English version of this page

LEA: Large-scale Educational Assessment

I LEA arbeider vi primært med aktuelle problemstillinger knyttet til elevers, læreres og skolelederes kompetanse. Dette vil typisk dreie seg om problemstillinger knyttet til for eksempel sammenhenger mellom holdninger og kompetanse, et likeverdig utdanningstilbud eller analyse av kompetansen til marginale grupper (for eksempel svake lesere eller minoritetsspråklige elever). Vi gjennomfører også sekundæranalyser av data fra de internasjonale komparative undersøkelsene og norske storskalaprøver som kan gi ny kunnskap om norske elevers kompetanse i lesing, naturfag og matematikk.

Forskningen som skjer innenfor rammene av LEA er rettet mot å svare på fagdidaktiske spørsmål knyttet til langsiktige effekter av iverksatte nasjonale tiltak.  I tillegg vil metodeutvikling stå sentralt i gruppens arbeid, og da særlig metoder som kan nyttes i instrumentutvikling og analyse av data fra storskalaundersøkelser.

LEA er en videreføring og utvidelse av forskergruppen MESA.
Matematikk Lesing Naturfag Metodikk

Spesielle interessegrupper (SIG):

Innenfor forskergruppen er det etablert fire interessegrupper (SIG) for å tilrettelegge for faglig samarbeid.  Tre av SIG-ene er knyttet til måling av kompetanser i matematikk, naturfag og lesing. Fokuset for den fjerde gruppen er metodiske spørsmål. Inndelingen i undergrupper støtter faglig samarbeid og analyser på tvers av de store prosjektene, noe som er fruktbart med hensyn til å undersøke fundamentale spørsmål om norske elevers kompetanse. Det skaper også mulighet for å gjennomføre utdanningsanalyser der man studerer sentrale trekk ved elevenes kompetanse på ulike stadier i utdanningsløpet. For metodiske problemstillinger gir analyser på tvers av prosjektene mulighet til både metodeutvikling og til å studere hvordan metoder anvendes. Arbeidet til den fjerde SIG-en gjøres derfor i samarbeid med de tre andre gruppene.
Samspillet mellom de forskjellige interessegruppene stimulerer til et engasjerende og spennende forskningsmiljø for medlemmene av forskningsgruppen (LEA).

Utfyllende informasjon om LEA finner du ved å gå til våre engelske nettsider.

Publisert 14. jan. 2015 17:51 - Sist endret 21. nov. 2017 16:36