Veiledende retningslinjer om kappen ved en artikkelbasert avhandling

Behandlet i Programrådet for forskerutdanning i møtet 2.12.2008 med tilslutning fra dekan 5. februar 2009. Justert i møtet i Programrådet 21.09.2011 med dekanens tilslutning 18.10.2011

Det endelige arbeidet med kappen bør tas mot slutten av doktorgradsarbeidet. Kappen skal imidlertid også fungere som en disposisjon for arbeidet slik at det helhetlige perspektivet kan klargjøres tidlig i arbeidsprosessen. Et slikt innledende arbeid med kappen kan virke bevisstgjørende for det helhetlige perspektivet som avhandlingen skal ha. Samtidig er det naturlig at kappen modifiseres underveis i arbeidet i forhold til hvordan form og innhold i artiklene utvikler seg.

  • Kappen skal sammenfatte og sammenstille de problemstillinger og konklusjoner som legges frem i delarbeidene slik at avhandlingen framtrer som en helhet. Kappen skal presentere resultatene i de enkelte delarbeidene på en slik måte at den indre sammenhengen mellom dem synliggjøres.
  • Kompleksitet og nyanser i funn skal diskuteres i lys av metodiske, vitenskapsteoretiske og teoretiske problemstillinger. Kappen må inneholde nødvendige teoretiske og metodiske vurderinger knyttet til doktorgradsarbeidet. Kappen skal også redegjøre for hvor begrepsavklaringer eller utdypinger av ulike tema finnes i avhandlingen
  • Kappen skal synliggjøre og oppsummere avhandlingens bidrag til det aktuelle forskningsfeltet. Kappen skal gi en begrunnelse for valg av forskningsspørsmål- og eller hypoteser.
  • Kappen skal løfte fram og diskutere etiske forhold ved arbeidet.
  • Kappen skal inneholde faglige ajourføringer når det er nødvendig ut fra artiklenes publiseringstidspunkt/tidspunkt for ferdigstillelse.
  • Kappen skal være utformet av doktoranden alene.
  • Kappen skal ha et maksimalt omfang på 70 sider, eksklusive referanser og vedlegg.
  • Disse justerte retningslinjene trer i kraft straks og skal gjelde for alle tatt opp på doktorgradsprogram fra 1.10.2011. Kandidater tatt opp tidligere kan velge om de vil forholde seg til disse. De må gjøre fakultetet oppmerksom på hvilke veiledende retningslinjer de har forholdt seg til ved innlevering av søknad om bedømmelse. Retningslinjene gjelder fullt ut for alle fra 01.10.15.

Publisert 17. aug. 2015 16:02