Veiledende retningslinjer: Midtveisevaluering og sluttlesing

Fakuletet har utarbeidet retningslinjer for midtveisevaluering og sluttlesing.

Midtveisevaluering

 • Gjennomføres midtveis i finansieringsperioden. Tidsramme ca. 2 ½ time.
 • Deltakere er kandidaten, «opponent», veileder og koordinator for forskerutdanningen (eller koordinators stedfortreder). Gjennomføringen kan for øvrig være åpen for alle eller berammes kun for de sentrale aktørene.
 • Kandidaten forventes å legge fram en tekst (30 – 100 sider), avhengig av hvor langt i prosessen kandidaten er. Teksten er skrevet av kandidaten og «opponenten» skal ha lest på forhånd. Det kan være en første artikkel + en skisse av videre arbeid, e.l.
 • Kandidaten redegjør først muntlig for hvor langt han / hun har kommet, hva slags utfordringer og problemer som vedkommende står overfor etc. Kandidaten skal også redegjøre for hvilke kurs som er tatt, hva som evt. gjenstår av forskerutdanningsdelen.
 • Forskerutdanningskoordinator gir en vurdering av gjennomført kursdel og gir råd om eventuell videre kursgjennomføring. Dette følges opp i samarbeid med veileder.
 • «Opponenten» gjennomfører en forberedt kritisk, men konstruktiv opposisjon, først med en generell vurdering av det tekstmateriale som kandidaten har lagt fram, dernest en sekvens der kandidaten svarer på «opponentens» spørsmål.
 • Midtveisevalueringen skal ende opp i en muntlig bedømmelse som skal være av rådgivende art for hvordan kandidaten helst bør legge opp det videre løpet i den gjenstående delen av stipulert periode. Veileder følger opp i samarbeid med kandidaten.

 

Sluttlesing

 • Gjennomføres 2-3 måneder før finansieringsperioden utløper.
 • Kan legges opp som et sluttseminar/prøvedisputas. Åpen evaluering.
 • Tidsramme skal være maksimalt 3 timer.
 • Deltakere er kandidaten, «opponent», veileder og koordinator for forskerutdanningen (eller koordinators stedfortreder). Andre kan inviteres.
 • Kandidaten har anledning til å legge fram utkast til avhandling som «opponenten» skal ha lest på forhånd.
 • Kandidaten redegjør først muntlig for hva slags utfordringer og problemer som vedkommende står overfor og hva vedkommende ønsker spesielt å få vurdert.
 • «Opponenten» gjennomfører en forberedt kritisk, men konstruktiv opposisjon, først med en generell vurdering av det tekstmateriale som kandidaten har lagt fram, dernest en sekvens der kandidaten svarer på «opponentens» spørsmål og utfordringer.
 • Sluttfaseevalueringen skal ende opp i en muntlig bedømmelse som skal være av rådgivende art for hvordan kandidaten helst bør gjøre i avslutningsfasen av arbeidet med avhandlingen. Veileder følger opp i samarbeid med kandidaten.
Publisert 19. aug. 2015 15:45 - Sist endret 22. apr. 2022 15:33