Veiledende retningslinjer for bruk av paper som dokumentasjonsform ved UV

Anbefalt av PFU etter sirkulasjonssak med frist 09.05.2014. Godkjent av dekanen 1.07.2014

 

Genrebeskrivelse

Paper er i seg selv en løs genre, og derfor vil vi beskrive genrekrav i tilknytning til de  kriteriene det vil bli lagt vekt på i bedømmelsen ved UV-fakultetets forskeropplæring.

 

1.Formål

Paperet skal bidra til å skape et reflektert og aktivt forhold til spørsmål som behandles i det enkelte kurs og dessuten bidra til utviklingen av kandidatenes egne prosjekter. Det skal videre gi kandidatene skrivetrening og konstruktive tilbakemeldinger på bruken av litteratur.

 

2.Krav til Paper

Det skal være en enhetlig problemstilling (eller eventuelt flere problemstillinger som er nært forbundet), og det skal være koherent drøfting av den eller de problemstilling(er) som tas opp. Problemstillingen(e) bør være av en slik art at det /de trenger avklaring. Problemstillingen(e) kan meget godt være knyttet til kandidatens eget prosjekt. Analytisk drøfting og faglig argumentasjon er et krav. En løs sammensetning av argumenter godtas ikke.

Eksempler på mulige paper kan være drøftelser av spesielle problemstillinger i litteraturen eller mer omfattende oversikter over teorier innenfor de emner som inngår i de enkelte moduler. Et paper kan ha form som en tidsskriftartikkel eller være en mer åpen drøftelse av et problem For metodekurs kan paperet inneholde analyser av data der kandidaten dokumenterer forståelse og mestring av de metodiske framgangsmåtene som er vektlagt i kurset.
 

Paperet skal dokumentere at kandidaten har god forståelse av de problemstillinger og temaer som er behandlet i kurset.

Temavalget skal godkjennes av en av faglærerne for kurset.

Problemstillingen(e) bør være så avgrenset(e) at de(n) lar seg behandle innenfor kursrammen.

Litteratur fra kurspensum eller annen relevant litteratur for kursets tema skal trekkes inn.

 

3. Hvor mange sider og hvor mye litteratur

Antall sider og omfang av litteratur på paper er avhengig av antall sp på kurset samt også i noen grad type kurs. Det vises her til fakultetets programplan for forskerutdanningen.

Levert dokumentasjon inkluderer arbeid med oppgitt litteratur for kurset som kan være referanselitteratur til paperet, jf. veiledende beregning i tabell nedenfor.

Tabellen nedenfor tar utgangspunkt i fakultetets programplan samt en nasjonal gjennomgang av paperomfang for sp.

Veiledende beregning

Veiledende

litteraturomfang

Kurs m/ dokumentasjon:

Anslag for antall siders paper

Ukers arbeid totalt

(basis: 75% forskning+25% pliktarbeid)

Antall studiepoeng

(sp)
100 - 200  sider 2 - 5 sider 25 - 30 arbeidstimer = en ukes arbeid 1 sp - 2 sp
200 - 300 sider

5 - 7 sider.

Om lag 2 uker

3 sp
300 - 400 sider

7 - 10 sider

Om lag 3 uker

4 sp
400 - 500 sider

7 - 10 sider

Om lag 4 uker

5 sp
500 - 600 sider 10 - 12 sider Om lag 5 uker pluss 6 sp +

Et paper som innleveres til godkjenning, bedømmes av minst én leser som gir en tilbakemelding til forfatteren om paperet er godkjent. UV-fakultetet bruker karakterskalaen bestått/ikke bestått. Veiledende norm for hva som skal til for å oppnå bestått, vil framgå av kursbeskrivelsen.

Dersom paperet vurderes til «Ikke bestått», gis det anledning til å bearbeide paperet videre med sikte på godkjenning innen en gitt frist. Før bearbeidingen skal kandidaten gis tilbakemelding med råd om hvordan paperet kan forbedres.

 

 

Publisert 2. nov. 2015 10:46 - Sist endret 20. sep. 2017 17:44