Disputasleders rolle ved UV-fakultetet.

Generelt:

Prøveforelesning og disputas ledes av dekan eller den dekanen bemyndiger (settedekan).

Disputasleders rolle er å være representant for UV-fakultetet og vertskap ved arrangementene prøveforelesning og disputas.  Disputasleders oppgave er å ha ansvaret for den praktiske gjennomføring av prøveforelesning og disputas.  Disputasleder samarbeider med bedømmelseskomiteens koordinator og fakultetssekretariatet om dette.

Disputasleder må samspille med bedømmelseskomiteens koordinator vedrørende enighet om prosedyrer og normer ved UV-fakultetets disputaser. Doktormiddagen er et privat arrangement i regi av kandidaten, men det er forventet at både bedømmelseskomite og dekan/settedekan inviteres til denne.

Disputasleder bærer kappe kun under selve disputasen. For nærmere informasjon om hvordan prøveforelesning og disputas foregår, se /forskning/phd/avhandling-bedommelse/  punkt 4.

 

Disputasleders særskilte oppgaver

  • veilede doktoranden og komitéen om prosedyrer og normer ved prøveforelesning og disputas.  Disputasleder kan selv, dog innenfor prosedurale og kulturelle rammer avgjøre eventuelle avvik fra de generelle prosedyrene i hvert enkelt tilfelle
  • være vert under lunsj i tilknytning til prøveforelesning og disputas
  • sørge for at komitéen underskriver de nødvendige papirer (protokoller)
  • holde tale under doktormiddag.

Før prøveforelesning: Disputasleder møter doktorand og komite 15-20 min. før prøveforelesningen begynner. Disputasleder informerer om prosedyrer og informerer/setter tidsrammer for disputasen, inklusive prøveforelesningen(e), og pauser.

Prøveforelesningen. Disputasleder innleder med en introduksjon om hva disputasdagen skal inneholde, presenterer kandidaten og komiteen, samt tema for prøveforelesning og disputas, før kandidaten blir bedt om å ta plass ved talerstolen for å avholde forelesning over oppgitt emne. Disputasleder får en ferdig tekst av fakultetets sekretariat.

Disputasen

Disputasleder innleder med en kort introduksjon av doktoranden og komiteen, tema for avholdt prøveforelesning og for disputasen, før 1. opponent og doktorand blir bedt om å ta plass ved sine respektive talerstoler. Disputasleder får en ferdig tekst av fakultetets sekretariat.

Disputasleder bør gripe inn under disputasen dersom tekniske problemer oppstår i auditoriet.

Etter disputasen

Det er vanlig at disputasleder er den første som går bort og ønsker doktoranden til lykke.

Disputasleder skal levere innberetningen i signert stand til fakultetssekretariatet. Ved  situasjon med ex auditorio opponent, skal det legges ved eget ark med navn og stilling.

Disputasleder fører an dersom enheten gjennomfører et lite arrangement etter gjennomført disputas.

Publisert 15. okt. 2015 15:48 - Sist endret 6. jan. 2016 17:26