5. Høyere utdanning og arbeidslivslæring

Dette området fokuserer på hvordan endringer i politiske, økonomiske og sosiale forhold virker inn på høyere utdanning og arbeidslivslæring.

Det omfatter studier av universitetet som institusjon, nærstudier av undervisningsvirksomheten, studier av hvordan ny teknologi tas i bruk i utdannings og læringssammenheng, og studier av hvordan kunnskapsutvikling og læring samspiller i ulike yrkesfelt og i individers livsløp over tid.

Forskningen på dette området bidrar med viktig kunnskap om hvordan endrede samfunnsbetingelser skaper nye institusjonelle praksiser og læringskulturer i høyere utdanning, i ulike deler av arbeidslivet og i et livslangt perspektiv.
 

Publisert 2. okt. 2010 20:31 - Sist endret 19. okt. 2010 11:47