English version of this page

Challenges of Sustainability in Educational Research (COSER)

Hovedfokus for COSER er forholdet mellom utdanning og samtidas komplekse problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling.

Marius Martinussen, Ocean II, Fotograf: Galleri Kunstverket, UiOs kunstsamling

A. Nondal/BONO 2010

Arrangementer


Om gruppen

COSER – Challenges of Sustainability in Educational Researcher – er en tverrfaglig gruppe med pedagoger og fagdidaktikere som er forankret i humaniora, samfunnsvitenskap og naturvitenskap.  Målet for COSER er å bidra med forskning og innovasjon som kan gjøre skole og lærerutdanning i stand til å møte komplekse samfunnsutfordringer knyttet til bærekraft i dag og i framtida. Også pedagogiske og transformative prosesser i samfunnet faller inn under forskergruppens interessefelt.

Klimakrise og økologisk krise krever dyptgripende endringer som gjør at samfunnet holder seg innenfor klodens tålegrenser. Forskergruppen legger en bred forståelse av bærekraft til grunn som rommer både naturmessige, sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle forhold. Spørsmål om demokrati, rettferdighet og ivaretakelse av språklig og kulturelt mangfold og naturmangfold står sentralt. FNs bærekraftagenda er en referanse som gir legitimitet til forskergruppens aktiviteter og samtidig blir gjenstand for kritisk undersøkelse.

I forskergruppen studeres læringsprosesser knyttet til tverrfaglighet, samarbeid mellom skole og samfunn, flerspråklighet og mangfold. Flere av forskerne arbeider med tekster og andre kulturelle kulturelle uttrykk. Forholdet mellom individ, skole og samfunn utforskes i et danningsperspektiv. Læreplaner og policydokumenter blir gjenstand for undersøkelser. Etiske og politiske forhold blir trukket inn og konfliktperspektiver står sentralt.

Eksempler på konkrete problemstillinger COSER jobber med gjennom prosjekter og publikasjoner er spørsmål som hva slags kunnskap, literacy og ferdigheter elever og medborgere trenger for å møte teknologiske, sosioøkonomiske og miljømessige endringer. Hvordan kan ulike aktører med utgangspunkt i skolen samarbeide om bærekraft og utdanning? Hvilken rolle kan flerspråklighet i klasserommet spille for elevers identitet og faglige engasjement? Hvordan framstilles samisk litteratur i norskfagets tekster? Også vilkårene for pedagogikk og utdanning i antropocen er en problemstilling som opptar flere av medlemmene og involverer menneskets relasjon til og samspill med annet liv på kloden. Den brede bærekraftforståelsen og et helhetlig samfunnsperspektiv gjør at også mangfold, demokrati, urfolkstematikk, flerspråklighet, identitet og sted blir viktige begreper.

Publisert 15. feb. 2019 09:56 - Sist endret 8. mai 2022 20:04