Retningslinjer for fakultære forskergrupper

Behandlet i styret i møtet 6. juni 2014. Justert med dekanens godkjenning 2. februar, 24. april 2018 og 12.september 2018.

1. Formål

Organiseringen av fakultære forskergrupper står sentralt som virkemiddel i fakultetets implementeringsarbeid av egne faglige prioriteringer og er en strategisk satsning for å oppfylle forventningene i fakultetets Strategiske plan til 2020. Formålet med de fakultære forskergruppene er å styrke forskningens kvalitet og volum ved bl.a.

 • å styrke forskningssamarbeidet på enhetene og fakultetet
 • å styrke fakultetets arbeid med innovasjon og brukerrelevans
 • å skape gode vilkår for økt publisering av høy kvalitet
 • å etablere støttestrukturer som bidrar til eksternfinansiert forskning og eksternt forskningssamarbeid.
 • å legge til rette for systematisk forskningsledelse
 • å skape attraktive fagmiljøer for professorer, førsteamanuenser, forskere, post.doc., doktorgradskandidater og masterstudenter.

 

2. Organisering

En fakultær forskergruppe oppnevnes av dekan etter søknad og innstilling fra institutt-/senterleder. Alle som er tilsatt i vitenskapelig stilling ved UV-fakultetet kan være medlem. Forskergruppen skal knytte til seg forskerrekrutter. Det forventes at forskergruppene også har tiltak rettet mot masterstudenter.

Hver gruppe skal ha en forskergruppeleder. Forskergruppeleder skal være fast vitenskapelig ansatt (professor-, førsteamanuensis-  eller seniorforskerstilling), Oppnevning og endring av forskergruppeleder skal godkjennes av institutt-/senterleder.

Forskergruppelederen har ikke personalansvar for gruppens medlemmer. Basert på de ansattes deltagelse kan forskergruppeleder ta opp med enhetsleder om det bør stilles konkrete mål for den enkeltes arbeid og drøfte hvordan dette kan følges opp av enhetslederen blant annet gjennom medarbeidersamtaler.

Forskergruppeleder har ansvaret for drift og utvikling av forskergruppens virksomhet i overensstemmelse med kriteriene som ligger til grunn for en fakultær forskergruppe. Forskergruppeleder skal i samspill med gruppens medlemmer  arbeide for rekruttering og miljøbygging, herunder å arbeide for å skape et forskningsmiljø som støtter opp om faglig utvikling og progresjon for forskere i rekrutteringsstillinger. Forskergruppeleder frikjøpes 10% av egen stilling (undervisningsdelen) som kompensasjon for den tiden vedkommende bruker på ledelse.

En forskergruppe kan bestå av forskere på tvers av fakultetets enheter. Medlemmer skal ha hovedtilknytning i én forskergruppe. En forsker kan ha assosiert tilknytning til andre grupper, men all produksjon tilfaller den forskergruppen man er medlem i. (publiseringspoeng, eksterne midler og annet). For forskere med assosierte medlemskap gjelder også følgende: I vurdering av forskergruppenes sammensetning inngår forskeren kun i den gruppen som vedkommende har hovedtilknytning  i.

Medlemmene i en forskergruppe kan ha ulike tjenestesteder. Vertsinstituttet vil normalt være den enheten forskergruppelederen er knyttet til. Når en forskergruppe har medlemmer fra flere enheter, avtales gruppens tilhørighet mellom enhetenes ledelse og forskergruppeleder.

Vertsinstituttet skal støtte opp om forskergruppenes arbeid, og bistå forskergruppene med praktiske og administrative gjøremål, for eksempel prosjektadministrasjon, organisering av faglige aktiviteter og andre forskerstøttebehov. Forskergruppens budsjett og regnskap vil bli støttet av fakultetets økonomiseksjon.

Lederen for vertsinstituttet skal ikke ha personalansvar for forskere med andre tjenestesteder enn deres eget, men vedkommende har et særlig ansvar for å

 • samarbeide tett med forskergruppelederen og de andre enhetslederne som har medarbeidere knyttet til forskergruppen
 • stimulere til samarbeid mellom forskjellige forskergrupper, og mellom forskergrupper og andre fagmiljøer og enkeltforskere
 • legge til rette hensiktsmessige rammevilkår og støttefunksjoner, i samråd med forskergruppene
 • bidra til å føre tilsyn med at forskergruppene når de oppstilte mål
 • samarbeide med andre institutter om oppfølging og koordinering av forskergruppenes aktiviteter
 • vurdere potensiell tilknytning til forskergruppe for nytilsatte

Instituttledere har et overordnet forskningslederansvar for egne medarbeidere i en forskergruppe. Dette betyr at instituttlederen skal vurdere og godkjenne søknader om ekstern finansiering i henhold til UiOs retningslinjer. 

Dersom det anses mest hensiktsmessig, kan dekanen i enkelte tilfeller bestemme at de oppgaver som på hviler vertsinstituttet og vertsinstituttets leder, i stedet skal uføres av fakultetet.

 Fakultetet åpner for etablering av to kategorier av forskergrupper; a) Ordinære forskergrupper og b) Oppstartgrupper.

 

3. Kriterier for opprettelse av en ordinær fakultær forskergruppe

Gruppesammensetning:

En ordinær fakultær forskergruppen består av minst fire medlemmer (fast vitenskapelig ansatt) i professor- og/eller førsteamanuensis- og/eller forskerstillinger og minst 2 juniorforskere (post.doc./stipendiater, forsker 1108). Dersom antall juniorforskere er lavere, kan man vurdere dette dersom dette er redegjort for i søknaden.

Forskergruppeleder:  

Leder av forskergruppen skal være fast ansatt professor/1. amanuensis/forsker med doktorgrad.

Forskningsprogram:

Forskergruppens forskningsaktiviteter ligger innenfor fakultetets til enhver tid prioriterte områder.

Forskningsandel:

Medlemmene i professor og førsteamanuensis/forsker stillinger skal normalt ha 100% av sin forskningstid inn i gruppen (50% av en kombinert stilling), men kan være assosierte medlemmer av andre grupper.

Publiseringsprofil:

Minstekrav for å danne og opprettholde en ordinær fakultær forskergruppe er at publikasjonspoengene totalt for gruppen utgjør et snitt på 10 de tre siste år (inkluderer ikke inneværende år/søknadsåret). I tilfeller hvor det er nyansatte eller hvor ansatte på grunn av permisjoner, ledelse etc vil det anvendes minnelig skjønn for å vurdere dette. Slike forhold må synliggjøres i søknad dersom det er aktuelt.

Forskningsseminar i doktorgradsprogrammet:

De ordinære fakultære forskergruppene har ansvar for å organisere forskningsseminarer i doktorgradsprogrammet. Slike seminarer arrangeres i samarbeid mellom normalt 2-3 forskergrupper.

Det forutsettes at doktorgradskandidater og post doc deltar i gruppens aktiviteter og bidrar til gruppens utvikling.

Annen forskningsaktivitet:

 • Ha søkt eksterne forskningsmidler de siste to år
 • Normalt synliggjøre en prosjektportefølje med eksterne midler i hovedsak knyttet til NFR og/eller EU midler. Andre midler enn NFR/EU kan kompensere for forventning om slike midler.
 • Utvikle forskningsprosjekter med internasjonal profil
 • Delta i internasjonale forskningsprosjekter
 • Skape et internasjonalt forskningsnettverk for personer i rekrutteringsstillinger (stipendiater & post.doc.)
 • Initiere forskerkurs innenfor gruppens forskningsfelt i samarbeid med Programrådet for forskerutdanning (PFU)
 • Bidra til forskningssamarbeid både internt i forskergruppen, på tvers av forskergrupper og enheter og eksternt/nasjonalt/internasjonalt
 • Ha som en målsetting å øke andelen nivå 2 publikasjoner

 

4. Søknad

Søknad om etablering av en ordinær fakultær forskergruppe sendes enhetsleder innen 1. juni 2018.[1] Søknaden skal inneholde følgende informasjon:

1) Inntil fem sider om gruppens faglige virksomhet og organisering.

[1] Normalt vil søknadsfristen for opprettelse av forskergruppe være 15.10 hvert år.

Vedlegg om:

 • Gruppens sammensetning, jf kriterier for slike ad. punkt 3 og med angivelse av medlemmers forskningstid inn i gruppen i % av stilling.
 • Publiseringer i tellende kanaler (DBH) siste 3 år for medlemmer av gruppen (nivå 1 og 2 skal angis for hver publisering) med synliggjøring av det nødvendige snittet av de siste tre års publisering, jf. punkt 3 ovenfor.
 • Aktiviteter når det gjelder eksternt finansiert virksomhet for gruppens medlemmer siste tre år (dvs for innsendte søknader med prosjekttittel og sum (antall mil.) for søkte og innvilgede prosjekter hver for seg.
 • Forslag til budsjett kommende år.

Oppnevnelsen av forskergrupper gjelder for en løpende periode på tre år av gangen eller inntil en intern (inklusive årlige regnskaps- og budsjettgjennomganger) eller ekstern evaluering av virksomheten gir et endringsresultat. Fakultetet er ansvarlig for forberedelse og gjennomføring av evalueringer. Der det er høy grad av faglig likhet i søknader om opprettelse av forskergruppe, vil fakultetet vurdere disse i forhold til UVs samlede profil og drøfte med instituttleder og søker (gjelder også vurdering av oppstartsgrupper) om opprettelsen. 

Vesentlige endringer i forskningsplanen skal meddeles enhetsleder og dekanen så raskt som mulig.

 

5. Kriterier for og søknad om opprettelse av oppstartgruppe

Muligheten til å starte en forskergruppe med status som oppstartgruppe er begrenset til nytilsatte forskere som ønsker å utvikle forskningsområder som ikke er dekket av ordinære forskergrupper. Status som oppstartgruppe vil være av midlertidig karakter. Forskergruppen må i løpet av tre år kunne møte de kravene til ordinære forskergrupper (se pkt 3). Kriterier for opprettelse av oppstartgruppe vil være:

 • En oppstartgruppe består av minimum to fast vitenskapelige ansatte i professor- og/eller førsteamanuensis- og/eller forskerstillinger.
 • Forskergruppeleder skal være tilsatt i fast vitenskapelig stilling ved fakultetet i løpet av de tre siste årene (når det søkes)
 • Forskergruppens forskningsaktiviteter ligger innenfor fakultetets prioriterte områder
 • Medlemmer i faste stillinger skal normalt ha 100% av sin forskningstid inn i gruppen, men kan være assosierte medlemmer av andre grupper
 • Forskergruppen må i søknaden sannsynliggjøre potensiale for internasjonal publisering
 • Forskergruppen må legge frem en plan som viser hvordan gruppen vil kunne nå status som ordinær forskergruppe innen tre år

Søknad om etablering av forskergruppe med status som oppstartgruppe sendes enhetsleder innen 15.10. hvert år. Søknaden skal inneholde:

1. Gruppens sammensetning

2. En beskrivelse av gruppens faglige område og planlagte virksomhet (ca. 3 sider)

3. Beskrive potensiale for internasjonal publisering

4. Plan for utvikling av gruppen i kommende tre-års periode

 

6. Midler til gruppene

De bevilgede forskningsmidlene skal brukes til å styrke forskergruppens forskningsaktivitet, forskningssamarbeid og prosjektutvikling samt kvalitet og volum i forskningspublikasjoner.

Midler til konferansereiser forutsettes dekket av ansattes annum eller andre tiltak ved enhetene.   

 

7.  Midler til de ordinære forskergruppene

Normalt avsettes det hvert år forskningsstrategiske midler på fakultetets budsjett til bruk som stimulerings- og driftsmidler for fakultære forskergrupper. Under forutsetning av styrets godkjenning, vil forskergruppene kunne tildeles midler over en tre- års periode. Midlene vil ikke kommer til utbetaling før angjeldende budsjettår og etter godkjenning av styret. Grunnlaget for overføring av midler til de fakultære forskergruppene baseres på en lukket budsjettramme (fordeling i henhold til et fastsatt beløp). Overføringen er avhengig av avsetningen på fakultetets budsjett hvert år, antall medlemmer samt den forskningsproduksjonen forskergruppene kan vise til.

Følgende kriterier legges til grunn for tildeling av midler:

Fast årlig sum:

1) Gruppene får et definert beløp pr medlemmer knyttet til fakultetets faste vitenskapelige ansatte (professor, førsteamanuensis, forsker (1183, 1109), universitetslektorer og for rekruttmedlemmer (forsker 1108, post.doc og stipendiater). Tildelt beløp vil være likt for hvert medlem, men kan i løpet av neste tre-års periode bli justert noe høyere for rekruttmedlemmer enn for øvrige medlemmer.

Insentivmidler:

2) Gruppen får et definert beløp pr publiseringspoeng for nivå 1 publiseringer med høy ISI impact (impact på 1 og over ) og nivå 2 publiseringer. Denne resultatkomponenten vil være basert på fjorårets poeng.

3) Innsendte EU-søknader fra foregående år som får vurderinger over en definert terskel/innvilgede (sum av prosjektportefølje og søknader). Samarbeid med andre forskergrupper gir full uttelling for begge grupper.

4) Innsendte NFR eller NORDFORSK søknader fra foregående år med poengsum 6-7/innvilgede (sum av prosjektportefølje og søknader)  Samarbeid med andre forskergrupper gir full uttelling for begge grupper.

 

8. Midler til oppstartgruppene

Tildeling av midler følger de samme retningslinjene som er angitt i pkt 6, mens følgende kriterier legges til grunn:

1) Gruppene får et definert beløp pr medlemmer knyttet til fakultetets faste vitenskapelige ansatte (professor, førsteamanuensis, forsker (1183, 1109), universitetslektorer og for rekruttmedlemmer (forsker 1108, post.doc og stipendiater). Tildelt beløp vil være likt for hvert medlem, men kan i løpet av neste tre-års periode bli justert noe høyere for rekruttmedlemmer enn for øvrige medlemmer.

2) Oppstartgruppene får et tilleggsbeløp som blir skjønnsmessig basert på aktivitetsplanen som inngår i søknaden.

 

9. Årlig rapportering – innhold – eventuell bortfall av støtte.

Innen 15.oktober hvert år skal forskergruppelederen levere et utfylt rapportskjema (en kortfattet rapport om produksjonsresultat og aktivitetsplan) og regnskapsrapport om hva tildelte midler er brukt til gjennom året. Rapporten som også skal omfatte et budsjett og en plan for kommende år, oversendes enhetsleder ved vertsinstituttet med kopi til fakultetets sekretariat.

Ved tildelingen av midler skal det legges vekt på gruppenes evne og potensial til å realisere de målene som er angitt under punkt 1, kriteriene under punkt 2 og punkt 3 ovenfor.

Enhetsleder ved vertsinstituttet vurderer rapport og budsjett og utformer en innstilling til dekanen (forskergruppens rapport og budsjett legges ved).

Innstillingen vil omfatte en justert plan for støtten basert på antall medlemmer i gruppen, jf. punktene 7.1/8.1 ovenfor. Dekanen kan foreta endringer i vedtak om hvorvidt en gruppe er definert som fakultær forskergruppe, dersom en forskergruppes aktivitet og bruk av midler ikke samsvarer med søknad om midler eller ikke lenger faller inn under kriterier for en fakultær forskergruppe.

Uhensiktsmessig bruk av forskergruppemidler kan også gi fratrekk av midler ved tildeling året etter.

De tildelte midlene overføres til eget tiltak for forskergruppen ved vertseneheten. Forskergruppeleder mottar bistand fra fakultetets økonomiseksjon og vertsinstitutt for å sikre god budsjett- og regnskapsforvaltning

 

 

Publisert 6. feb. 2018 16:32 - Sist endret 14. sep. 2018 20:22