English version of this page

Organisering av fakultære forskergrupper

Fakultetet har revidert retningslinjene for de fakultære forskergruppene ved dekani godkjenning. Disse vil være grunnlag for opprettelse av de nye fakultære forskergrupper fra 1. juli 2018. 

 

Den fakultære forskergruppeordningen ble etablert i 2006 gjennom en søknadsprosess der forskere selv fant sammen i fagfellesskap på tvers av enhetsgrenser. Forskergruppene ble evaluert og justert i 2010 og 2013 og sist med tre års varighet fra 1. juli 2015 og forlenget inntil 01.07.2018.

Fakultære forskergrupper fra 01. juli 2018

Forskergrupper opprettet fra 01.07.2018 ble vurdert på grunnlag av justerte retningslinjer godkjent av dekanen våren 2018, se retningslinjene for de fakultære forskergruppene.

Oversikt over de fakultære forskergruppene, inklusive en oppstartgruppe, under justerte retningslinjer, opprettet ved dekani godkjenning 01.07.2018, er satt opp under:

CLEG - Curriculum Studies, Leadership and Educational Governance LIDA - Living and Learning in the Digital Age
ComPros - Communicative Processes LiNCon - Literacy and Numeracy in Context
COSER - Challenges of Sustainability in Educational Research BESD - Psykososiale vansker
FREMO - Frontier Research in Educational Measurement TEPEC - Teachers’ Professional Development and Educational Change
HUMSTUD - Humaniorastudier i pedagogikk TextDIM - Tekstforståelse - utvikling, opplæring og multiple tekster
HEDWORK - Knowledge, Learning and Governance: Studies in higher education and work SISCO - Studies of Instruction across Subjects and Competences
LEA - Large-scale Educational Assessment LeMoWe (nedlagt oppstartgruppe) - Læring, motivasjon og trivsel

De fakultære forskergruppene sendte søknad til enhetsledere ved forskergruppens tjenestested med frist 01.06.2018 og deretter opprettet ved dekani godkjenning 01.07.2018:

Fakultære forskergrupper etter 01.01.2015

Gjennom  justerte kriterier for en fakultær forskergruppe ømsket fakultetet å gå  et skritt videre for å styrke forskningsaktiviteten inn mot 2020 med fokus på kvalitet i publisering, fokus på innhenting av eksterne midler og internasjonalisering. De nye retningslinjene, omfatter både kriterier for at en forskergruppe skal godkjennes som fakultær forskergruppe og regler for tildeling av forskergruppemidler.

Nivådelingen er avviklet og erstattet med beløp som beregnes ut fra forskergruppens medlemmer (antall og kategori), og av dens vitenskapelige produksjon.

Forskergrupper ble invitert til å sende inn søknader om videreføring eller nyetablering med virkning fra 1.1.2015 på grunnlag av justerte retningslinjer behandlet i styret i juni 2014 og med en søknadsfrist 21. oktober 2014.

Følgende 10 forskergrupper ble vedtatt opprettet eller re-etablert:

Retningslinjene for de fakultære forskergruppene er etter første søkerrunde presisiert. Disse ble godkjent av dekanen 3. mars 2015.

 

Kort om Forskergruppeordning pr. 01.01.2015

Forskerorganisering og forskningsledelse har vært et prioritert satsningsområde i fakultetets strategiarbeid over lengre tid. Langitdsplanen for 2005–2009 kulminerte i etableringen av fakultære forskergrupper, et tiltak som var motivert av et ønske om å styrke kvaliteten og kvantiteten av forskningen. Dette arbeidet ble videreført først i fakultetets prosess for faglige prioriteringer, og deretter i fakultetets strategiske plan for 2010-2020.

I årsplanen 2013 - 2015 ble det besluttet å evaluere forskergruppeordningen. Som del av en fakultær forskningsstrategi er det særlig viktig å kunne analysere prioriteringer med jevne mellomrom. Det ble utarbeidet en liten rapport. Denne ble behandlet i styret i møtet 29.11.2013. 

Rapporten synliggjorde bl.a. at ordningen i seg selv har vært en stor suksess og avdekket at det var et ønske fra både forskere og ledelse å videreføre satsingen på fakultære forskergrupper. Prosessen avdekket imidlertid også et behov for å revidere retningslinjene for forskergruppene.

Formålet med de fakultære forskergrupper er fortsatt å styrke kvaliteten i og omfanget av forskningen innenfor rammen av fakultetets faglige prioriteringer og strategiske plan, ved blant annet å:

  • styrke forskningssamarbeidet på fakultetet
  • skape gode vilkår for økt publisering av høy kvalitet
  • etablere støttestrukturer som bidrar til eksternfinansiert forskning og eksternt forskningssamarbeid.
  • legge til rette for systematisk forskningsledelse
  • skape attraktive og fruktbare fagmiljøer for rekrutter (masterstudenter, doktorgradskandidater, post.doc.) og seniorforskere

Lokalt organiserte forskergrupper

I tillegg til disse fakultære forskergruppene, har også enhetene egne lokalt organiserte forskergrupper innen aktuelle forskningsfelt. For nærmere informasjon om disse miljøene, se nettsidene ved hver enkelt enhet.

Publisert 2. okt. 2010 19:04 - Sist endret 24. feb. 2020 18:23