Organisering av forskergrupper

 

Fakultetet etablerte fakultære forskergrupper i 2006 gjennom en søknadsprosess der forskere selv fant sammen i fagfellesskap på tvers av enhetsgrenser. En ekstern evaluering av forskergruppene ble gjennomført høsten 2009, og sammen med fakultetets faglige prioriteringsprosess, resulterte dette i en ny inndeling av forskergruppene fra 2010.

Fakultetets forskergruppeordning ut året 2014

Fakultetet har gjennom perioden fulgt ordningen etablert i 2010.

Forskergruppestrukturen pr. 01.01.2010

 

Nivå
 
Inndeling
 
Beskrivelse
 
Nivå 1
 
Spissforskningsgrupper
 
Særskilt høy kvalitet og publiseringstakt. Særskilt potensial for internasjonal toppforskning.
 
Nivå 2
 

Intensivforskningsgrupper
 

Høy kvalitet og høy publiseringstakt. Potensial for internasjonal toppforskning på sikt.
 
Nivå 3
 
Forskergrupper
 
Gode forskningsmiljøer med tydelige forsknings- og utviklingsplaner – vår ”normalprofil”.
 

Kort om fakultære forskergrupper

Forskerorganisering og forskningsledelse har vært et prioritert satsningsområde i fakultetets strategiarbeid over lengre tid. Langitdsplanen for 2005–2009 kulminerte i etableringen av fakultære forskergrupper, et tiltak som var motivert av et ønske om å styrke kvaliteten og kvantiteten av forskningen. Dette arbeidet ble videreført først i fakultetets prosess for faglige prioriteringer, og deretter i fakultetets strategiske plan for 2010-2020.

Formålet med de fakultære forskergrupper har i perioden vært å styrke kvaliteten i og omfanget av forskningen innenfor rammen av fakultetets faglige prioriteringer og strategiske plan, ved blandt annet å:

  • skape plattformer for styrket publisering
  • skape plattformer for eksternfinansiert forskning og for eksternt forskningssamarbeid
  • styrke forskningssamarbeidet på fakultetet
  • legge til rette for systematisk forskningsledelse
  • skape attraktive og fruktbare fagmiljøer for rekruttering (masterstudenter, doktorgradskandidater, post.doc. og seniorforskere)

For mer informasjon - se fakultetets retningslinjer for fakultære forskergrupper (pdf) (avpublisert), justert ved dekani tilslutning 27. juni 2011 og gjeldende ut året 2014. Vår erfaring til nå er at organiseringen i fakultære forskergrupper har bidratt til at forskere samarbeider lettere på tvers av fag- og enhetsgrenser.

De aktuelle forskergruppene som sorterer under de forskjellige nivåene i dag er:

Spissforskningsgrupper (nivå 1)

 Intensivforskergrupper (nivå 2)

Forskergrupper som representerer gode forskningsmiljø (nivå 3)

  • Læring, mestring og livskvalitet for barn i risiko (LML)
  • Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring - læreplanarbeid, lærerrollen, og skoleledelse (TPO)
  • Kunnskapsgenerering i det spesialpedagogiske praksisfeltet (KiSP)
  • Uro i skolen
  • Adopsjon og migrasjon

I tillegg til disse fakultære forskergruppene, har også enhetene egne lokalt organiserte forskergrupper innen aktuelle forskningsfelt. For nærmere informasjon om disse miljøene, se nettsidene ved hver enkelt enhet.

For forskergruppeorganisering i 2011

For forskergruppeorganisering i 2010

Publisert 25. juni 2014 15:38 - Sist endret 18. feb. 2019 13:02