Veiledning for prosjektbeskrivelsen

Kvaliteten av prosjektbeskrivelsen eller den faglig utredning på forskningsfeltet er et sentralt vurderingskriterium ved søknad om opptak til doktorgradsprogrammet

Utlysning av en stipendiatstilling hvor forskningsprosjektet er søkers eget

Det skal leveres en prosjektbeskrivelse som en del av vurdering til stilling. I prosjektbeskrivelsen (mellom 8 - 10 sider) skal søker redegjøre for

  • tema
  • problemstilling (begrunnet i relevant teori og litteratur)
  • metodevalg
  • framdriftsplan for prosjektet
  • ressursbehov
  • litteraturliste

Søker skal vise at vedkommende er innlest i det aktuelle problemfeltet og behersker dets viktigste problemstillinger. Det forutsettes altså at planen er god og at prosjektet er gjennomførbart på normert tid. Det er sentralt at målformuleringer er konkrete, relevante, og at problemstillinger og hypoteser er klare.

Det er utarbeidet råd om hva som skal med i en prosjektbeskrivelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på at eventuelle nødvendige kostnader knyttet til gjennomføringen, eksempelvis knyttet til datainnsamling, skal fremgå klart som ressursbehov.

 

Utlysning av en stipendiatstilling hvor forskningsprosjektet skal være del av et større prosjekt, ledet av en forsker ved fakultetet

Når det gjelder utlysninger av stipendiatstillinger hvor søker er ønsket inn mot et større forskningsprosjekt ledet av en forsker ved fakultetet, bes søker skrive en kortere faglig utredning på forskningsfeltet. Slik skal søker dokumentere god kjennskap til det forskningsområdet vedkommende skal arbeide innenfor sammen med den forskeren som skal lede det større prosjektet.  

Det vil gå klart fram av utlysningsteksten om det er tale om denne type stilling. Forventninger til den faglige utredningen vil også i noen grad bli skissert. Den som ved denne type utlyste stilling, tilbys denne, må levere inn en egen prosjektbeskrivelse (skrive seg inn i forskerens prosjekt) for godkjenning  3 md. etter opptak.

Publisert 10. aug. 2015 16:45 - Sist endret 14. feb. 2019 16:11