Søk på ph.d.-program med ekstern finanisering

Dersom du har finansiering og tilknytning til et relevant forskningsmiljø, kan du søke opptak til ph.d.-programmet med ekstern finansiering. Fra 01.02.2017 tar fakultetet  i mot søknader fortløpende uten søknadsfrister.

Hva er kravene til opptak?

1. Ekstern finansiering

Ekstern finansiering kan være:

 • stipendiatstilling ved høgskole/annet universitet
 • annen ansettelse ved en forskningsinstitusjon med tid til egen forskning
 • Norges forskningsråds nærings-ph.d. eller offentlig sektor-ph.d.
 • Kvoteprogrammet

UV-fakultetet aksepterer ikke privat finansiering som grunnlag for opptak på ph.d.-programmet.

Det kreves at den eksterne finansieringen dekker nødvendige driftsmidler for ditt prosjekt, inkludert eventuelle forskningsreiser.

Det er ingen studieavgift for opptak på ph.d. programmet ved UV-fakultetet. Du mottar imidlertid ikke økonomisk støtte fra fakultetet.

Normal opptaksramme vil være inntil 4 år med 3 års netto forskerutdanningstid.

2. Forutdanning

 • Minimum femårig utdanning, hvorav minst to år med eksamen av høyere grad (mastergrad i pedagogikk/spesialpedagogikk, utdanningsledelse, mastergrad fra Lektorprogrammet (LP)) eller annen relevant utdanning på tilsvarende nivå innen relevant fagområde

 • En masteroppgave på minst 30 studiepoeng

 • Karakterer på mastergrad må være A eller B
 • Mastergrad skal være fullført ved søknadstidspunktet.
 • Det er ikke anledning til å ettersende attester og vitnemål.

For mer informasjon, se UV-fakultetets utfyllende regler til forskrift for ph.d.-graden (pdf).

3. Prosjektkvalitet

Opptak til doktorgradsprogrammet er basert på en individuell prosjektbeskrivelse og en vurdering av dine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre prosjektet.

I vurderingen legger vi vekt på faglig kvalitet, gjennomførbarhet og om prosjektet kan bidra til ny kunnskap innen fagområdet. Prosjektbeskrivelsen skal være gjennomarbeidet, og reflektere din faglige innsikt. Som søker oppfordres du til å gjøre deg kjent med nyere faglitteratur på feltet. Du har anledning til å søke råd innen fagmiljøer i forbindelse med arbeidet med prosjektbeskrivelsen, men kan ikke regne med støtte fra fakultetet.

Fakultetet gjennomfører hver høst et kurs om hvordan skrive prosjektbeskrivelse. Det er også å anbefale at du ser på veiledningen for prosjektbeskrivelsen.

Det forutsettes også at prosjektet fyller forskningsetiske krav, og at du har søkt om nødvendige tillatelser før prosjektet kan settes i gang.

Prosjektbeskrivelsen skal utformes i tråd med fakultetets veiledning til prosjektbeskrivelse. Prosjektbeskrivelsen kan skrives på norsk (ev. dansk eller svensk) eller engelsk.

4. Veiledning og tilknytning til fagmiljø

Opptak med ekstern finansiering forutsetter at du har tilknytning til et relevant og aktivt forskningsmiljø. Slik tilknytning kan være:

 • arbeidsplass ved høgskole, universitet eller annen forskningsinstitusjon som vurderes som faglig relevant, eller
 • kontorplass ved ett av fakultetets institutter. Dette forutsetter at instituttet har kapasitet til og ønsker å stille arbeidsplass til rådighet. Du må selv ta kontakt med det aktuelle instituttet.

Har du fått opptak med eksternfinansiering kan du delta på forskerutdanningsaktiviteter ved ph.d.-programmet og du får veiledning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Du mottar ikke økonomisk støtte fra fakultetet.

Du sender inn søknad uten formell tilknytning til veileder. Veileder tildeles i forbindelse med opptak. Opptak på ph.d.-programmet forutsetter at fakultetet har veiledningskompetanse og -kapasitet på det feltet du vil skrive din avhandling innenfor.

Fakultetet har et overordnet ansvar for at alle ph.d.-kandidater er del av et relevant fagmiljø i opptaksperioden.

Hva er søknadsfristen?

Fra 01.02.2017 tar fakultetet  i mot søknader fortløpende uten søknadsfrister.

Hvor sender jeg søknaden?

 • Søknad sendes til Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Postboks 1161  Blindern, 0318  Oslo v/Postmottak  (se nærmere informasjon på søknadskjema)

Hva skal søknaden bestå av?

 • utfylt søknadsskjema
 • prosjektbeskrivelse
 • evt. liste over vitenskapelige arbeider
 • cv og kopier av relevante vitnemål/attester
 • dokumentasjon på finansiering for hele opptakspeioden eventuelt informasjon om hva man har søkt om av finansiering og frist for når dette er klart. Finansiering må være klar senest 4 mnd etter søknadsfristen, hvis ikke mister man en eventuell plass på programmet. Det er mulig å søke igjen ved en senere anledning. Det er viktig å merke seg at en søknad som ikke kan vise til en innsendt søknad om finansiering i netto tre år når søknaden om opptak leveres, vil bli avvist uten faglig vurdering.

Valg av studieretning

Fakultetet har ett ph.d.-program i utdanningsvitenskapelige fag med tre studieretninger. Disse er pedagogikk, spesialpedagogikk og fagdidaktikk. Når du søker opptak til programmet velger du hvilken studieretning du ønsker å være tilknyttet. Søknader om opptak vurderes av fakultetet.

Hvordan vurderes søknaden min?

Søknadene blir vurdert av fagkomiteer utgått av Programrådet for forskerutdanning sammen med vitenskapelige ansatte ved relevant enhet ut fra prosjektbeskrivelse og ønsket studieretning. Fagkomiteenes vurderinger legges fram for Programrådet for forskerutdanning. Avgjørelse om opptak baseres på en samlet vurdering av søknaden. Endelig vedtak om opptak fattes av fakultetet.

Fakultetet må vurdere kvalifiserte søkere opp mot det antall kandidater man har kapasitet til å ta opp på doktorgradsprogrammet hvert år.

Hva skjer dersom jeg får opptak?

Du tas normalt opp på programmet i 4 år med 25% pliktarbeid (f.eks. undervisningsarbeid). Det er din arbeidsgiver/finansiør som avgjør behovet for pliktarbeid.

Opptak på ph.d.-programmet formaliseres ved en opptaksavtale. Denne sendes til deg så snart vedtak om opptak foreligger. Du signerer avtalen og sender denne i retur til ditt institutt/senter, som oppnevner veileder. Veileder og institutt signerer avtalen. Det inngås også en egen avtale mellom fakultetet og din arbeidsgiver utenfor UiO.

Avtalen om opptak og veiledning bør være inngått innen fire uker etter oppstart på doktorgradsprogrammet. Avtalen skal bl.a. angi tema for avhandlingen, avtaleperiode, finansieringsplan, veiledningsforhold og arbeidssted . Avtalen skal bidra til å sikre kandidatens, veileders, fakultetets og enhetens ansvar, rettigheter og plikter i tillegg til plikter til din arbeidsgiver/ekstern finansiør.

Avtalen og opptaksbrevet synliggjør den perioden man har opptak på dokorgradsprogrammet, dvs. fra dato og til dato. For kandidater med ekstern finansiering, er opptaksperioden tilsvarende finansieringsperioden, som er minimum 100% forskningstid over 3 år (normert tid).

Publisert 13. apr. 2015 08:44 - Sist endret 9. sep. 2019 15:08