UV-fakultetets pris for fremragende formidling

Kandidater fremmes av ansatte eller studenter ved UV-fakultetet, og prisen skal deles ut hvert år til ansatte ved fakultetet.

Statutter

  1. Prisen tildeles ansatte eller studenter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Den kan tildeles både enkeltpersoner og grupper av personer (fagmiljøer), herunder organisatoriske enheter.
  2. Prisen kan tildeles for en enkeltstående prestasjon det foregående år, eller for en innsats eller aktivitet som strekker seg over en lengre periode (herunder det som kan karakteriseres som ”et livsverk”).
  3. Prisen kan tildeles både for formidlingsvirksomhet som er rettet mot allmennheten og for formidlingsvirksomhet rettet mot profesjonelle brukere av kunnskap (herunder politikere og myndighetene, skoleeiere, lærere, m.v.). Lærebokforfatterskap, deltakelse i den offentlige debatt både muntlig, skriftlig og i alle typer medier, bidrag i utredningsarbeid m.v. er eksempler på formidling faller inn under prisens formål.
  4. Prisen tildeles ikke for formidling som skjer som en del av undervisningsaktiviteter ved UiO eller andre utdanningsinstitusjoner, og som følgelig kan belønnes med priser for godt pedagogisk virke. Prisen tildeles heller ikke for formidling av forskningsresultater som primært er rettet mot forskersamfunnet (vitenskapelig publisering).
  5. Prisen kan ikke tildeles samme person eller miljø på nytt før tidligst 5 år etter forrige tildeling.

Nominering av kandidater

Både enkeltpersoner og grupper av personer (herunder både ansatte, studenter og eksterne) kan foreslå kandidater. Forslag skal være begrunnet og skal redegjøre konkret for de forhold som gjør at man mener kandidaten fortjener prisen.

Jury

Prisvinneren kåres av en jury oppnevnt av dekanen i henhold til retningslinjer gitt av Fakultetsstyret. Juryen består av personer med både vitenskapelig, mediefaglig, bruker- og studentkompetanse.

UV-fakultetet etablerte prisen for fremragende formidling i 2010.

Publisert 27. okt. 2010 10:54 - Sist endret 27. juni 2018 14:07