English version of this page

Literacy and Numeracy in Context (LiNCon)

LiNCon er en forskergruppe med ambisjoner om å formidle forskningsbasert kunnskap til både et akademisk publikum og allmenheten om konteksten rundt barns utvikling av lese- og matematikkferdigheter.

LiNCon ønsker å forstå grunnene til at barn utvikler lese- og matematikkferdigheter på forskjellige måter (Illustrasjonsfoto: Colourbox).

Om gruppen

Forskningsgruppen ble opprettet i august 2018 i den hensikt å samle eksperter innenfor feltene lesing og matematikk. Vi ønsker å forstå grunnene til at barn utvikler ferdigheter i disse domenene på forskjellige måter. Forskjellene i barns ferdigheter kan hindre enkelte i å møte kravene som både samfunnet, skolen og arbeidslivet stiller til dem.

Ved å studere barns egne ferdigheter og konteksten barn tilegner seg disse ferdighetene i, ønsker vi å forstå hva som avgjør forskjellene barn imellom. Økt innsikt i de prosessene som driver barns utvikling av lesing og matematikk, kan også gi oss et godt grunnlag for å strukturere et skolesystem som byr på læringsmuligheter for alle uavhengig av sosial bakgrunn, kjønn og mestringsnivå.

Forskningsfokus

LiNCon består av fem forskere som deler interessen for lesing og matematikk. Hver av forskerne bidrar samtidig med unik kunnskap innenfor ulike grener i feltet. Sammen har forskningsgruppen som mål å identifisere de ulike retningene utviklingsløpet kan ta for barn under tilegnelsen av ferdigheter innen lesing og matematikk. Noen sentrale forskningselementer er:

  • Å forstå hvordan barns utvikling av språk- og leseferdigheter innvirker på leseflyt på ord- og setningsnivå.  
  • Innsikt i de mekanismene som styrer barns overgang fra å lese isolerte ord til lengre og komplekse avsnitt.  
  • Å studere hvordan spesifikke komponenter som morfologi eller språkforståelse kan støtte ordavkoding og forståelse av større tekstdeler. 
  • Å undersøke de mulige koblinger mellom språk og matematikk, og spesielt relasjonen mellom leseforståelse og løsing av tekstoppgaver.   
  • Identifisering av de unike og kausale mekanismene som underbygger innlæring av lesing og matematikk med bruk av avanserte statistiske metoder og modeller.  
  • Betydningen familiens sosiale bakgrunn og hjemmemiljø kan ha for barns tilgang til læringsmuligheter. For eksempel vil vi undersøke hvordan genetiske og miljømessige faktorer medierer barns tilegnelse av ferdigheter innen lesing og matematikk.  

Forskningsformål

LiNCon ønsker å være deltakende på internasjonalt nivå både ved å publisere i de mest anerkjente tidsskriftene, søke finasieringsmidler hos viktige aktører og samarbeide med toppforskere i verden. I tillegg vil forskergruppen by på rike muligheter for seks juniorforskere som vil skrive PhD-avhandlinger og gjennomføre Postdoc-prosjekter innenfor lesing, matematikk og språk. 

Prosjekter

I november 2017, begynte vi vårt første prosjekt sammen. Numlit er en longitudinell studie som vil følge et utvalg barn fra barnehage og fram til slutten av videregåendeskole. Studien vil la oss identifisere individuelle og kontekstuelle faktorer som virker inn på utvikling av lesing og matematikk. Studiens longitudinelle design vil også la oss teste ut de ulike årsakene til at barns ferdigheter kommer til utrykk på ulike måter i utviklingsløpet.  

En forskningsblogg for alle

Monica Melby-Lervåg har i de siste årene brukt Læringsbloggen som en plattform for kunnskapsformidling. Gjennom bloggen vil også mye av arbeidet knyttet til LiNCon være tilgjengelig for foreldre, lærere, studenter, og den som måtte være interessert i barns utvikling av lese- og matematikkferdigheter. 

Aktuelle saker

Error: Failed to load feed: /forskning/grupper/lincon/aktuelle-saker/?vrtx=feed: java.io.IOException: Stream closed

 

Publisert 20. sep. 2018 13:40 - Sist endret 20. mai 2022 17:14

Kontakt

Gruppeleder

Arne Ola Lervåg

Prosjekter

{## [call[include:feed, {, url, :, theurl, ,, override-feed-title, :, thetitle, ,, feed-title, :, true, ,, max-messages, :, 3, ,, include-if-empty, :, false, }]] – Failed to load feed: http://laeringsbloggen.com/feed/: java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 503 for URL: http://laeringsbloggen.com/feed/ ##}