Veiledning for prosjektbeskrivelsen

Kvaliteten av prosjektbeskrivelsen er et sentralt vurderingskriterium ved søknad om opptak til doktorgradsprogrammet

Normalt skal det leveres en prosjektbeskrivelse som en del av vurdering  til stilling. I prosjektbeskrivelsen (mellom 5 - 10 sider) skal søker redegjøre for

  • tema
  • problemstilling (begrunnet I relevant teori og litteratur)
  • metodevalg
  • framdriftsplan for prosjektet
  • ressursbehov
  • litteraturliste

Søker skal vise at vedkommende er innlest i det aktuelle problemfeltet og behersker dets viktigste problemstillinger. Det forutsettes altså at planen er god og at prosjektet er gjennomførbart på normert tid. Det er sentralt at målformuleringer er konkrete, relevante, og at problemstillinger og hypoteser er klare.

Det er utarbeidet råd om hva som skal med i en prosjektbeskrivelse  Det gjøres spesielt oppmerksom på at eventuelle nødvendige kostnader knyttet til gjennomføringen, eksempelvis knyttet til datainnsamling, skal fremgå klart som ressursbehov.

Mer sporadisk bes en søker skrive seg inn i et større prosjekt ledet av en forsker ved fakultetet. I så fall vil dette gå klart fram av utlysningsteksten.

Publisert 10. aug. 2015 16:45 - Sist endret 25. nov. 2015 16:34