Satsningsområder

Sist endret 19. okt. 2010 11:42 av Jarle V Traavik

Fakultetet har de senere årene bygget opp en vital og utviklingsrettet kompetanse innenfor skoleforskning, der undervisning og læring i eller utenfor klasseromskonteksten står sentralt.

Sist endret 19. okt. 2010 11:43 av Jarle V Traavik

Utdanningsledelse som forskningsfelt har vært i stor vekst de siste årene og bidrar sterkt inn i skoleforskningen. UV fakultetets forskning på dette området er omfattende.

Sist endret 19. okt. 2010 11:44 av Jarle V Traavik

Komparative studier om utdanning bidrar til grunnleggende kunnskap om norsk utdanning i et internasjonalt perspektiv.

Sist endret 19. okt. 2010 11:46 av Jarle V Traavik

Fakultetet har forskningsmiljøer som over flere tiår har opparbeidet en betydelig kompetanse i historiske, idehistoriske og filosofiske tilnærminger til studiet av danning og utdanning.

Sist endret 19. okt. 2010 11:47 av Jarle V Traavik

Dette området fokuserer på hvordan endringer i politiske, økonomiske og sosiale forhold virker inn på høyere utdanning og arbeidslivslæring.

Sist endret 19. okt. 2010 11:48 av Jarle V Traavik

Forskningsfeltet retter seg spesielt mot samspillet mellom skolen og andre arenaer og virksomhetsformer barn og unge deltar i gjennom analyser av hvordan de lærer og skaper kunnskap innenfor og på tvers av ulike kontekster som skole, hjem og mellom fysiske og virtuelle jevnaldringsfellesskap.

Sist endret 19. okt. 2010 11:50 av Jarle V Traavik

Et hovedfokus for forskningsområdet er å utvide den kunnskap vi har om hvordan språk-, lese- og skrivekompetanse utvikler seg fra førskole til voksen alder.

Sist endret 19. okt. 2010 11:51 av Jarle V Traavik

Forskningsinnsatsen på dette området har som hovedmål å avdekke og styrke faktorer og prosesser som fremmer læring, mestring, tilpasset og inkluderende opplæring for personer med særskilte opplæringsbehov.

Sist endret 18. apr. 2017 15:54 av Trine Smestad

Fakultetets satsningsområder innen forskning de neste 10 år kommer blant annet fram i strategiplanen for perioden 2010 - 2020, der hovedmålet formuleres slik:

"Det utdanningsvitenskapelige fakultet skal styrke sin posisjon som ett av de ledende europeiske utdanningsvitenskapelige fagmiljøene gjennom et gjensidig forsterkende samspill mellom forskning, utdanning og formidling.”