Praktiske forberedelser før disputas og trykking

Når avhandlingen er godkjent for disputas, må du fullføre de praktiske forberedelsene før prøveforelesning og disputas.

Viktige forberedelser

Errataliste og endringer i innlevert avhandling

Dersom du ønsker å rette trykkfeil/språkfeil i den innleverte avhandlingen før den trykkes, har du anledning til å søke fakultetet om å gjøre slike rettelser. Les mer om retting av feil/ errataliste. Erratalisten skal inn I den trykkede versjoen av avhandlingen som vedlegg.

Trykking av avhandlingen før disputas

Avhandlingen din skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før disputas. Avhandlingen skal trykkes ved Reprosentralen. Ta kontakt med dem tidlig for å planlegge trykketiden og få bistand til klargjøring av manus. Avhandlinger ved fakultetet inngår I en egen skriftserie med felles omslagsprofil.

Det instituttet du er knyttet til betaler for trykking av 40 eksemplarer hvorav 30 skal gå til selve bedeømmelsen. Rekvisisjonsskjema for trykking får du tilsendt fra fakultetets sekretariat I forbindelse med informasjon om godkjent avhandling. Dersom du ønsker ytterligere eksemplarer, må du bekoste dette selv.

Hvis du vil, kan du også gjøre avhandlingen tilgjengelig digitalt gjennom DUO.

Pressemelding

Sammendraget ved innlevering av avhandling til bedømmelse kan, om du ønsker, benyttes som pressemelding og nettinformasjon. Du kan også justere dette å levere inn en ny versjon om du ønsker dette. Sammendraget skal gi en populærvitenskapelig fremstilling av dine forskningsresultater (nyheter), og hvilken betydning de har for folk flest (samfunnsrelevansen). Tenk på pressemeldingen som en innsalgstekst som skal få journalisten til å ta kontakt med deg, slik at du får muligheten til å formidle forskningen  gjennom media. Pressemeldingen skal være bade på norsk og engelsk og innholdsmessig bør den dekke:

  • hvilket fagområde avhandlingen er skrevet innenfor
  • hvilke problemstillinger/hypoteser avhandlingen arbeider med
  • hvilke(n) metode(r) og data som er blitt benyttet
  • viktige konklusjoner og funn som står sentralt i forskningsresultatet
  • reflektere det forskningsarbeidet som faktisk er gjennomført
  • kan funnene eksemplifiseres med nytteverdi og samfunnsrelevans?
  • hvor arbeidet er utført

Av hensyn til omfang bes det om at sammendraget ikke overstiger 25 linjer (Times 12 pkt). Fakultetet sørger for distribusjon til pressen samt legger ut informasjon på nett..

Personaliaskjema og fotografi

Personaliaskjema (Excel) og et portrett i farger til bruk på nett må sendes fakultetets sekretariat senest 3 uker før disputas. Bildet må være i høyoppløselig format – helst 300 dpi.

Publisert 18. aug. 2015 19:03 - Sist endret 10. jan. 2019 19:02