Sensorveiledninger for forskerkurs ved doktorgradsprogrammet, Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Godkjent av dekanen 14.02.2019

Generelt

Formålet med sensorveiledningen er å sikre at alle impliserte parter – kandidat, faglærer og sensor – har en felles forståelse av gjeldende eksamensordning og vurderingskriterier for karakterfastsetting.

På UV-fakultetets doktorgradsprogram er tilstedeværelse og innlevering av oppgave (vanligvis paper) de vanligste kravene, med bestått/ikke bestått som vurderingsnorm. Det er også grunnlaget for at fakultetet vil operere med en felles standard for sensorveiledning.

Innhold i sensorveiledningen:

 • kursets læringsmål
 • redegjørelse for vurderingssordningen i kurset
 • formelle krav i kurset (fremmøte, lengde på og utforming av paper)
 • vurderingskriterier som skal legges til grunn for sensors vurdering av besvarelsene . Vurderingskriteriene kan utledes fra kursets læringsmål og slik tydeliggjøre at det er en sammenheng mellom hva en forventer at kandidatene skal lære og hva de blir vurdert på. Utforming av kriterier kan variere avhengig av kursets innhold og læringsmål med hensyn til balansen mellom generiske og spesifikke kriterier. Som en hovedregel bør ikke vurderingskriteriene være for detaljerte og spesifikke, men samtidig ikke så generiske at de ikke peker mot observerbare kvaliteter ved arbeidet. Eksempler på kriterier kan være om arbeidet:
  • drøfter etiske spørsmål med relevans for prosjektet
  • inneholder en begrunnet problemstilling
  • sterk grad av sammenheng mellom problemstilling og metode
  • drøfter resultater med utgangspunkt i relevant teori
  • gjør rede for ulike forskningstradisjoner innen området på en adekvat måte

Hvis det foreligger nærmere beskrivelse av utforming av essay/paper, vil dette kunne gjenspeile de sentrale vurderingskriteriene og således dekke dette punktet).

 • emnebeskrivelse med angivelse av emnets læringsutbytte  - tilstrekkelig med henvisning.
 • pensumliste - tilstrekkelig med henvisning.
 • Kursets plass i programmet

Tilgjengelighet

Sensorveiledning skal som hovedregel være tilgjengelig for ph.d.- kandidatene ved kursstart.

Institusjonalisering

I kurs der det er flere sensorer, innkaller kursansvarlig til et felles sensormøte, hvor sensorene sammen – og med utgangspunkt i sensorveiledningen – vurderer aktuelle spørsmål om sensurering/karakterfastsetting for ulike oppgaver. Formålet er å harmonisere og finne et felles grunnlag og nivå for karakterfastsettingen. Møtet kan gi utgangspunkt for at den enkelte sensor justerer karakterfastsettingen i enkeltbesvarelser.

 

Publisert 15. feb. 2019 14:41 - Sist endret 3. feb. 2021 10:47