Fakultetets satsningsområder før 2013

Fakultetets satsningsområder innen forskning de neste 10 år kommer blant annet fram i strategiplanen for perioden 2010 - 2020, der hovedmålet formuleres slik:

"Det utdanningsvitenskapelige fakultet skal styrke sin posisjon som ett av de ledende europeiske utdanningsvitenskapelige fagmiljøene gjennom et gjensidig forsterkende samspill mellom forskning, utdanning og formidling.”

Gjennom prosessen knyttet til arbeidet med faglige prioriteringer, definerte fakultetet åtte prioriterte forskningsområder (pdf):

  1. Klasseromsforskning og fagdidaktikk
  2. Organisering, styring og ledelse av utdanningsinstitusjoner
  3. Komparative og internasjonale utdanningsstudier
  4. Dannings og utdanningsstudier
  5. Høyere utdanning og arbeidslivslæring
  6. Moderne oppvekst: Barn og ungdoms utdanningsforløp
  7. Språkutvikling og tekstbasert læring
  8. Spesialpedagogisk forskning med vekt på tilpasset opplæring og elever med særskilte behov.

Disse åtte forskningsområdene speiler også forskningsfeltet til de fakultære forskergruppene. I tillegg etablerte Universitetet i Oslo syv tverrfakultære forskningssatsninger, hvorav UV fikk et særlig ansvar for det nå avsluttede tverrfaglige satsningsområdet Kunnskap i skolen (KIS).

I fakultetets årsplan synligjøres mer konkret på hvilken måte fakultetets strategier gir retning og mål på noe kortere sikt. UV-fakultetets årsplan 2010.

Publisert 2. okt. 2010 20:13 - Sist endret 18. apr. 2017 15:54