Søk på stipendiatstilling ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Det lyses jevnlig ut stipendiatstillinger ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Ved tilsetting i stipendiatstilling får du automatisk opptak på ph.d.-programmet.

Hva er en stipendiatstilling?

Som stipendiat ansettes du midlertidig i en vitenskapelig stilling ved et av fakultetets institutter eller senter for å gjennomføre doktorgrad. Du tilsettes i enten tre år med 100% fokus på forskerutdanningen eller i fire år med 25% arbeidsplikt ved ditt institutt. Ved UV-fakultetet lyses stipendiatstillingene oftest ut over fire år.

Er jeg kvalifisert til å søke?

Les utlysningsteksten for presisering av krav nøye.

Du er normalt kvalifisert dersom du har:

  • minimum femårig utdanning, hvor minst to år med eksamen av høyere grad (mastergrad i pedagogikk/spesialpedagogikk, utdanningsledelse, mastergrad fra Lektorprogrammet (LP)) eller annen relevant utdanning på tilsvarende nivå innen relevant fagområde
  • en masteroppgave på minst 30 studiepoeng
  • karakterer på mastergrad som er A eller B

Annen relevant utdanning på høyere nivå med mulig supplert vitenskapelige publikasjoner kan danne grunnlag for opptak. Dette vurderes individuelt.

Hvordan søker jeg stipendiatstilling?

UiO benytter seg av en elektronisk rekrutteringsportal. Søknadsbrev, informasjon om deg som søker og relevante vedlegg lastes opp i portalen. Vi anbefaler at du gjør klar alle dokumenter før du begynner søknadsprosessen. Søknader sendes elektronisk. Se lenke til rekrutteringsportalen i den aktuelle stillingsutlysningen.

Ledige vitenskapelige stillinger ved UV-fakultetet

En søknad består av følgende dokumenter:

  • søknadsbrev
  • utfylt søknadskjema (rtf)
  • prosjektbeskrivelse
  • CV og relevante vitnemål/attester
  • ev. liste over vitenskapelige arbeider

Veiledning om prosjektbeskrivelse 

Dersom du innstilles vil fakultetet be deg framlegge originale dokumnter for tidligere utdanning og/eller be deg sørge for at din eksamensinstitusjon oversende kopier direkte til fakultetet.

Opptak til ph.d.-programmet

Ved tilsetting som stipendiat ved fakultetet får du automatisk opptak til fakultetets ph.d.-program. Programmet utgjør rammen for din forskerutdanning, som blant annet omfatter ph.d.-kurs, veiledning, seminaraktivitet og arbeid med avhandlingen din.

Du tas normalt opp på programmet i 4 år med 25% pliktarbeid (f.eks. undervisningsarbeid). Det er den enheten du er knyttet til I stilling som bestemmer pliktarbeidet.

Opptak på ph.d.-programmet formaliseres ved en opptaksavtale(del B i dokumentet) (rtf) Denne sendes til deg så snart vedtak om tilsetting I stilling foreligger og du har takket ja til denne. Du signerer avtalen og sender denne i retur til ditt institutt/senter, som oppnevner veileder. Veileder og institutt signerer avtalen.

Avtalen om opptak og veiledning bør være inngått innen fire uker etter oppstart på doktorgradsprogrammet. Avtalen skal bl.a. angi tema for avhandlingen, avtaleperiode, finansieringsplan, veiledningsforhold og arbeidssted . Avtalen skal bidra til å sikre kandidatens, veileders, fakultetets og enhetens ansvar, rettigheter og plikter.

Avtalen og opptaksbrevet synliggjør den perioden man har opptak på dokorgradsprogrammet, dvs. fra dato og til dato. For kandidater tilsatt I stipendiatstilling er opptaksperioden tilsvarende stipendiatperioden.

Publisert 13. apr. 2015 08:45 - Sist endret 6. nov. 2019 17:35