Retningslinjer for fakultære forskergrupper - justert

Behandlet I styret I møtet 6. juni 2014. Justert med dekanens godkjenning 3. mars 2015.

1. Formål

Organiseringen av fakultære forskergrupper står sentralt som virkemiddel i fakultetets implementeringsarbeid av egne faglige prioriteringer og er en strategisk satsning for å oppfylle forventningene i fakultetets Strategiske plan til 2020. Formålet med de fakultære forskergruppene er å styrke forskningens kvalitet og volum ved bl.a.

 • å styrke forskningssamarbeidet på fakultetet
 • å skape gode vilkår for økt publisering av høy kvalitet
 • å etablere støttestrukturer som bidrar til eksternfinansiert forskning og eksternt forskningssamarbeid.
 • å legge til rette for systematisk forskningsledelse
 • å skape attraktive og fruktbare fagmiljøer for rekrutter (masterstudenter, doktorgradskandidater, post.doc.) og seniorforskere

 

2. Organisering

En fakultær forskergruppe oppnevnes av dekan etter søknad og innstilling fra Rådet for forskningssaker. Alle som er tilsatt i vitenskapelig stilling ved UV-fakultetet kan være medlem. Forskergruppen skal knytte til seg forskerrekrutter. Dette inkluderer også masterstudenter.

Hver gruppe skal ha en forskergruppeleder. Forskergruppeleder skal være fast vitenskapelig ansatt (professor-, førsteamanuensis-  eller forskerstilling), Oppnevning og endring av forskergruppeleder skal godkjennes av dekan.

Forskergruppelederen har ikke personalansvar for gruppens medlemmer, men kan ved behov ta opp med vedkommende instituttleder (tilknyttet vedkommendes tjenestested) om det bør stilles konkrete mål for den enkeltes arbeid og drøfte hvordan dette kan følges opp av enhetslederen blant annet gjennom medarbeidersamtaler.

Forskergruppeleder har ansvaret for drift og utvikling av forskergruppens virksomhet i overensstemmelse med forventningen til en fakultær forskergruppe. Forskergruppeleder skal arbeide for rekruttering og miljøbygging, herunder å arbeide for å skape et forskningsmiljø som støtter opp om faglig utvikling og progresjon for forskere i rekrutteringsstillinger. Forskergruppeleder kan frikjøpes 10% av egen stilling som kompensasjon for den tiden vedkommende bruker på ledelse.

En forskergruppe kan bestå av forskere på tvers av fakultetets enheter. Medlemmer skal ha hovedvirksomhet i én forskergruppe. En forsker kan ha assosiert tilknytning til andre grupper, men all produksjon tilfaller den forskergruppen man er medlem i. (publiseringspoeng, eksterne midler og annet). For forskere med assosierte medlemskap gjelder også følgende: I vurdering av forskergruppenes sammensetning inngår forskeren kun i den gruppen som vedkommende har hovedtilhørighet i.

Medlemmene i en forskergruppe kan ha ulike tjenestesteder. Dekanen utpeker vertsenhet til forskergruppen i samråd med instituttlederne.  Vertsinstituttet vil ofte være den enheten forskergruppelederen er knyttet til.

Vertsinstituttet skal støtte opp om forskergruppenes arbeid, og bistå forskergruppene med praktiske og administrative gjøremål, for eksempel regnskap, prosjektadministrasjon, organisering av faglige aktiviteter.

Lederen for vertsinstituttet skal ikke ha personalansvar for forskere med andre tjenestesteder enn deres eget, men vedkommende har et særlig ansvar for å

 • samarbeide tett med forskergruppelederen og de andre enhetslederne som har medarbeidere knyttet til forskergruppen
 • stimulere til samarbeid mellom forskjellige forskergrupper, og mellom forskergrupper og andre fagmiljøer og enkeltforskere
 • legge til rette hensiktsmessige rammevilkår og støttefunksjoner, i samråd med forskergruppene
 • bidra til å føre tilsyn med at forskergruppene når de oppstilte mål
 • samarbeide med andre institutter om oppfølging og koordinering av forskergruppenes aktiviteter, og om initiativ til etablering av nye forskergrupper

Instituttledere har et overordnet forskningslederansvar for egne medarbeidere i en forskergruppe. Dette betyr at instituttlederen skal vurdere og godkjenne søknader om ekstern finansiering i henhold til UiOs retningslinjer. For forskergrupper som omfatter medlemmer fra flere institutter, fastsetter fakultetet plassering av nytilsatte, etc., etter forslag fra gruppens leder og i samråd med de berørte institutter.

 

Dersom det anses mest hensiktsmessig, kan dekanen i enkelte tilfeller bestemme at de oppgaver som påhviler vertsinstituttet og vertsinstituttets leder, i stedet skal uføres av fakultetet.

 

3. Kriterier for opprettelse av en fakultær forskergruppe

Gruppesammensetning:

En fakultær forskergruppen består av minst fire medlemmer (fast vitenskapelig ansatt) i professor- og/eller førsteamanuensis- og/eller forskerstillinger og normalt tre juniorforskere (post.doc./stipendiater, forsker 1108). Dersom antallet juniorforskere er lavere kan man imidlertid vurdere dette dersom årsaken er redegjort for i søknad.

Forskergruppeleder:  

Leder av forskergruppen skal være professor/1. amanuensis/forsker med doktorgrad med full forskningstid i gruppen.

Forskningsprogram:

Forskergruppens forskningsaktiviteter ligger innenfor fakultetets prioriterte områder.

Forskningsandel:

Medlemmene i professor og førsteamanuensis/forsker stillinger skal normalt ha 100% av sin forskningstid inn i gruppen, men kan være assosierte medlemmer av andre grupper.

Publiseringsprofil:

Minstekrav for å danne og opprettholde en fakultær forskergruppe er at publikasjonspoengene totalt for gruppen utgjør i snitt på 10 de tre siste år (inkluderer ikke inneværende år/søknadsåret). I tilfeller hvor det er nyansatte eller hvor ansatte på grunn av permisjoner, ledelse etc vil det anvendes minnelig skjønn for å vurdere dette. Slike forhold må synliggjøres i søknad dersom det er aktuelt.

Annen forskningsaktivitet:

 • Ha søkt eksterne forskningsmidler de siste to år
 • Normalt synliggjøre en prosjektportefølje med eksterne midler i hovedsak knyttet til NFR og/eller EU midler Andre midler enn NFR/EU kan i noen grad kompensere for forventning om slike midler.
 • Utvikle forskningsprosjekter med internasjonal profil
 • Delta i internasjonale forskningsprosjekter
 • Skape et internasjonal forskningsnettverk for personer i rekrutteringsstillinger (stipendiater & post.doc.)
 • Initiere forskerkurs innenfor gruppens forskningsfelt i samarbeid med Programrådet for forskerutdanning (PFU)
 • Skape et attraktivt fagmiljø for rekrutter (master og stipendiater*/post.doc.)og seniorforskere
 • Bidra til forskningssamarbeid både internt i forskergruppen, på tvers av forskergrupper og enheter og eksternt/nasjonalt/internasjonalt
 • Ha som en målsetting å øke andelen nivå 2 publikasjoner

*Det vil komme retningslinjer ad forventninger til forskergrupper når det gjelder hvordan gruppen skal ivareta stipendiatenes interesse og opplæring.

 

4. Søknad

Søknad om etablering av fakultær forskergruppe sendes dekanen innen 15. oktober. Søknaden skal inneholde følgende informasjon:

1)Gruppens sammensetning, jf kriterier for slike ad. punkt 3 og med angivelse av medlemmers forskningstid inn i gruppen i % av stilling,

2) Publiseringer i tellende kanaler siste 3 år for medlemmer av gruppen (nivå 1 og 2 skal angis for hver publisering) med synliggjøring av det nødvendige snittet av de siste tre års publisering. Jf. punkt 3 ovenfor.

3). Aktiviteter når det gjelder eksternt finansiert virksomhet for gruppens medlemmer siste tre år (dvs for innsendte søknader med  prosjekttittel og sum (antall mil.) for søkte og  innvilgede prosjekter hver for seg.

4) Inntil to sider om gruppens faglige virksomhet.

 

Oppnevnelsen av forskergrupper gjelder for en løpende periode på tre år av gangen eller inntil en intern (inklusive årlige regnskaps- og budsjettgjennomganger) eller ekstern evaluering av virksomheten gir et endringsresultat. Arbeidet og forberedelsene av evalueringer gjøres av Rådet for forskningssaker som innstiller overfor dekan.

Vesentlige endringer i forskningsplanen skal meddeles dekanen så raskt som mulig.

 

5.  Midler til forskergruppene

Normalt avsettes det hvert år forskningsstrategiske midler på fakultetets budsjett til bruk som stimulerings- og driftsmidler for fakultære forskergrupper. Under forutsetning av styrets godkjenning, vil forskergruppene kunne tildeles midler over en tre- års periode. Midlene vil ikke kommer til utbetaling før angjeldende budsjettår og etter godkjenning av styret. Grunnlaget for overføring av midler til de fakultære forskergruppene baseres på en lukket budsjettramme. Overføringen er avhengig av avsetningen på fakultetets budsjett hvert år, antall medlemmer samt den forskningsproduksjonen forskergruppene kan vise til.

Følgende kriterier legges til grunn for tildeling av midler, se vedlegg om grunnlaget for overføring i 2015:

Fast årlig sum:

1) Gruppene får et definert beløp pr medlemmer knyttet til fakultetets faste vitenskapelige ansatte (professor, førsteamanuensis, forsker (1183, 1109), universitetslektorer og et noe mindre beløp for rekruttmedlemmer (forsker 1108, post.doc og stipendiater).

Produksjonsmidler:

2) Gruppen får et definert beløp pr publiseringspoeng for nivå 1 publiseringer med høy ISI impact (impact på 1 og over ) og nivå 2 publiseringer. Denne resultatkomponenten vil være basert på fjorårets poeng.

3) Innsendte søknader som går videre/søknader over en definert terskel/innvilgede EU-søknader utløser stimuleringsmidler basert på fjorårets resultater (sum av prosjektportefølje og søknader). Samarbeid med andre forskergrupper gir full uttelling for begge grupper.

4) Innsendte søknader med poengsum 6-7/innvilgede NFR søknader eller innvilgede NORDFORSK søknader utløser stimuleringsmidler  basert på fjorårets resultater (sum av prosjektportefølje og søknader)  Samarbeid med andre forskergrupper gir full uttelling for begge grupper.

De bevilgede forskningsmidlene skal først og fremst brukes til å styrke forskningsaktivitet, forskningssamarbeid og prosjektutvikling samt volum i forskningspublikasjoner.

 

6. Årlig rapportering – innhold – eventuell bortfall av støtte.

Innen 15.oktober hvert år skal forskergruppelederen levere et utfylt rapportskjema (en kortfattet rapport om produksjonsresultat og aktivitetsplan) og regnskapsrapport om hva tildelte midler er brukt til gjennom året. Rapporten som også skal omfatte et budsjett og en plan for kommende år oversendes vertsinstituttet og Rådet for forskningssaker. Rådet for forskningsaker rapporterer til dekan.

Ved tildelingen av midler skal det legges vekt på gruppenes evne og potensial til å realisere de målene som er angitt under punkt 1, kriteriene under punkt 2 og punkt 3 ovenfor.

Rådet for forskningsaker vurderer rapport og budsjett og utformer en innstilling til dekanen.

Innstillingen vil omfatte en justert plan for støtten basert på antall medlemmer i gruppen, jf. Punkt 5.1 ovenfor. Dekanen kan foreta endringer i vedtak om hvorvidt en gruppe er definert som fakultær forskergruppe, dersom en forskergruppes aktivitet og bruk av midler ikke samsvarer med søknad om midler eller ikke lenger faller inn under kriterier for en fakultær forskergruppe.

Uhensiktsmessig bruk av forskergruppemidler kan også gi fratrekk av midler ved tildelig året etter.

De tildelte midlene overføres til eget tiltak for forskergruppen ved vertseneheten. Forskergruppeleder mottar bistand fra tjenestested for å sikre god budsjett- og regnskapsforvaltning

 

 

Publisert 1. apr. 2015 15:55 - Sist endret 31. mai 2016 16:37