Prosedyrer og råd ved avslutningen av et doktorgradsarbeid

Forord

0. Før innlevering av avhandlingen

1. Innlverering av avhandlingen

1.1 Ingen angrefrist

2. Oppnevning av bedømmelseskomité

3. Bedømmelse og innstilling

3.1 Komiteens vurdering og konklusjon av bedømmelsen

3.2 Behandling av komiteens konklusjon ved fakultetet

3.3 Saksprosedyrer ved fakultetets vedtak om bedømmelse

4. Avhandlingen er funnet verdig for disputas

4.1 Prøveforelesningene

4.2 Disputasen

5. Doktormiddag

6. Fakultetet og administrasjonen på Universitetet etter gjennomført disputas

7. Kreering

8. Ytterligere informasjon

9. Kontaktpersoner på fakultets- og instituttnivå


 

Forord

Denne informasjonen tar sikte på å gi praktisk informasjon om saksprosedyrer og råd i tilknytning til avslutningen av et doktorgradsarbeid ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (UV-fakultetet). Informasjonen dekker prosessen fra og med kandidaten er ferdig med sin avhandling og skal levere den inn til bedømmelse, til og med den avsluttende kreeringsseremonien i Universitetets Aula. .

Mye av stoffet vil være en gjentakelse eller popularisering av forhold som allerede står nevnt i forskrifter mv. Fremstillingen i denne informasjonen tar sikte på å være direkte brukerorientert, der vi også forsøker på en tilgjengelig måte å beskrive den tradisjon og sedvane som har festet seg rundt den begivenheten en doktordisputas er.

Som en del av kvalitetsreformen ble det ved kongelig resolusjon vedtatt å gå over til betegnelsen ph.d for alle doktorgrader som bygger på en organisert forskerutdanning. Dette inkluderer våre dr.polit.-program og dr.scient.-program. Vedtak om innføringen av ph.d. graden ble gjort gjeldende allerede fra 11.10.2002. Alle kandidater tatt opp på doktorgradsprogram etter oktober 2002, ble derfor forutsatt overført til ph.d.programmet når dette ble vedtatt av universitetets styre. De kandidatene som tidligere ble tatt opp på dr.polit.-program eller dr.scient.-program ville måtte gjøre seg ferdig med graden etter gitte tidsfrister (vårsemesteret 2008) satt av Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD). Fra og med høstsemesteret vil alle kandidater tatt opp på en veiledet grad (inklusive dr.polit. og dr.scient.) måtte tilfredsstille krav til graden ph.d. og bli bedømt for denne graden. Ph.d.-programmet skiller seg lite fra dr.polit.-programmet og dr.scient.-programmet. Denne overgangen vil derfor ikke by på særlige utfordringer.

Forskriften for ph.d.-graden ved Universitetet ble vedtatt i Universitetsstyret i møtet 25.03.03 og er senere revidert i 2007. Forskriften av 2007 gjelder for alle kandidater tatt opp etter 1.06.2007. Doktorgradsprogrammet for Det utdanningsvitenskapelige fakultet knyttet til graden ph.d. ble vedtatt av Universitetsstyret i møtet 06.05.03. Doktorgradsprogrammet er revidert i 2008. Den reviderte versjonen av programmet gjelder for alle kandidater tatt opp pr. 1.08.08 og senere.

Denne informasjonen er skrevet med sikte på å dekke både den organiserte forskeropplæringen ved ph.d.-graden og den "frie" dr.philos-graden. Informasjonen er ikke ment å dekke fullstendig de forskrifter og egne bestemmelser som gjelder for disse gradene. Til dette vises til gjeldende forskrifter og programplaner eller til fakultetets nettsted med diverse informasjon om forskerutdanningen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Informasjonen har tre hovedmålgrupper :

   
· Kandidatene ("søkerne", doktorandene)
· Administrasjonene på enhetene og i fakultetets sekretariat
· Bedømmelseskomitéene

Informasjonen søker å beskrive hva hver av disse tre målgruppene må/bør passe på i ulike faser i avslutningen. Informasjonen er derfor organisert med det siktemål å forsøke å svare på : HVEM gjør HVA - NÅR og HVORDAN ? Fakultetet har valgt å samle informasjonen slik at alle som er involvert i en doktorgradsbedømmelse kan orientere seg om de ulike roller og derfor også den gjennomgående saksgangen.

Denne informasjonen speiler også den administrative arbeidsdelingen som er gjort mellom fakultetets sekretariat og i enhetene.


 

0. Før innlevering av avhandlingen

Fakultetets Programråd for forskerutdanning har sett på hvordan man skal få ned tiden fra når kandidaten leverer sin avhandling med anmodning om bedømmelse for grad og til kandidaten disputerer. Programmrådet har blant annet vurdert at det er rom for endring av rutiner hva gjelder når enhetene kan starte arbeidet med forslag til sammensetning av bedømmleseskomiteer for kandidaters avhandlinger for den veiledete doktorgraden (ph.d.).

Omlag 6 måneder før forventet innlevering av avhandlingsrabeidet, skal kandidatens veileder melde fra til enhetens ledelse om dette. Enheten starter så arbeidet med å finne en god sammensetning av bedømmelseskomiteen. Dette arbeidet kan erfaringsmessig ta noe tid. Se for øvrig punkt 2. Oppnevning av bedømmelseskomité.

Før innlevering av avhandling til bedømmelse kan det være fornuftig av kandidaten å se gjennom Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader godkjent av Det akademiske kollegium 08.04.97. Spesielt kan avsnittet 3.2 - Bedømmelsen av avhandlingen være relevant fordi denne veiledningen også vil være retningsgivende for bedømmelseskomiteens arbeide.


 

1. Innlevering av avhandlingen

Ved innlevering av en avhandling med anmodning om bedømmelse for doktorgrad, er det viktig at kandidaten passer på følgende:

Ad. ph.d.-graden:

Når arbeidet med avhandlingen og opplæringsdelen er avsluttet , sender kandidaten en enkel søknad med anmodning om å få avhandlingen vurdert for doktorgraden. Søknaden stiles og sendes til fakultetet., dvs :

Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Postboks 1161 Blindern, 0317 OSLO

Søknaden skal inneholde navn på veileder(e), og instituttets bekreftelse på gjennomført opplæringsdel (kursprogram) med synliggjøring av de ulike kursene.

Ad. dr.philos.-grad:

Søknad om å få fremstille seg for dr.philos-graden stiles og sendes/leveres til fakultetet ved adresse

Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Postboks 1161 Blindern 0317 OSLO

For begge gradene gjelder:

Søknaden skal også inneholde:

 • Navn, adresse, telefon (for ev. kontakter)
 • Tittel på avhandling samt informasjon om avhandlingen er en monografi eller er artikkelbasert
 • Oversikt over ev. delarbeider; hvor og når de er publisert
 • Eventuelle medforfattererklæringer
 • Bekreftet kopi av eksamensvitnemål
 • Et kortfattet sammendrag av avhandlingen på engelsk/norsk (elektronisk og i papirversjon).Det skal innen en ramme på maksimum 25 linjer (med Times 12 pkt) inneholde en omtale av:

a. hvilket fagområde avhandlingen er skrevet innenfor

b. hvilke problemstillinger/hypoteser avhandlingen arbeider med

c. hvilke(n) metode og data som er benyttet

d. viktige konklusjoner og funn som står sentralt i forskningsresultatet

e. kan funnene eksemplifiseres med nytteverdi?

f. hvor arbeidet er utført

Søknaden skal også inneholde andre opplysninger, f.eks. om arbeidet er levert inn for bedømmelse tidligere, noen ord om hva arbeidet dreier seg om og forholdet til masteroppgaven/hovedoppgaven dersom avhandlingen er en videreføring av denne. Kandidatene skal ikke komme med forslag til bedømmelseskomité. Sammen med søknaden skal det følge vedlagt  2 eksemplarer av avhandlingen sammen med en elektronisk versjon (på minnepinne). Dersom kandidaten har levert inn fellesarbeider med andre forfattere, skal det legges ved en erklæring fra medforfatterne om hvem som har bidratt med hva i arbeidene. Dersom to kandidater leverer et fellesarbeid, skal det legges ved en erklæring om hvilke deler av avhandlingen hver av kandidatene har ansvaret for.

Gjelder for graden ph.d.: Fakultetet vil ikke oppnevne beømmelseskomite før det foreligger en bekreftelse for fullført kursprogram fra relevant enhet.

 

1.1 Ingen angrefrist

En kandidat kan ikke trekke tilbake en avhandling som er innlevert til bedømmelse, og i utgangspunktet heller ikke foreta endringer i avhandlingen. Kandidaten kan imidlertid før det trykkes i flere eksemplarer, foreta mindre rettelser av redaksjonell art (layout, retting av trykkfeil, strykninger mv). Det kan ikke foretas endringer av substansiell art. Det forutsettes at kandidaten sender inn en egen oversikt ("errataliste") over alle rettelsene til fakultetet sammen med mangfoldiggjøringen av avhandlingen i det reglementerte antall eksemplarer når avhandlingen er godkjent som verdig for disputas. Denne erratalisten skal også legges inn som vedlegg i avhandlingen. Denne listen bør imidlertid ikke være lang. Som prisnipp skal ikke fakultetet ta imot en avhandling som ikke er gjennomarbeidet.


 

2. Oppnevning av bedømmelseskomité

Ad. graden ph.d.:

Som det fremgår ad. punkt 0 ovenfor, påhviler det et ansvar på veileder å melde fra til enhetens ledelse/forskerutdanningkoordinator når kandidaten har omlag 6 mnd igjen av sitt doktorgradsarbeid. Veileder kan fremme forslag til gode personer som kan sitte i bedømmelseskomiteen til angjeldende institutt. I tillegg til å starte arbeidet med å finne bedømmere før kandidaten har levert arbeidet, skal enheten (dvs. instituttleder eller den faglige ansatte (for eksempel forskerutdanningskoordinator) som blir bemyndiget til dette) utarbeider en progresjonsplan for bedømmelsesarbeidet. Planen skal forholde seg til de forskriftssatte definerte 3 mnd pluss nødvendig saksbehandlingstid (dvs ikke over 6 mnd). Dette betyr at mulige bedømmere som ikke kan følge denne, ikke kan foreslås fra enhetens side til fakultetet. Den som da blir oppnevnt som koordinator for komiteen overtar denne progresjonsplanen fordi de som er foreslått da har bundet seg til å kunne forholde seg til denne. Forslaget om sammensetning av sakkyndig bedømmelseskomité på minst 3 medlemmer, kfr. doktorgradsforskriften og punkt 2.1 i Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader, godkjent av Det akademiske kollegium 08.04.97, skal fremmes fra instituttets side samtidig med/før innlevering av avhandlingen eller så raskt som mulig deretter. Fakultetets sekretariat prioriterer arbeidet med oppnevning av bedømmelseskomiteer, og instituttets forslag til sammensetning vil bli behandlet straks avhandlingen er innlevert og alle andre forutsetninger rundt innleveringen er oppfylt og dokumentert.

Ad. dr.philos.-grad:

Fakultetet sender dr.philos-avhandlinger til det faglig mest nærliggende instituttet, med anmodning om å fremme forslag til bedømmelseskomiteer. Instituttet fremmer så forslag overfor fakultetet til sakkyndig bedømmelseskomité på minst tre medlemmer, kfr. doktorgradsforskriften og punkt 2.1 i Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Forslaget skal fremmes fra instituttets side så raskt som mulig. Det bør normalt ikke gå mer enn en måned fra instituttet har mottatt søknad/anmodning, til instituttet har forslag til bedømmelseskomité klar.

For begge gradene gjelder:

Komiteen skal såfremt mulig være sammensatt slik at begge kjønn er representert, og det skal begrunnes særskilt dersom dette ikke lar seg gjøre. Krav til komiteens sammensetning og kompetanse går fram av forskriften for graden. Dersom ingen av de tre medlemmene av bedømmelseskomiteen er ansatt ved fakultetet, skal instituttet fremme forslag om en intern, faglig koordinator i tillegg.

Fakultetet skal oppnevne en habil og kompetent bedømmelseskomité. Et punkt fakultetet ser på er at de som foreslås som medlemmer av bedømmelseskomiteen normalt ikke kan ha utgitt felles arbeider med kandidatens veiledere tidligere. Det gjøres derfor oppmerksom på at hvert medlem av bedømmelseskomiteen skal levere en habilitetserklæring, der dette bekreftes.

Komiteens koordinator har et spesielt ansvar i forbindelse med tilretteleggingen rundt bedømmelsesarbeidet i tillegg til selve bedømmelsen. Koordinatoren skal når komiteen er oppnevnt bekrefte den arbeidsplan som allerede er satt for bedømmelsesarbeidet overfor fakultetet. Mulige forsinkelser må rapporteres så raskt som mulig. Koordinator vil også være bindeleddet mellom fakultetssekretariatet og komiteen hva gjelder informasjon om prosess og avslutningsfasen. Koordinator skal bl.a. informere øvrige medlemmer av komiteen om fakultetets ulike beslutningsprosedyrer, fase for beslutning om tema for oppgitt emne i god tid før kandidaten skal motta denne fra fakultetet, hva fakultetet bistår med i tilknytning til reise og opphold ved bedømmelsesmøter og disputas, endelig tid og sted for prøveforelesning og disputas, hvor komiteen skal møtes i tilknytning til prøveforelesning og disputas, eventuelt sørge for andre forhold det måtte være behov for.

Forslaget fra instituttet sendes til Det utdanningsvitenskapelige fakultet , og skal videre inneholde :

· datoen kandidaten leverte inn sin avhandling
· tittel og arbeidssted med adresser på de foreslåtte medlemmene i komitéen.
· bekreftelse på at de har dr.grad eller tilsvarende kompetanse, og at de har sagt ja til å sitte i komitéen.
· angivelse av hvem som foreslås som leder eller koordinator for arbeidet.
· en kort begrunnelse for forslag til komité sett i forhold til avhandlingen totalt sett.
   
   

Instituttet sender en kopi av forslag til sammensetning av bedømmelseskomité  samtidig både til fakultet og til kandidat. En eventuell klage på komitéens sammensetning, må være fakultetet i hende senest 7 dager etter at kandidaten har rmottatt informasjonen. Dette forsinker derved ikke fakultetets oppnevning, men kan ev. medføre en revurdering av sammensetningen.

Dekanen er gitt fullmakt til å godkjenne instituttets forslag til bedømmelseskomité på vegne av fakultetet. Fakultetet sender oppnevningsbrev av bedømmelseskomité direkte tilbake til kandidat, og med kopi til institutt og bedømmelseskomiteens medlemmer. Fakultetet skriver deretter til komitéens medlemmer og sender med avhandlingen, skjema for bedømmelsesoppdrag, og dette heftet som en veiledning. Komiteen bes videre bestrebe seg på å avgi innstilling så snart som mulig og helst ikke senere enn tre mnd. etter at avhandlingen er mottatt. Komiteen bes også om å ta initiativ til at det fastsettes en dato for disputas slik at det kan legges en plan for hele bedømmelsesavviklingen på følgende møte:

 • når innstilling skal foreligge
 • frist for merknader fra kandidaten
 • når kandidaten skal få beskjed om oppgitt emne for prøveforelesning
 • datoer for prøveforelesninger og disputas

Det er ved fakultetet nå besluttet at disputasene skal legges til en av ukens virkedager, f.eks fredager. Dersom innstillingen ikke er ferdig og levert fakultetet minst en måned før den planlagte disputasen, må disputasen utsettes.

Følgende oversikt over fristene kan være til hjelp i planleggingen (en oppsummering

Fase Innlevering Komitéoppnevning Ferdig innstilling Godkjenningfor disputas Tidsfristerfor emne til prøveforel.:
Tidsfrist   Omlag en måned normalt tre mnd etter komiteen mottatt avhandlingen. Min. en mnd.før fastsatt dato for disputas Fakultetet skal ha oppgitt emne ikke senere enn tre uker før disputasdato.Selvvalgt emne (for dr.philos-grad) skal oversendes fakultetet fire uker før dato.Kandidat skal ha mottatt oppgitt emne 14 dager (10 arbeidsdager) før disputas.

Arbeidsavtaleskjema på norsk og engelsk om bedømmelsesoppdraget oversendes medlemmene. Medlemmene av bedømmelseskomiteen gis 30 timer for selve bedømmelsen, 20 timer for arbeid som 1. opponent og 15 timer for 2. opponent. Honorarene tar utgangspunkt i grunnlønnen til den stillingskategori (professor, førsteamanuensis) det enkelte komitémedlem har. Dersom internt medlem av komiteen er emeritus og derfor også administrerer komiteen, mottar denne honorar på lik linje med eksterne medlemmer av komiteen samt at fakultetet dekker arbeidet med lønn for 5 timer. Skjema for kontoopplysninger (gjelder kun ved utbetaling til utlandet) oversendes sammen med avtale.

Dersom kandidaten ikke har hørt noe på ca. 3 måneder siden komitéoppnevningen, kan han/hun kontakte fakultetet for å høre om arbeidet snart er ferdig. Komitéen skal ikke kontaktes direkte. Komiteen skal heller ikke ta kontakt med kandidaten direkte. All kontakt skal gå via fakultetets sekretariat.


 

3. Bedømmelse og innstilling

Kontakten med bedømmelseskomiteen

Som veiledning for bedømmelseskomiteens arbeide, oversender fakultetet Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader, sammen med kandidatens avhandling.

I veiledningen er det presisert hvilke forhold det skal legges vekt på i bedømmelsen av avhandlingen. I veiledningen presiseres det også noe om krav som settes hvis avhandlingen settes sammen av flere enkeltarbeider (artikler). Her heter det bl.a. at det må

dokumenteres og vurderes om de etter sitt innhold utgjør et hele. I slike tilfelle skal doktoranden i en egen del av avhandlingen ikke bare sammenfatte, men også sammenstille de problemstillinger og konklusjoner som legges fram i delarbeider i et helhetlig perspektiv og på den måten dokumentere sammenhengen i avhandlingen. Denne delen av avhandlingen er derfor meget viktig både for doktoranden og for komiteen i dens vurdering.

Dersom enkeltarbeidene ikke inneholder en diskusjon av sentrale begrep i avhandlingen sett som et hele, må sammenstillingen også omfatte slike begrepsavklaringer.

Sammen med denne oversendes også Retningslinjer for artikkelbaserte avhandlinger samt forskriftene for graden.

Fakultetet ønsker god kommunikasjon om framdriften av bedømmelseskomiteens arbeide. Dette betyr også tidlig informasjon om disputastidspunkt etc. jfr. den skjematiske oversikten ovenfor. Komitéen må informere fakultetet dersom arbeidet med innstillingen blir forsinket. Komitéen skal ikke ta kontakt med kandidaten direkte.  All kontakt skal gå via fakultetets sekretariat.

Samtidig med at bedømmelseskomiteens arbeid nærmer seg en avslutning, vurderer fakultetet i samarbeid med dekan hvem som skal lede disputas. Er dekanen forhindret, vil den dekanen bemyndiger lede prøveforelesning og disputas på vegne av fakultetet.

Fakultetet anviser eventuelle reiseregninger underveis, dersom komitéen finner det nødvendig å ha et møte for å diskutere innstillingen.

3.1 Komiteens vurdering og konklusjon av bedømmelsen

Bedømmelsesprosedyrer er ved fakultetet ulik for gradene ph.d. og dr.philos. Nedenfor følger nærmere informasjon om de ulike prosedyrene.

3.1.1 - Komiteens vurdering og konklusjon for graden ph.d.

For graden ph.d. har UV-fakultetet vedtatt å implementere en endring av bedømmelsesprosedyrene og gjeldende fra 1.08.08. Følgende gjelder:

Etter innlevert avhandling, kan bedømmelseskomiteen som en del av sin vurdering, overfor fakultetet gi en skriftlig anbefaling om at avhandlingen bør omarbeides på visse punkter, jf. forskriftens § 14.2 - Omarbeiding av innlevert avhandling (Fastsatt av styret ved Universitetet i Oslo 21. juni 2007) eller § 7.4 - Omarbeiding på grunnlag av komiteens foreløpige kommentarer i forskrift gjeldende for kandidater tatt opp før 21. juni 2007. I det etterfølgende refereres kun til forskrift fastsatt av styret ved Universitetet i Oslo 21. juni 2007 og dennes § 14.2. I oversendelsen foreslår komiteen en tidsramme for omarbeidingen, og konkretiserer i et vedlagt notat hva ved avhandlingen som må/bør forsterkes eller rettes på (f. eks. metodebruk, forholdet mellom materiale og konklusjon, begrepsbruk, klarhet i problemstilling, tabelljusteringer etc.) for å bringe den opp på et tilfredsstillende nivå.

Fakultetet v/dekanen godkjenner/ikke godkjenner anbefalingen fra komiteen, og dette følges opp av fakultetet overfor komité, kandidat - og med kopi til veileder. Dersom fakultetet ved dekan ikke godkjenner anbefalt omarbeiding, går saken tilbake til komiteen, som blir bedt om å komme med sin innstilling. Dekanens beslutning om at en avhandling gis mulighet for omarbeiding/eventuelt at det ikke gis mulighet for omarbeiding etter § 14.2, kan ikke påklages, jf. § 14.2.

Dersom fakultetet ved dekan godkjenner omarbeiding før innstillingen foreligger, får doktoranden en frist til å innarbeide disse endringene i den endelige avhandlingen på grunnlag av bedømmelseskomiteens forslag til denne. Den fristen som settes skal være inntil 6 måneder, jf. § 14.2. Fakultetet gir normalt ingen utsettelse av denne fristen. For sykdomsforfall, vises til fakultetets Utfyllende regler under UiOs forskrift for forskerutdanningen og fakultetets programplan.

Komiteen foretar så en ny vurdering av om den reviderte avhandlingen er verdig til å forsvares for ph.d.-graden. Det ligger ingen automatikk i at dersom kandidater responderer på (enkelte av) anbefalingene, så må komiteen innstille på godkjenning av den reviderte avhandlingen når den gir sin endelige innstilling. Komiteen vurderer den omarbeidede versjonen av avhandlingen på selvstendig grunnlag. Etter innlevert omarbeidet versjon av avhandlingen, gis bedømmelseskomiteen en ny frist for når innstillingen skal foreligge. Denne fristen bør normalt ikke overstige 3 måneder etter at komitémedlemmene har mottatt den forbedrede versjonen av avhandlingen. Anvendelsen av forskriftens § 14.2 kan kun gis ved første gangs innlevering av et doktorgradsarbeide. Når innstillingen foreligger, behandles denne på fakultetet. Komiteen kan etter dette kun benytte de følgende to muligheter for konklusjon:

 

· Anbefalt verdig til å forsvares i disputas (accept)
   
· Anbefalt ikke verdig til å forsvares i disputas (reject)

3.1.2 - Komiteens vurdering og konklusjon for graden dr.philos.

For graden dr.philos gjelder fremdeles følgende ordning:

Komiteen skal eksplisitt gi en av tre konklusjoner, jf . Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader.

· Anbefalt verdig til å forsvares i disputas (accept)
· Anbefalt ikke verdig til å forsvares i sin nåværende form
· Anbefalt ikke verdig til å forsvares i disputas (reject)

Fakultetet vil imidlertid melde fra om at også vurderingsformen for dr.philos.-graden drøftes endret.

 

For begge grader

Når bedømmelseskomiteen har avsluttet sitt arbeid med vurdering av avhandlingen og innstillingen er klar, oversendes denne fakultetet direkte og undertegnet av hele komiteen. Fakultetet starter arbeidet med avslutningen av denne prosessen med koordinators signatur, og før innstillingen er undertegnet av hele komiteen.

Fakultetet sender kopi av innstillingen til kandidat og veileder. I oversendelsesbrevet gis kandidaten en frist på ca. to uker fra innstillingen er mottatt, til å komme med merknader til denne.

3.2 Behandling av komiteens konklusjon ved fakultetet

Konklusjonene kan fremtre på ulike måter og har etter forskriften da ulike saksprosedyrer. Nedenfor redegjøres det for dette.

Prosedyre ved enstemmig og positiv innstilling.

Det vises til forskriftene for gjeldende doktorgrader og avsnitt 3 i Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader. Er bedømmelseskomiteens innstilling enstemmig og positiv, har dekanen fullmakt til å godkjenne denne. Dekanen kan likevel, dersom spesielle forhold tilsier det, velge å legge innstillingen fram for fakultetsstyret. Prosedyre står beskrevet i forskriften for graden.

Når dekanen har gitt sin tilslutning til innstillingen, melder fakultetet om dette til kandidaten, instituttet og medlemmene av bedømmelseskomiteen.

Etter vedtak i fakultetets styre i møtet onsdag 19.mars 2014, vil dekani godkjenning av innstilling ikke legges fram som orienteringssak for fakultetsstyret. Fakultetets innberetning om gjennomført disputas vil legges fram til orientering for styret.

Prosedyre ved delt innstilling

En delt innstilling kan ha to utfall. Den kan være en a) delt men positiv flertallsinnstilling, eller b) delt men negativ flertallsinnstilling. Er innstillingen delt, sendes saken til fakultetsstyret for endelig behandling. Fremgangsmåten står beskrevet i forskriftene og i nevnte veiledning, del 3. I hovedtrekk er det slik at dersom det foreligger dissens i komitéen, kan et arbeidsutvalget eller fakultetets styre fatte et flertallsvedtak om å slutte seg til komiteens flertallsinnstilling. Dersom kandidaten har kommet med merknader til innstillingen og disse kan ha betydning for spørsmålet om avhandlingen kan godkjennes, skal disse forelegges bedømmelseskomiteen før fakultetet fatter realitetsvedtak i saken. Komiteens merknader til kandidatens merknader legges ved saken når denne behandles i styret. Kandidatens merknader på dette stadium i saksbehandlingen er ingen formell klage. Klagen kan bare fremsettes etter at det er foretatt et vedtak i saken.

Ved underkjente avhandlinger vises det på vanlig måte til klageadgangen, og med henvisning til Forvaltningsloven.

Prosedyre ved enstemmig negativ innstilling (Vær oppmerksom på ulik saksbehandling for gradene ph.d. og dr.philos.)

For graden ph.d..

Dersom bedømmelseskomitéen anbefaler underkjenning, skal den eksplisitt gi uttrykk for dette og anbefale at avhandlingen ikke finnes verdig til å forsvares (reject). Ved ny innlevering av en avhandling som underkjennes med en slik presisering, oppnevnes normalt en helt ny komité.

For graden dr.philos.

Dersom bedømmelseskomitéen anbefaler underkjenning, skal den eksplisitt gi uttrykk for hvilken av de to formene på underkjenning den anbefaler : a) om avhandlingen i sin nåværende form ikke finnes verdig til å forsvares eller b) om avhandlingen ikke finnes verdig til å forsvares.

I tilfeller hvor en avhandling som er underkjent "i sin nåværende form" blir levert inn på nytt for bedømmelse, oppnevnes normalt den opprinnelige bedømmelseskomitéen dersom ikke spesielle forhold tilsier noe annet. Ved ny innlevering av en avhandling som underkjennes uten en slik presisering, er det meget aktuelt å oppnevne en helt ny komité.

For begge grader.

Ved underkjente avhandlinger vises det på vanlig måte til klageadgangen, og med henvisning til Forvaltningsloven.

En underkjent avhandling kan ikke leveres inn på nytt for ny bedømmelse mer enn en gang og tidligst etter 6 mnd. etter endelig vedtak om underkjenning.

3.3 Saksprosedyrer ved fakultetets vedtak om bedømmelsen

Når beslutning om innstillingen er fattet, oversender fakultetet informasjon om dette til kandidat, institutt og bedømmelseskomiteen sammen med den nødvendige informasjonen som knyttes til det konkrete vedtaket.


 

4. Avhandlingen er funnet verdig for disputas

Når avhandlingen er vurdert verdig til å forsvares i disputas, vil fakultetet informere kandidaten om de konkrete forhold som må være gjort før disputasen og hva som vil skje i tilknytning til disputasen. Det offentlige forsvar av avhandlingen skal normalt finne sted innen to måneder etter at fakultetet har funnet avhandlingen verdig til å forsvares. For graden ph.d. er dette nedtegnet i UiOs forskrift for graden vedtatt av styret ved Universitetet i Oslo 22. juni 2010, § 18.2.

Fakultetet står ansvarlig for:

Tilrettelegging i forkant av prøven.

Fakultetet ber kandidaten om følgende:

·

levere til fakultetet minst 30 eksemplarer av avhandlingen i fakultetets skriftserie, senest 2 uker før disputas. Det er mulig for både kandidat og enhet å trykke opp flere hvis ønskelig. Kostnader for plikteksemplarene dekkes av instituttet for graden ph.d. Egne eksemplarer må kandidaten dekke selv. For dr.philos graden må kandidaten sørge for kostnadene ved opptrykk selv. Kostnadene vurderes ved opptrykk og er avhegig av avhandlingens størrelse, samt antall bilder (sort/hvit eller farger) og antall tabeller etc. 

· levere skjemaet med personaliaopplysninger i vedlegg 5 i utfylt stand + elektronisk passfoto senest 3 uker før disputas
· " ad. dr.philos.-grad: foreslå emne for den selvvalgte prøveforelesningen senest fire uker før disputas. (Gjelder ikke for ph.d.-graden.)

Samtidig gir fakultetet beskjed om at oppgitt emne vil bli offentliggjort på et bestemt tidspunkt to uker (14 dager) før disputasen.

Fakultetet må sørge for å avsette lokaler til prøveforelesning og disputas i god tid og informere kandidaten og bedømmelseskomiteen om dette.


 

Hvem skal ha eksemplarer av avhandlingen ?
· 7 eksemplarer skal etter pålegg gå til Nasjonalbiblioteket, avdeling Mo i Rana.
· 2 eksemplarer skal leveres til HumSam-bibliotektjenesten, UiO.
· Bedømmelseskomitéen skal ha hvert sitt eksemplar.
· 1 eksemplar skal gå til disputasens leder, når det blir klart.
· 1 eksemplar til arkiv.

Det må holdes av 10 - 12 eksemplarer til utdeling ved selve disputasen, mens de resterende kan deles ut til interesserte som henvender seg til fakultetet før disputasen. Er det stor etterspørsel etter avhandlingen, lånes denne ut til interesserte for gjennomlesning. Eksemplaret må imidlertid leveres tilbake og er en del av de eksemplarene som skal legges ut i tilknytning til disputasen.

 

Informasjon om prøveforelesning og disputas.

Når fakultetet har mottatt opplysningene nevnt ovenfor fra kandidaten, legger fakultetet informasjonen om disputas med sammendrag av avhandlingen med foto av kandidaten på web under oppslag kommende disputaser og informerer Informasjonsavdelingen, UiO om dette. Fakultetet sørger også for å legge inn informasjon om disputasen på universitetets hjemmeside under oppslagstavlen. Informasjon om disputas distribueres også til alle fakultetets ansatte, dr.gradskandidater, kompetansesentra, informasjonsavdelingen, øvrige. Det utarbeides en egen informasjonsplakat som distribueres til bestemte adressater (andre fakulteter, sentraladministrasjonen, konkretiserte institusjoner)

For graden d.philos.

Dr.philos ggraden har to prøveforelesninger, et selvvalgt emne og et oppgitt emne. Siden forelesningene skal avvikles før disputasen, og komitéen skal delta på alt, er det praktisk og vanlig at de to prøveforelesningene avvikles dagen før disputasen, uten opphold mellom de to prøveforelesningene. F.eks. kan prøveforelesingene legges på en torsdag kl 14.15 og 15.15, med selvvalgt prøveforelesning først. Prøveforelesningene skal ha et omfang på ca. 45 minutter.

For graden ph.d.

For ph.d.-graden, som kun har en prøveforelesning over oppgitt emne, kan prøveforelesning og disputas gjennomføres samme dag. Prøveforelesningen kan f.eks. legges til kl. 10.15 og disputasen kan starte kl. 12.15. Prøveforelesningen skal også her ha et omfang på ca. 45 minutter.


 

Andre tekniske forhold fakultetet har ansvar for:

Fakultetet har ansvaret for å bestille lokaler for prøveforelesning(ene) og disputas, og dessuten tilrettelegge for den praktiske rammen rundt forelesning(ene) og disputasen. Fakultetet prioriterer at prøveforelesning og disputas gjennomføres i lokaler i Helga Engs hus. Fakultetet sørger for at lokalet hvor prøveforelesning og disputas skal foregå, er i god stand, bl.a. ved at tavle og bord skal være skikkelig vasket, sørge for at tekniske hjelpemidler slik som overhead, pc e.l. blir sjekket på forhånd. Konkret betyr dette:

 • skrive til kandidaten om tidspunktet for disputasen, og opplyser om tittelen for det oppgitte emnet 2 uker før disputasen skal holdes
 • lage disputas/prøveforelesningsoppslaget og sender dette ut i henhold til distribusjonslista . Oppslaget, sammen med personalia, skal sendes Universitetsdirektørens kontor samt at dette også legges på universitetets nettside - oppslagstavle.
 • avklare med komitéens koordinator om fakultetet skal bestille hotell til komitémedlemmer, om det skal være lunsj i forbindelse med disputasen (ikke nødvendig), og om noen av opponentene (eller doktoranden) trenger teknisk utstyr under disputasen
 • avklare hvem som skal lede prøveforelesning og disputas
 • informere betjentene i god tid om disputasen, og sørge for at dekankappen er på plass.
 • sørge for at lokalet hvor prøveforelesning og disputas skal foregå skal være i god stand
 • bestille og betale eventuell lunsj for kandidat, komité og dekan/stedfortreder
 • sørge for blomsterbukett i lokalet, som skal overleveres til doktoranden etter disputasen
 • sørge for karaffel med vann og glass til kandidat og opponenter
 • sørge for at ekstra avhandlinger er på plass i auditoriet til disputasen.
 • sørge for at disputasens leder har formularet som skal leses opp, den såkalte "leksa" .
 • sørge for at bedømmelseskomitéens koordinator eller dekan får to protokoller (skjema), der komitéen undertegner at henholdsvis prøveforelesninger og disputas er tilfredsstillende gjennomført. Settedekanen mottar protokollene fra fakultetet og sørger for at koordinatoren i bedømmelseskomiteen får disse.
 • innberetter gjennomført prøve til styret.
 • utbetale honorar og reiseregninger (av rammebevilgningen etter faste satser).


 

Bedømmelseskomitéens oppgaver fram til prøveforelesninger og disputas

Bedømmelseskomitéen skal bestemme tema for oppgitt emne for prøveforelesning. Dette temaet skal ikke hentes fra sentrale problemstillinger i kandidatens doktorgradsarbeid; forelesningen skal ikke være et resymé over deler av avhandlingen.

Komitéen gir beskjed til fakultetet om tema for oppgitt emne for prøveforelesningen ca 3 uker før forelesningen skal holdes. Fakultetet gir oppgitt emne av prøveforelesningen videre til kandidaten ved det reglementerte tidspunkt.

Bedømmelseskomitéen fordeler selv arbeidet med opposisjonen, hvem som skal være første og annen opponent under disputasen. Interne medlemmer av bedømmelseskomitéen er ofte ikke opponenter. Forskriften angir kort første- og annen opponentens oppgaver (ad. § 18.2 i revidert forskrift av 2010).


 

Samspill mellom disputasleder og koordinator før disputasen

Siden koordinator normalt er den i kommisjonen med størst lokalkunnskap, har han eller hun ansvar for å informere de to opponentene om hva som er skikk og bruk ved fakultetets disputaser. Det går på alt fra formen på disputasen til hva en norsk doktormiddag er. Komitekoordinatoren sørger også for at opponentene avklarer oppgavene i tilknytning til disputasen mellom seg. Disputasleder må på sin side forsikre seg om at koordinator har kunnskap om alle disse forholdene, og disputaslederen bør derfor ta initiativ til et møte med koordinator der detaljene gjennomgås (antrekk, rekkefølgen, arbeidsfordelingen, fordeling av tid, praktiske detaljer rundt plasseringen i rommet, bruk av audiovisuelt utstyr osv.,). Mye av denne informasjonen finner man i heftet, men det er likevel viktig at denne kommunikasjonen sikrer eventuelle misforståelser. Disputasleder tar også initiativet til at komiteen, kandidaten og disputasleder møtes før prøveforelesning og disputas starter. Komitekoordinator kan være behjelpelig med å kommunisere dette til de øvrige medlemmene av komiteen. Fakultetets sekretariat bistår med å informere kandidaten om dette møte hvis dette er ønskelig.


 

Kandidatens oppgaver før disputasen

Kandidaten har ingen spesielle oppgaver mens vurderingen foregår, men det kan være fornuftig å :

 • Starte planleggingen/skrivingen av prøveforelesningen over selvvalgt emne for dem som skal prøves for dr.philos. (se under).
 • Klargjøre en trykkeferdig original av avhandlingen inklusive errata liste, og avklare hvor trykkingen skjer.
 • Skaffe ISBN-nr. så sant avhandlingen ikke skal inn som en del av fakultetets skriftserie.

Noe omfattende arbeid er det ikke naturlig å legge ned før en får bekreftet at avhandlingen er verdig til å forsvares i en disputas. På den annen side kan det bli svært travelt når denne godmeldingen kommer!

Dersom kandidaten ikke har hørt noe på ca. 4 måneder siden komitéoppnevningen, kan han/hun kontakte fakultetet for å høre om arbeidet snart er ferdig. Komitéen skal ikke kontaktes direkte.

Etter at avhandlingen er funnet verdig, skal kandidaten klargjøre endelig og eventuelt utfylle errata listen med råd fra bedømmelseskomiteen. Kandidaten skal ellers

 • Ta kontakt  med instituttet for signering av rekvisisjonsskjema (ph.d.-graden), ta kontakt med trykkeriet.
 • Sørge for opptrykk av plikteksemplarer (30)  samt bestille ytterligere eksemplarer til eget behov etc. i samarbeid med instituttet.  

Har kandidaten behov for informasjoner utover det som er skriftliggjort, er det naturlig å ta kontakt med fakultetets sekretariat.

 


 

Instituttet må påse:

Instituttet dekker kostnadene i tilknytning til opptrykket av avhandlingen for de kandidatene som er knyttet til fakultetets doktorgradsprogram. Instituttet skal for øvrig

· inspirere ansatte/studenter til å være tilstede under disputasen.
· dersom komiteen ønsker bistand utover det fakultetet gir, må instituttadministrasjonen kontaktes.

Noen fra instituttet der avhandlingen hører hjemme, bør være tilstede.

4.1 Prøveforelesningene

Det vises til beskrivelsen under punkt 5.1 i Veiledning om bedømmelse an norske doktorgrader.

Disputaslederen ønsker velkommen til prøveforelesningen, introduserer doktoranden, og leder ev. spørsmål og diskusjon etterpå. Fakultetet har utarbeidet et ferdig formular som kan brukes slik det foreligger eller som grunnlag for en mer personlig fremstilling.

Hver prøveforelesning skal ta 45 minutter, inkl. eventuelt noen minutter for spørsmål og/eller diskusjon fra salen. Prøveforelesningene skal selvsagt være "originale". Etter forelesningen avrunder disputasleder ved å minne forsamlingen om tid og sted for disputas.

Kandidaten

Kandidaten må tilstrebe å lage et opplegg som holder tiden - og øve på det. Det vises for øvrig til punkt 5.1 i Veiledning om bedømmelse, der kandidaten spesielt bør merke seg at hensikten er å dokumentere evne til formidling av forskningsbasert kunnskap siktet inn mot målgruppen viderekomne studenter.

Til prøveforelesningen(e) kan en gjerne invitere venner, kollegaer fra egen institusjon og familie - forelesningslokalet har plass til alle som ønsker å høre på .

Bedømmelseskomitéen

Det forventes at hele bedømmelseskomiteen er til stede på prøveforelesningen(e) og disputasen. Prøveforelesningen(e) er en slags "muntlig eksaminasjon". Komiteen bør også gi kandidaten en tilbakemelding på hvordan prøveforelesningen(e) fungerte innholdsmessig og pedagogisk/ metodisk. Det bør derfor settes av tid til en kort samtale, ca. 0.5 time, etter prøveforelesningen(e).

Dekanen/disputasens leder

Disputaslederen (dekanen eller dennes stedfortreder) leder også prøveforelesningen(e) og lager en ramme rundt dem. Fakultetet bistår disputasleder med utarbeiding av et formular som disputasleder kan benytte direkte eller som grunnlag for et mer personlig preg. Se punkt 4.1.

Dersom disputasens leder er forhindret fra å være tilstede på en prøveforelesning, kan komitéens tredje medlem overta denne oppgaven. Det gjelder ikke disputasen, her må det oppnevnes en egen/ny settedekan.

4.2 Disputasen

Under disputasen anvender disputasens leder fakultetets dekankappe og medlemmene av bedømmelseskomiteen bærer pent mørkt antrekk/dress. Rekkefølgen ved innmarsj til disputasen er : Disputasens leder (seremonimester), kandidat, og til slutt 1.-3. opponent. Forsamlingen reiser seg og står under innmarsjen.

Kandidat og komité stiller seg ved anviste plasser foran i lokalet, mens disputasens leder går opp til talerstolen/kateteret. Alle blir stående inntil disputasleder har inntatt sin plass og gir tegn til at alle kan sette seg. Disputasen innledes ved at disputasleder leser fra formularet for dette formål. Formularet er veiledende og kan mykes opp der disputaslederen mener det er naturlig, men man må ta hensyn til at det dreier seg om en retorisk situasjon som krever en viss verdighet. Siden mange av tilhørerne er på en disputas for første gang, kan disputaslederen gjerne gi en kort tidsplan for det hele.

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader, gir under punkt 5.2 og 5.3 en beskrivelse av disputasen og vurderingen av den.

Disputasleder bør, i samråd med opponentene, legge opp til at disputasen ikke skal ta mer enn omlag tre timer effektivt. Det er ikke nødvendig med en lunsj under disputasen, men det kan da arrangeres en lunsj etter at den er fullført.

Når siste opponent er ferdig og er blitt takket, bør disputasleder spørre om doktoranden har noen ord til slutt. Det er gjerne her doktoranden framfører sin takk

Etter disputasen skal begge protokollene i undertegnet stand, fra prøveforelesningene og for disputasen, oversendes fakultetet.

Ved disputas for graden ph.d. har fakultetet besluttet at det er 1. opponenten som skal foreta presentasjonen av avhandlingen under disputasen som grunnlag for opposisjonen,  jf. bedømmelseskomiteens oppgaver nedenfor.

For graden dr.philos

For graden dr.philos skal kandidaten, etter at disputasleder har gjort kort rede for innleveringen og bedømmelsen av avhandlingen samt for prøveforlesningene og bedømmelsen av disse, redegjøre for hensikten med og resultatene av den vitenskapelige undersøkelsen før 1.opponenten tar ordet.

 

Annet:

Under disputasen bærer kandidaten pent daglig mørkt antrekk/dress (bunad går også an).

Kandidatens forsvar under disputasen bør være aktivt, men ikke "fornærmet" eller "sta". Han/hun bør være med på å bidra til en positiv atmosfære under disputasen. I en kort avslutning takker kandidaten/doktoranden for å ha fått anledning til å fremstille seg for doktorgradsprøven, og komitéen for det arbeid den har gjort (se punkt om disputas).

Det er vanlig at kandidaten har invitert familie og venner til disputasen. I så fall er det fint om han/hun har forklart disse litt om disputasen på forhånd, og gjerne også forberedt dem på at opponentenes rolle nettopp er å være kritiske.

Bedømmelseskomitéen

Hele bedømmelseskomitéen må selvsagt være til stede under disputasen. Komitéen fordeler selv oppgavene mellom første- og annen opponent Det trenger ikke være slik at annen opponenten konsentrerer seg om de mer formelle sidene ved avhandlingen, men han/hun bør bruke kortere tid enn førsteopponenten. Førsteopponenten presenterer avhandlingen under disputasen som grunnlag for opposisjonen.

Disputasens leder

Disputasens leder (dekanen eller dennes stedfortreder) åpner og avslutter disputasen etter et fast men veiledende formular. Disputasleder har ansvaret for å tre til hvis noe uforutsett skjer. Hvis det der og da oppstår problemer med mikrofon eller audiovisuelt utstyr, er det disputaslederen som må gripe inn og sørge for at dette blir rettet på. Disputasens leder er vert under eventuell lunsj.

Plasseringen i auditoriet har sin tradisjonelle orden. Etter disputasleders ønske er det mulig å justere plasseringen i auditoriet. Det kan for eksempel foretas forsøk med å plassere bedømmelseskomiteen nede på podiet, synbart for alle.

Enheten/Instituttet

Etter gjennomført disputas kan den aktuelle enhet invitere til en liten sosial markering. Enhetene bes legge til rette for slike avslutninger og kanskje særlig for utenlandske kandidater som heller ikke har muligheten til å ha familie til stede for en eventuell kandidatlunsj/middag etter disputasen. Blomstene som har dekorert auditoriet, overrekkes kandidaten etter disputasen. Eventuelle blomster og små markeringsgaver kan også overrekes kandidaten i tilknytning til enhetens markering.


 

5. Doktormiddag

Kandidaten - som nå er doktorand - står fritt i hvordan han/hun legger opp arrangementet, fra en stor formell middag ( i kjole og hvitt), til et koldtbord i forlengelsen av disputasen, eventuelt til ingen doktormiddag i det hele tatt. Det er vanlig, men slett ikke nødvendig, med en doktormiddag der antrekket er smoking eller mørk dress. Middagen er offisiell, men kan ha en mindre offisiell siste del. Uansett stort eller enkelt arrangementet, det må skje samme etter-middag eller kveld som disputasen.

Disputaslederen, komitéens medlemmer og veileder skal bes i middagen. I tillegg er det naturlig å be personer som har stått en nær i arbeidet med avhandlingen, inkludert familie. Middagen kan ordnes som et "spleiselag", men da er det unaturlig å be om bidrag fra komitéen eller disputasleder.

Det er ingen faste regler for bordplassering, men en bør sørge for at doktoranden med ledsager, bedømmelseskomitéens medlemmer, disputasleder og hovedveileder havner sentralt, ev. ved et hovedbord. Disputasens leder eller førsteopponenten bør ha vertinnen til bords, men de trenger ikke av den grunn takke for maten. Den oppgaven kan man på forhånd avtale med for eksempel noen av de øvrige gjestene ev. tredjeopponenten/komitéens administrative leder.

Toastmasteren (som doktoranden har ansvaret for å avtale med) bør prøve å styre med varsom hånd og bidra til at middagen ikke varer for lenge. Det bør ikke bli for mange og lange taler under en doktormiddag. Følgende personer bør si noe (gjerne i denne rekkefølgen): Doktoranden (med takk til universitetet, komitéen, fagmiljøet, familie, mv.), disputasens leder/representant for Universitetet, hovedveileder/representant for fagmiljøet og komitéen ved tredjeopponenten..

Doktormiddagen koster penger, og doktoranden kan bare delvis regne med å få utgiftene dekket av andre. Om vi ser bort fra spleiselagsmuligheten er det en trøst at det er anledning til å trekke fra et visst beløp til doktormiddag på selvangivelsen. Maksimumsbeløpet for 2010 er i Oslo omlag kr. 21 900 - forutsatt at det er veldokumentert med kvitteringer. Beløpet kan i tillegg til middag (for bedømmelseskomité og dekan, men ikke for familie og venner) også dekke eventuelle trykningsutgifter for avhandling og reiseutgifter knyttet til prøveforelesninger og disputas. Det tas forbehold om at retningslinjer og beløp kan være annerledes på andre ligningskontor


 

6. Fakultetet og administrasjonen på Universitetet etter gjennomført disputas

Etter gjennomført disputas, innleveres protokoller for tilfredsstillende gjennomførte Prøveforelesning(er) og disputas til fakultetet. Fakultetet vil deretter innstille kandidaten til doktorgrad overfor universitetets styre. Fakultetet skriver ut vedlegg til vitnemål* som oversendes Universitetsdirektørens kontor sammen med vita pluss sammendraget av avhandlingen, til bruk under kreeringen.

Fakultetet sørger også for utbetaling av honorar ved bedømmelsen og dekning av reiseregninger for bedømmelseskomiteens opphold i tilknytning til disputasen.


 

7. Kreering

Fakultetet har ansvaret for å overbringe pressesammendraget av avhandlingen til dekanen til bruk ved kreeringen.

Kreeringsseremoniene foregår en til to ganger i semesteret, og er felles for alle som har avlagt doktorgraden månedene før, uansett grad eller fakultet. Ved selve kreeringen i Aulaen kalles hver doktorand, eller grupper av doktorander, opp på podiet. Dekanen for det fakultet doktoranden hører inn under, gir en kort omtale av hver avhandling. Deretter får doktorandene overrakt doktordiplomet (vitnemålet) av rektor.

Etter selve seremonien i Aulaen har det vært et enkelt arrangement i universitetets regi for doktorandene og deres ledsagere, i tillegg til representanter for universitetet.

Kreeringsseremonien tar, inkl. arrangementet etterpå, 2-3 timer. Kreeringen er ikke obligatorisk, men doktorandene bør såvidt mulig delta.

Kandidaten

Pent antrekk anbefales ved kreeringen (dress). Det er fint om kandidatene inviterer veileder, familie, venner mv. til å overvære seremonien i Aulaen.


 

8. Ytterligere informasjon

Forskrifter og utfyllende bestemmelser

De prosedyrer som fremgår i dette heftet, er ment å skulle være utfyllende informasjon til gjeldende regelverk :


 

9. Kontaktpersoner på fakultets- og enhetsnivå

Oversikten nedenfor gir en oversikt over kontaktpersoner på institutt-, fakultets- og universitetsnivå (pr. 01.03.2015) :

UV-fakultetets sekretariat kan man henvende seg til (alle grader) seniorkonsulent Anne Evandt, tlf.: 22 85 82 76, e-post: a.e.evandt@uv.uio.no og  ass.fakultetsdirektør Solveig Bauge Løland tlf.: 22 85 80 56, e-post: s.b.loland@uv.uio.no

Publisert 17. aug. 2015 15:43 - Sist endret 29. jan. 2020 14:28