English version of this page

Communicative Processes (ComPros)

ComPros ønsker å bidra til å øke kunnskapen om kommunikative utviklings- og læringsprosesser, med mål om å utvikle effektive tiltak for personer med språk- og kommunikasjonsvansker i et livsløpsperspektiv.

Om gruppen

Forskergruppen ComPros ble opprettet 1.7.2018 og består av forskere fra Institutt for Spesialpedagogikk med et felles fokus på kommunikative utviklings- og læringsprosesser hos personer med typisk og atypisk funksjon i et livsløpsperspektiv.

Kommunikative utviklings- og læringsprosesser omfatter hvordan språklige- og andre kommunikative ferdigheter tilegnes og anvendes i samspill med omgivelsene. For eksempel hvordan barn tilegner seg nye ord, hva som skal til for at læringen fester seg, betydningen av individuelle og kontekstuelle forhold og hvordan de kommunikative ferdighetene endres gjennom livsløpet.

Medlemmene i ComPros tar med seg en rekke aktive forskningsprosjekter inn i gruppen med kommunikative lærings- og utviklingsprosesser som fellesnevner.

Gruppen er i oppstartsfasen og vil på nåværende tidspunkt jobbe med følgende undermålsettinger:

  • Skape et miljø med høy kompetanse innenfor kommunikative lærings- og utviklingsprosesser for professorer, førsteamanuenser, forskere, post.doc., doktorgradskandidater og masterstudenter.
  • Skape møtepunkter som støtter utviklingen til nye forskere (doktorgradskandidater og post-doc’er), vise masterstudenter mulighetene som ligger i forskning og gi seniorforskere en mulighet til å diskutere pågående forskning og prosjektideer på ulike stadier.
  • Utnytte synergieffekter fra våre eksisterende prosjekter (eks. slå sammen kompatible datasett for å belyse nye problemstillinger, trekke veksel på hverandres erfaringer).
  • Søke om felles eksternfinansierte forskningsprosjekter (eks. ITN (International Training Network, EUs Marie Curie-program) og BEDRE HELSE).

Forskergruppens faglige virksomhet

Vårt mål er å gjennomføre forskning av høy kvalitet knyttet til de tre målsettingene som synliggjøres i figuren under.

Figur 1: Forskergruppens fokusområder, målsettinger og metodiske tilnærminger

Forskeropplæring/doktorgradskurs

Vårt kurstilbud har to hovedfokus:

  • Metoder for å innhente ny kunnskap om kommunikative utviklings- og læringsprosesser.
  • Utvikling og utprøving av forskningsbaserte tiltak for personer med språk- eller kommunikasjonsvansker.

Kurstilbudet vil bli utviklet i samarbeid med Programrådet for forskerutdanning (PFU). Vi planlegger dessuten et samarbeid med forskergruppen LiNCon (Literacy and Numeracy in Context) om opplæring av doktorgradsstipendiater.

Vi ønsker dessuten å gi stipendiater og postdoc’er i gruppen generiske ferdigheter og kunnskap om utviklingen av forskersamfunnet. Eksempler på temaer som vi ønsker å integrere i forskerkursene eller belyse i egne seminarer er vitenskapelig redelighet, personvern, reproduserbarhet, pre-registrering, åpen vitenskap, publikasjonsprosessen og vurdering av andres forskning.

Flere av stipendiatene i gruppen har en internasjonal biveileder, og vi ønsker å ytterligere styrke det internasjonale forskningsnettverket for våre medlemmer i rekrutteringsstillinger.

Samarbeid

Medlemmene i forskergruppen har utstrakt nasjonalt og internasjonalt samarbeid gjennom å lede eller å delta i en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Vårt nasjonale nettverk inkluderer forskningsgrupper og forskere fra andre institutter og utdanningsinstitusjoner ved UiO, UiB, USN, HVL. I tillegg samarbeider vi tett med aktører i praksisfeltet som Oslo kommune, Oslo universitetssykehus, Sunnaas sykehus, STATPED samt en rekke skoler og barnehager. 

Vårt internasjonale nettverk inkluderer ledende forskere og forskergrupper fra Australia, Europa inkludert Norden, Pakistan, Brasil og USA. Medlemmene i gruppen er også medlemmer i mer formelle nettverk som f.eks. Det europeiske COST-nettverk for afasi -The collaboration of Aphasia trialist (CATs) og COST Action COST IS1406 Enhancing children's oral language skills across Europe and Beyond.

Arbeidsformer

Samarbeidet i forskergruppen foregår gjennom forskergruppemøter, seminarer, workshops og doktorgradskurs. Vi ønsker å ha effektive møter, uformelt samarbeid og lavterskel møtepunkter.

I tillegg fungerer forskergruppen som et diskusjonsforum for prosjektutvikling og fremdrift i prosjekter og også med tanke på publikasjoner og muntlige fremlegg.

Publisert 15. aug. 2018 08:54 - Sist endret 9. juni 2022 14:36

Kontakt

Forskergruppeledere
 

portrettfoto
Simon Sundström, førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk 
portrettfoto
Melanie Kirmess, førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk 

 

Logo grønne snakkebobler