6. Moderne oppvekst: Barn og ungdoms utdanningsforløp

Forskningsfeltet retter seg spesielt mot samspillet mellom skolen og andre arenaer og virksomhetsformer barn og unge deltar i gjennom analyser av hvordan de lærer og skaper kunnskap innenfor og på tvers av ulike kontekster som skole, hjem og mellom fysiske og virtuelle jevnaldringsfellesskap.

Det omfatter analyser av barn og unges utdanningsforløp sett i lys av blant annet etnisitet, endringer i familiemønstre og de verdier, normer og virkelighetsforståelser som jevnaldringsnettverk representerer.

Forskning innenfor dette feltet bidrar blant annet med viktig kunnskap om hvordan ungdom med ulik bakgrunn sammenkopler kunnskaper ervervet på ulike deltakerarenaer, og hvordan denne påvirker deres valg og fremtidsbaner.

Publisert 2. okt. 2010 20:34 - Sist endret 19. okt. 2010 11:48