English version of this page

Hva lærer du?

Etter fullført ph.d.-program kvalifiserer du for arbeid innen forskning og annen virksomhet der du trenger vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning. Du skal kunne forske på høyt internasjonalt nivå innenfor utdanningsvitenskapelige fag, i samsvar med anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper. 

Kunnskap

Doktorene

 • er i kunnskapsfronten innen sitt fagområde
 • har innsikt i og behersker sentrale vitenskapsteoretiske og forskningsetiske problemstillinger
 • behersker fagområdets forskningsmetoder
 • kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forsknings- og utviklingsprosjekter
 • kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet

Ferdigheter

Doktorene

 • kan formulere faglige problemstillinger og planlegge forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
 • kan arbeide med komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet
 • kan doktorene veilede andre i forskningsarbeid innenfor eget fagområde

Generell kompetanse

Doktorene

 • kan identifisere relevante etiske problemstillinger, og utøve sin forskning i tråd med gjeldende etiske retningslinjer og prinsipper for god forskningspraksis
 • kan delta i og bidra til faglig samarbeid og til utvikling av sitt eget fagfelt bade innenfor og utenfor akademia
 • kan formidle forskningsresultater gjennom anerkjente og relevante kanaler
 • kan delta i debatter på fagområdet innenfor internasjonale fora
 • kan formidle kunnskap og forskningsresulteter til ulike mottakere, i og utenfor akademia
 • kan identifisere og formidle forskningens relevans for kunnskaps- og samfunnsutvikling
Publisert 10. feb. 2021 14:08 - Sist endret 10. feb. 2021 14:08