Veiledende retningslinjer om kappen ved en artikkelbasert avhandling

Behandlet i Programrådet for forskerutdanning i møtet 2.12.2008 med tilslutning fra dekan 5. februar 2009. Justert i møtet i Programrådet 21.09.2011 med dekanens tilslutning 18.10.2011, justert september 2017 med dekanens tilslutning 02.10.2017.

Det endelige arbeidet med kappen bør tas mot slutten av doktorgradsarbeidet. Kappen skal imidlertid også fungere som en disposisjon for arbeidet slik at det helhetlige perspektivet kan klargjøres tidlig i arbeidsprosessen. Et slikt innledende arbeid med kappen kan virke bevisstgjørende for det helhetlige perspektivet som avhandlingen skal ha. Samtidig er det naturlig at kappen modifiseres underveis i arbeidet i forhold til hvordan form og innhold i artiklene utvikler seg.

Nedenfor er det identifisert noen veiledende punkter det bør tas hensyn til:

  • Kappen skal presentere og begrunne teoretiske perspektiver, problemstillinger og konklusjoner som legges frem i delarbeidene slik at avhandlingen framtrer som en helhet. Kappen skal sammenfatte resultatene i de enkelte delarbeidene på en slik måte at den indre sammenhengen mellom dem synliggjøres.
  • Kappen skal synliggjøre og oppsummere avhandlingens bidrag til det aktuelle forskningsfeltet. Kappen skal gi en begrunnelse for valg av forskningsspørsmål- og eller hypoteser.
  • Kompleksitet og nyanser i funn skal diskuteres i lys av metodiske, vitenskapsteoretiske og teoretiske problemstillinger. Kappen må inneholde nødvendige teoretiske og metodiske vurderinger knyttet til doktorgradsarbeidet i den grad dette ikke er gjort greie for i artikler i avhandlingen. Kappen skal også redegjøre for hvor begrepsavklaringer eller utdypinger av ulike tema finnes i avhandlingen
  • Kappen skal løfte fram og diskutere etiske forhold ved arbeidet.

  • Kappen skal inneholde faglige ajourføringer når det er nødvendig ut fra artiklenes publiseringstidspunkt/tidspunkt for ferdigstillelse.

  • Kappen skal være utformet av doktoranden alene.

  • Kappen skal ha et maksimalt omfang på 40 - 60 sider (håndteres med fleksibilitet i 2018), eksklusive referanser og vedlegg.

  • Diskuter kappen med din veileder.

 

Disse justerte veiledende retningslinjene erstatter tidligere veiledende retningslinjer fra 2011.  

Publisert 25. okt. 2017 17:30 - Sist endret 31. mars 2021 13:47