8. Spesialpedagogisk forskning med vekt på tilpasset opplæring og elever med særskilte behov

Forskningsinnsatsen på dette området har som hovedmål å avdekke og styrke faktorer og prosesser som fremmer læring, mestring, tilpasset og inkluderende opplæring for personer med særskilte opplæringsbehov.

Hovedvekt i forskningen legges på stimulering, læring og tilrettelegging for dette i barnehager, skoler og institusjoner.

Forskningsområdet skal gi ny og viktig innsikt i læringsprosesser, vilkår, og utbytte for barn og unge med ulike typer av særskilte behov. Praksisnær forskning, teori og metodeutvikling vil være sentrale oppgaver i dette forskningsarbeidet.

Publisert 2. okt. 2010 20:41 - Sist endret 19. okt. 2010 11:51