Prosjekter

Seniorforskere og Ph.D.-studenter deltar i og leder nasjonale og internasjonele forskningsprosjekter og -nettverk.

Prosjekter

Living the Nordic model

Dette interdisiplinære prosjektet samler forskere for å studere institusjonaliserte barndommer i Norden. Gjennom linsen "nordiske barndommer" og institusjoner, er formålet å forstå historien, samtidige utfordringer og fremtidig bærekraft av den opplevde nordiske modellen gjennom kontrasterende og sammenliknende forskning på "nordiske institusjonaliserte barndommer".

 

Læringsobjekter som støtter konstruktivisme og generiske ferdigheter (LOC21)

Formålet med LOC21-prosjektet er å utvikle en bedre forståelse av hvordan vi kan kombinere læringsobjekter og konstruktivismen på en optimal måte, og hvordan denne kombinasjonen påvirker teknologiutvikling og pedagogisk praksis.

 

Kodesnakk: Programmeringsopplæring med interaktive screencaster

I Kodesnakk-prosjektet studerer vi hvordan interaktive «screencaster» kan lages og brukes av elever og lærere i programmeringsopplæring på ungdomsskolen og på videregående skole.

 

U-say

U-say er et innovasjonsprosjekt i videregående skole, der forskere gjerne vil høre hva ungdom tenker om egen utdanning. Det gjøres i form av et dataprogram der elever lærer om hjernen og hjerneforskning, samtidig som de reflekterer over det å starte på videregående skole.

 

MakEY: Makerspaces in the early years

Målet for dette prosjektet er å bygge kunnskap om hva kontekstualisering av læring i uformelle settinger betyr for utviklingen av barns digitale kompetanse og kreative ferdigheter. Det legges vekt på digitale makerspaces hvor yngre barn får tilgang til mange ulike teknologier, verktøy og materialer, både digitale og ikke-digitale. Her kan de skape noe nytt, men også gjøre om på eksisterende gjenstander. Prosjektet utforsker potensialet i digital sløyd (makerspace) for utvikling av små barns digitale kompetanse og for å styrke barns kreativitet og designferdigheter.

 

Samskaping av fremtidens byer (3C)

Samskaping av fremtidens byer (3C // Co-constructing city futures) utforsker medvirkning i dagens byutviklingsprosesser. 3C er et idélab-prosjekt med fokus på det grønne skiftet. 3C vil bidra til en pågående debatt i feltet deltagende design og utvide perspektiver på læring. Sentralt i prosjektet er ideer knyttet til situert, kollektivt og tilkoblet læring. Kontekst er planleggingspraksiser, politiske muligheter, interessedrevne aktiviteter og aktivisme. Et mål er at deltagere kan lage koblinger mellom design og deres mulige framtidige praksiser.

 

DiDiAC - Digitalised Dialogues Across the Curriculum

Prosjektet vil utvikle ny kunnskap med tanke på å forstå hvordan elever lærer i moderne digitaliserte skoler, og på tvers av tre viktige fag - språk, samfunnsfag og naturfag. Prosjektet vil integrere bruken av et mikrobloggingsverktøy, Samtavla, og elementer av en tilnærming kalt "Thinking Together” for å undersøke (1) hvilket potensiale digital teknologi kan ha for å forbedre eksisterende (og fremme nye) former for klasseromsdialoger, rollen til visualisering i forhold til å tenke sammen i klasserommet, og hvordan deltakelse i samarbeidsaktiviteter kan fremmes, (2) ferdighetene som må oppnås for at elevene skal mestre digitaliserte kommunikative omgivelser, og hvordan lærere kan støtte denne mestringen gjennom sin pedagogikk, og (3) hvordan kompetanser i det 21. århundre (f.eks. kritisk tenkning og samarbeid) blir utviklet gjennom bruk av en slik digital teknologi.

 

Cultural Heritage Mediascapes: Innovation in Knowledge and Mediation Practices    

Prosjektet studerer endringer i forvaltning, videreutvikling og formidling av kunnskap i museer og arkiver i lys av digitalisering og hvordan nye publikumsgrupper bidrar til og lærer av denne kunnskapen. Én gruppe forskere undersøker hvordan innsamling av forskjellige typer ekspertise i biomangfold og kulturarv har betydning for den langsiktige utviklingen av artsdatabanker og kulturminnearkiver. En annen gruppe forskere undersøker spesielle utfordringer som "born digital"-representasjoner har for museale innsamlings- og formidlingspraksiser innen feltet arkitektur. Det overordnede målet for Mediascapes er å bidra med ny kunnskap og nyttige forskningsmetoder for en fremtidsrettet og innovasjonsfokusert politikk på kultursektoren.

 

ENABLE: Higher Education and Multimedia in Special Needs Education and RehabilitationContexts of Learning

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med partnere fra Øst-Afrika; Kyambogo University i Uganda, Kenya Institute for Special Education i Kenya og University of Dar es Salaam. Prosjektet skal bidra til kvalitetsheving av den pedagogiske utdanningen og forskningen innen områdene, syn, hørsel, kombinerte sansetap og digitale læringsomgivelser.


Ph.D.-prosjekter

Digitale dialoger

Jo Inge Johansen Frøytlog

Veileder: Ingvill Rasmussen

 

Meaning-Making and Participation in Digital Cultural Heritage

Emily Oswald

Veileder: Palmyre Pierroux og Line Esborg

 

Små barns bruk av digitale verktøy på tvers av hjem og barnehage

Kenneth Pettersen

Veiledere: Kenneth Silseth og Hans Christian Arnseth

 

Bruk av "learning analytics" for å støtte valg av undervisningsdesign

Rogers Kaliisa

Veiledere: Anders Mørch og Anders Kluge

 

Developing norms of engagement to promote productive dialogues using Talkwall

Anja Amundrud

Veiledere: Ingvild Rasmussen og Ole Smørdal

 

Tittel

Maren Omland

Veiledere:

 

STEAM in the Library: a cultural-historical approach on the adoption of maker-practice in a Norwegian public library

Gro Skåland

Veiledere: Hans Christian Arnseth og Palmyre Pierroux

 

Conflicting Ideals in Nordic Parenting: An Enquiry into Narratives of Intensive Parenting and Child Autonomy

Victoria de Leon Born

Veiledere: Kristinn Hegna 


Past Projects (selected)

Visitor Engagement          

This BIA project has the aim of developing concepts and innovative tools for understanding visitor engagement in science centers and museums. The consortium includes participants from the University of Oslo, Norsk Regnesentral, Expology, Norsk Teknisk Museum, Norsk Maritimt Museum and Engineerium.

Researcher: Palmyre Pierroux

(2013-2017)


KnowMo - Knowledge in motion across contexts of learning

Investigating knowledge practices in and out of school - How and what do young people learn when they participate in organized sports or in online communities? Can teachers make use of such out-of school learning, and will it make school learning more engaging for students? These are some of the questions that motivate the research project KnowMo. The KnowMo project aims to develop understanding of the differences and similarities between learning processes in different contexts. A practical objective is to investigate and suggest how teachers can draw on young people’s out-of-school experiences in ways productive for school learning.

Project Leader: Ola Erstad

(2012-2016)


Ark & App 

The research project Ark & App investigates the use of teaching aids in planning, implementating and evaluating teaching in four subjects in basic education, math, science, English and social studies. Through 12 case studies, we observe how teaching aids are used in teaching programw, with particular emphasis on how different teaching materials create involvement and various forms of interaction between teacher and student. Pre-posttests are also used to identify student learning with the choice of various teaching aids

Project Leader: Øystein GIlje

(2013-2015)


Spilltakulær - Gamification, participation and learning

This pre-project investigates pedagogical models linked with the use of gamification in foreign language teaching. It will bring together schools, researchers and developers to create new innovative strategies to engage students in their learning. How can gamification participates in changing schools in order to give more agency to the students as well as making them more engaged in their own learning processes?

Researcher: Ola Erstad

(2014-2015)


MIRACLE - Mixed Reality Interactions across Contexts of Learning

The primary objectives of MIRACLE are to develop knowledge about what characterizes science learning and instruction when a mixed reality actiivity is used for educational purposes. MIRACLE delivers models of learning spaces for a mixed reality set up that seamlessly ties together different settings: the school, the web, and the museum. The project provides knowledge and inspiration for designing an educational program that utilizes the Internet of the future.

Project Leader: Ingeborg Krange

(2010-2014)


OBSERVE. Understanding Visitor Engagement

The overarching idea in Observe is to develop an existing prototype from the CONTACT project into a market-ready product used to conduct visitor studies in museums, cultural heritage organizations and other institutions in the cultural sector. The aim is to introduce a new standard of practice in the field of visitor studies at a national level. Observe is a 1-year project, 2013–2014.

Project Leader: Palmyre Pierroux

(2013-2014)


CONTACT: Communicating Organizations in Networks of Art and Cultural Heritage Technologies

Research in CONTACT investigated the design and use of digital and social media in museums and cultural heritage organizations. 'Problems in practice' and 'anticipating change' related to new ICTs, identified in collaboration with our different museum partners, framed the development of research activities in CONTACT. The total funding was NOK 12 million.

Project Leader: Palmyre Pierroux

(2009-2013)


SCY - Science Created by You

This EU-project developed a system for constructive and productive learning of science and technology by using a flexible and adaptive pedagogical approach to learning. SCY was an Integrated project financed by the 7th framework program in the European Commission, running from 2008-2012 with 12 partners from 7 countries. The total funding was €6 million.

Project Leader: Anders Kluge

(2008-2012)


TWEAK - Tweaking Wikis for Education and Advancement of Knowledge 

The TWEAK project had two interrelated goals. First, to match collectively oriented tools such as wikis with tasks that require collaborative efforts. Secondly, to address the role of the teacher as a most vital force in designing and supporting activities conducive to knowledge advancement.

Project Leader: Ingvill Rasmussen

(2008-2011)


Social change and personal development – psychosocial perspectives

This theoretical project has for main focus the analysis of "intergenerational transmission" in regard to several empirical examples. 
This project aims at combining a materialistic perspective with a psychosocial understanding of gender.

Researcher: Monica Rudberg


Three Generations in a Chinese Village

This project explores the impact of social transformation in post-Mao China on rural young people’s lives from a generational perspective. It starts with members of the current youth generation (18-28 years old) and compares their life stories with those of their parents and grandparents. The investigation will focus on two general themes: rural youth’s experiences of China’s reform and opening up in comparison with their parents’ and grandparents’ experiences of the same social transformation; and the experiences of ‘being young’ across the three generations of youth.

Researcher: Fengshu Liu

 

Simulert muntlighet som vurdering for læring i programmeringsfaget

Målet for dette prosjektet er å sikre god vurdering for læring i programmeringsfaget ved hjelp av en simulert multlighet med Scrimba-verktøyet. Prosjektet tar sikte på å finne ut av hvordan man kan bruke et digitalt audiovisuelt verktøy for å gi elevene gode faglige vurderinger og tilbakemeldinger i programmeringsfaget i den videregående skolen. Bakgrunnen for prosjektet er at det er krevende å gi gode vurderinger og tilbakemeldinger i faget, og at nivåforskjellen i elevpopulasjonen er høy, noe vi ønsker å motvirke.

Med Anders Kluge

 

Differensiert nettbasert samarbeidslæring med opptak og gjenbruk i voksenopplæring

Den teknologiske utviklingen har gjort samarbeidslæring og distribuert undervisning mulig. Et annet område for forskning og kommersialisering som har blitt viktig de siste årene er adaptiv læring. Prosjektet DiffSamRec søker å forene disse to mulighetene ved å bruke Studix teknologi for adaptiv distribuert læring og undervisning i etterutdanning ved Akershus fylkeskommune.

Med Anders Kluge

 

Kompetent Bonde

Hovedmålet for dette prosjektet er å forbedre metodene for å utvikle og styrke bøndenes kompetanse. En betydelig del av prosjektet er aksjonsrettet og intervenerende med pilotprosjekter hvor nye arbeidsmetoder og teknologi skal prøves ut i praksis i et samarbeid mellom rådgivere, bønder og forskere. Gjennom et samarbeid med fem store næringsaktører vil prosjektet gi både konkrete resultater og praktisk kunnskap om hvordan man kan få det til.  Ambisjonen er å gjøre bruk av nye samarbeidsformer og ny kommunikasjonsteknologi for å styrke kommunikasjonen. Det skal også gjøres analyser av jordbrukets kunnskaps- og innovasjonssystem, samt gjennomføres dybdestudier av veiledningseksempler. Det er en ambisjon at prosjektet skal bringe norsk forskning inn i internasjonalt forskningssamarbeid på feltet.

Med Anders Mørch

 


Read more about past projects here

Published Nov. 13, 2018 4:56 PM - Last modified Oct. 15, 2019 11:53 AM