Forskningsprosjekter

I kjernen av COSERs virksomhet finner vi forskning på forholdet mellom utdanning og bærekraft. Forskningen inkluderer områder som tverrfaglig og transfaglig undervisning og læring og tema som demokrati og medborgerskap og etiske og moralske dimensjoner ved utdanning.

Havet med abstrakte linjer. Foto: Marius Martinussen, Ocean, Fotograf: Galleri Kunstverket, UiOs kunstsamling

COSERs forskning om utdanning og bærekraft er preget av tverrfaglighet. Foto: Marius Martinussen, Ocean, Fotograf: Galleri Kunstverket, UiOs kunstsamling

Science Education for Action and Engagement Towards Sustainability (SEAS)

Hvordan kan skoleelever, lærere og lokalsamfunn samarbeide om å skape endring knyttet til klima og miljø? Hvordan kan skolen fremme faglig fordypning, kritisk refleksjon og demokratisk deltakelse ved at elevene engasjerer seg i lokale bærekraftsutfordringer? SEAS prosjektet skal utvikle metoder og verktøy for å støtte elever i å utforske tverrfaglige tema på tvers av ulike settinger, og støtte skolen i å samarbeide med ulike organisasjoner, firma og offentlige instanser. 

SEAS består av seks Skole i Verden nettverk (Østerrike, Belgia, Estland, Italia, Sverige, og Norge). Partnere i det norske Skole i Verden nettverket inkluderer: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO; Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO; Fremtiden i våre hender; Infodesign lab; og cCHANGE.  

Prosjektet er finansiert av Science with and for society programmet i H2020 i perioden 2019-2022, med professor Erik Knain som prosjektleder (coordinator). 

mønster
Foto: Bård Breivik, Fraktaler (KORO), Fotograf: Terje Heiestad, UiOs kunstsamling

Evaluering av fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og praksiser (EVA2020)

EVA2020 er ledet av Berit Karseth, arbeidspakke 3 ledet av Anniken Furberg. Prosjektet skal gjennomføres i perioden 2019-2025, og skal utvikle kunnskap om følgende tematiske områder: Prosessen fram mot etableringen av det nye læreplanverket, Læreplanen og støtteressursenes kvalitet, Styring og ledelse av læreplanarbeid, Fagfornyelsens møte med skolens praksis og elevers læring. Den forskningsbaserte evalueringen skal bidra med kunnskap som er nyttig for beslutningsdeltakere, forvaltning, skolens praksis og elevenes læring. EVA2020 er finansiert av Utdanningsdirektoratet. 

moderne kunst
Foto: Terry Haass, Scorpion, Fotograf: Arthur Sand, UiOs kunstsamling

Evaluering av Tospråklig Opplæring i Skolen (ETOS)

ETOS er et forsknings- og evalueringsprosjekt som undersøker effekter av og perspektiver på tospråklig opplæring i skolen, ved å følge elever i bilinguale klasser i ulike fag på 8., 9. og 10. trinn over tid (2011-2020).

I prosjektet gjøres det filmopptak av undervisningen i tospråklige klasser ved to ungdomsskoler, totalt fire timer i hvert fag. Det gjennomføres spørreundersøkelser og intervjuer med skoleledere, lærere, elever og foresatte, og det blir gjort analyser av elevenes karakterer og resultater på nasjonale prøver over lengre tid.

Prosjektet er et oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo og Bærum kommune og gjennomføres i samarbeid med to ungdomsskoler.

Bildet kan inneholde: moderne kunst, maleri, kunst, visuell kunst, tre.
Foto: Terry Haass, Solitaire, Fotograf: Arthur Sand, UiOs kunstsamling

Linking Instruction in Science and Student Impact (LISSI)

LISSI er et forskningsprosjekt som vil undersøke sammenhengen mellom undervisning i naturfag og hvordan elevene arbeider, lærer og engasjerer seg i faget.Det er spesiell fokus på praktisk arbeid og utforskende aktiviteter, og prosjektet søker å belyse mangfoldet av læringsaktiviteter som gir produktiv undervisning. Emner knyttet til bærekraftig utvikling belyses i noen grad.

Prosjektet baserer seg på videoobservasjoner av 10 klasser på barnetrinnet (4.-5. trinn) og 10 på ungdomstrinnet (8.-9. trinn).  Data innhentes ved å bruke kameraer som filmer både hele klassen og grupper av elever. Videoene av undervisningen kobles med resultater fra faglige prøver, spørreskjemaer og intervjuer med lærere.

Prosjektet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, og er et samarbeidsprosjekt mellom ILS, Universitetet i Oslo og ILP, UiT Norges arktiske universitet.

moderne kunst
Foto: Terry Haass, Lion, Fotograf: Arthur Sand, UiOs kunstsamling

 

Moderne kunst
Foto: Synnøve Anker Aurdal, Havets rytmer, Fotograf: Arthur Sand, UiOs kunstsamling

Praksis i lærerutdanningen (PRIL)

Målet med Praksis i lærerutdanningene (PRIL) er å oppnå bedre forståelse av hvordan og på hvilken måte campus-undervisning (med utgangspunkt i teori) støtter/kan støtte lærerstudenters praksisopplæring på partnerskolene og hvordan erfaringer fra lærerstudenters praksis kan bidra til å utvikle praktisk pedagogisk utdanning (PPU) på campus. Dette blir gjort ved å utforske hvordan lærerstudenter opplever forberedelser til, gjennomføring av og læringsutbytte i praksisopplæringen ved bruk av kvalitative forskningsmetoder som fokusgruppeintervju, individuelle intervjuer og kvalitative spørreskjema. Utvalget i denne studien er alle PPU studenter som begynner på PPU deltid våren 2019 og våren 2020 på UiO. Det er også planlagt å inkludere PPU heltidsstudenter som starter studiene høsten 2019 og høsten 2020. Informasjon/data fra prosjektet vil bli brukt til å utvikle videre praktisk pedagogisk utdanning på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning basert på tilbakemeldingene fra studentene. PRIL er ledet av Greta Björk Gudmundsdottir, ILS. 

sirkler
Foto: Bård Breivik, Kammertone A (KORO), Fotograf: Terje Heiestad, UiOs kunstsamling

Student teachers’ conceptualizations of diversity 

In this project, we aim to explore Norwegian student teachers’ understanding of diversity while in their initial teacher education. We explore how (and if) three cohorts of student teachers (approx. 600 students) conceptualize diversity when in their practice placements in schools. We make use of NVIVO software in our qualitative coding procedure of their obligatory semester assignment and identifying their understanding of diversity in terms of how they describe groups of students in their practice schools. Moreover, we look into how teacher education can prepare student teachers for diversity in schools through the theoretical foundation of cultural sustaining pedagogy (Paris 2012) and through relating diversity competence with relational competence.  Our preliminary findings show that categories such as gender, achievement level, motivation and learning environment are central when student teachers describe diversity among their pupils. We understand that diversity is recreated, negotiated and situated within each classroom. Based on our analysis, we moreover argue that diversity competence is a key aspect in contemporary teacher education to enable student teachers to relate diversity competence and relational competence and hence achieve more inclusive practices in the classroom. Kristin Vasbø is project leader together with Elin Sæther, Greta Björk Gudmundsdottir.

mønstre
Foto: Bård Breivik, Fraktaler (KORO), Fotograf: Terje Heiestad, UiOs kunstsamling

Representasjon og deltakelse i naturfag (REDE) (Avsluttet)

REDE har hatt som mål å utvikle ny kunnskap og praksis om undervisning i naturfag med fokus på bruk av representasjoner på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Prosjektet har særlig vektlagt visuelle representasjoner som bilder, diagrammer, grafer og simuleringer. Prosjektet har utviklet nettressursen REDEtil, som består av fire moduler:

  1. Begrepslæring
  2. Arbeid med komplekse miljøutfordringer og sosiovitenskapelige kontroverser
  3. Naturvitenskapens egenart
  4. design av undervisningsressurser for utdanning av naturfagslærere, med fokus på anvendelse av modulene 1-3.

Forskere i lærerutdanningen ved ILS har samarbeidet med lærere i skolen om utvikling av undervisning. Analyser gjøres basert på interaksjonsanalyse, sosialsemiotiske perspektiver og tematisk analyse. 

Prosjektet har vært finansiert av Norges forskningsråd og ble avsluttet i 2019, men det arbeides fortsatt med vitenskapelige publikasjoner fra prosjektet. Prosjektleder er professor Erik Knain.

moderne kunst
Foto: Bård Breivik, Orions belte (KORO), Fotograf: Terje Heiestad, UiOs kunstsamling

Sustainable Agency (Avsluttet)

In this project, 16-17 yr old students in upper secondary school have explored how it feels to change an everyday habit, and the potential consequences such individual changes may have on different levels. The students’ lifeworld experiences constituted the starting point for an inquiry process where their own life was connected to broader sustainability issues. This brought on new reflections on agency and environmental citizenship.

The master students in social studies education have used different methods to analyse students’ experiences with sustainability education. Qualitative interviews have been the most common method, and others have used observation, questionnaires, screen recordings and discourse analyses of student texts.

The project was developed in collaboration with teachers at two different upper secondary schools in Norway and was facilitated by the participating MA students.

 

 

Publisert 11. mai 2020 17:41 - Sist endret 14. mai 2020 16:02