forskergruppen ble etablert i 2006 og har de første ti årene først og fremst studert individuelle forskjeller i barns språkutvikling, effekter av pedagogiske intervensjon, samt samspill mellom barn og voksen (lærer/barnehagelærer/forelder i læringssituasjoner – læringsdialoger).

Vi har hatt som ambisjon å være metodeutviklende og har anvendt varierte kvantitative og kvalitative metodetilnærminger. Blant annet har vi tatt i bruk meta-analyse metodologi, strukturell modellering og kvalitative kategoribaserte og kategorigenererende dybdeanalyser.

Etter 2016 er porteføljen blitt tematisk bredere, og omfatter i tillegg temaer som lesing og leseutvikling, statistisk læring, utvikling av matematiske ferdigheter, sosiale læringsprosesser, og måling av språklig kompetanse i tale og skrift.

For utfyllende informasjon se forskergruppens engelske sider.

Mål

Forskergruppen har som primære mål å frembringe kunnskap om

  • barns utvikling og læring av språklige ferdigheter i typisk og forsinket/avvikende utvikling,
  • særtrekk ved ulike typer språkvansker og hvordan de kan forebygges og avhjelpes

Forskergruppen skal også være metodisk allsidig, utforskende og innovativ.

Forskergruppen skal ha et særskilt fokus på barn som av ulike grunner strever med å lære språk, og på de forhold som forårsaker, forsterker, forebygger og avhjelper språkvansker.

 

Prosjekter

Her finner du en tematisk oversikt over pågående prosjekter ved forskergruppen:

Intervensjonsstudie i matematikk – kan tidlig intensiv støtte avhjelpe matematikkvansker?

Finansieres av: Institutt for spesialpedagogikk, UiO. 2015-2019)

Prosjektgruppen består av Anita Lopez-Pedersen, Riikka Mononen, Pirjo Aunio og Monica Melby-Lervåg

Målet for prosjektet: Å undersøke effekten av intervensjonsprogrammet «Telleferdigheter og relasjonelle ferdigheter i matematikk» og å sørge for intensiv støtte for lavtpresterende elever i matematikk.   

Besøk prosjektsidene

 

NumLit Numeracy and literacy development- a large scale longitudinal study

Ansvarlig: Monica Melby-Lervåg Arne Lervåg Athanassis Protopapas Vassiliki Diamanti.

Finansiering: Diverse

Målet for prosjektet: Å studere matematikk og leseutvikling over tid i et stort utvalg enspråklige barn fra 5-18 år.

 

Language based interventions for improving linguistic outcomes in children with neurodevelopmental disorders: a systematic review (Campbell Collaboration)

Anders Nordahl-Hansen Arne Lervåg, Courtenay Frazier Norbury, Monica Melby-Lervåg

Målet for prosjektet: Å lage en systematisk oversikt over forskning på effekten av intervensjoner for barn med utviklingsforstyrrelser som spesifikke språkvansker, autisme og generelle lærevansker.

 

The Effect of Linguistic Comprehension Instruction on Generalized Language and Reading Comprehension Skills: A Systematic Review (Campbell Collaboration)

Kristin Rogde, Åste M. Hagen, Monica Melby-Lervåg, Arne Lervåg

Målet for prosjektet: Å lage en systematisk oversikt over effekten av stimulering av språkforståelse på spark og leseforståelse.

 

Reading fluency: How does it develop and how can it be fostered?

Finansieres av: Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, 2016–2021

Prosjektleder: George Georgiou (University of Alberta). Medarbeidere: Athanasios Protopapas, Laoura Ziaka.

Målet for prosjektet: Å undersøke utviklingen av flytende lesing hos barn gjennom de første fire år i grunnskolen, inkluderte effekter av erfaring med å lese bestemte ord og av særskilt intervensjon.

 

The Vocabulary Learning Challenge – How Can We Improve Learning Efficiency

Finansieres av: NFR FRIPRO, Institutt for spesialpedagogikk, UiO.  2015-2019

Prosjektleder: Janne von  Koss Torkildsen

2015-2019. Medarbeidere: Bente E. Hagtvet, Kari-Anne Næss, Solveig A.H. Lyster, Ona Bø Wie. Stipendiat: Siri Steffensen Bratlie, Vit.ass: Åsrun Edvardsen Valberg, Jarl Kleppe Kristensen.

Målet for prosjektet: Å undersøke om effekten av vokabulartrening kan forbedres ved å inkorporere ny kunnskap om språk og læringsprosesser, blant annet ved hjelp av en digital app, utarbeidet ifølge prinsipper for statistisk læring.

 

The Nature and Development of Language Learning

Finansieres av: NFR FRISAM, Institutt for spesialpedagogikk, UiO

Prosjektleder: Bente E. Hagtvet, 2007- 2018. Medarbeidere: Eva-Signe Falkenberg, Solveig A.H.Lyster, Monica Melby-Lervåg; Kari-Anne Næss, Ona Bø Wie,  stipendiater, samt vit.ass. Hanne Hjetland.

Målet for prosjektet: Å studere variasjoner i barns språkutvikling, samt hvordan barn og voksne (foreldre og barnehagelærere) samspiller under læring.

 

Fra skriving til lesing. Et naturalistisk intervensjonsprosjekt (2014-2017).

Finansieres av; Institutt for spesialpedagogikk, Gjerdrum og Skedsmo kommuner

Medarbeidere: Randi Nygård Skulstad og Reidun Rygg Flugstad.

Målet for prosjektet: Å studere hvordan og i hvilken grad barn tilegner seg leseferdighet gjennom en pedagogisk intervensjon som vektlegger oppdagende skriving i første klasse.

 

E-reading technology: A solution to the vocabulary conundrum?

Finansieres av: Institutt for spesialpedagogikk, UiO

Prosjektet drives av Ellen Brinchmann.

Målet for prosjektet: Å undersøke hvorvidt innebygde digitale verktøy kan støtte elevers utvikling av ordforråd og forståelse av tekst ved lesing av e-bøker.

 

Utvikling av barns ferdigheter i leseavkodning og – forståelse (2017-2018)

Finansieres av: Institutt for spesialpedagogikk, UiO

Prosjekt ansvarlig(e): Monica Melby-Lervåg, Anne Arnesen, & Linda Larsen.

Målet for prosjektet: Validering av kartleggingsinstrument for barns leseforståelse i grunnskolens barnetrinn (2.-5.trinn), samt en undersøkelse av hvordan avkodingsferdigheter påvirkes av spesifikke ortografiske sammensetninger/regler.

Publisert 21. sep. 2010 12:54 - Sist endret 2. mai 2018 09:38