Utlysing av stimuleringsmidler for stipendiaters utenlandsopphold

Som for tidligere år utlyser Det utdanningsvitenskapelige fakultet også støttemidler for utenlandsopphold for fakultetets stipendiater, tatt opp på fakultetets doktorgradsprogram.

Fakultetet har som del av egen strategiske prioritering å legge til rette for at våre stipendiater kan ha et opphold ved en forskningsinstitusjon utenfor Norge som del av forskerutdanningen. Fakultetet har i eget budsjett satt av NOK 350.000 til dette. Midlene som lyses ut er ment å være en ekstra støtte for de kostnadene som vil påløpe i tilknytning til en stipendiats reise og opphold. Det er mulig å søke om tilleggsmidler inntil NOK 50.000 pr. søknad. Det er normalt kun anledning til å få innvilget midler en gang i opptaksperioden. Oppholdets varighet skal være på omlag tre måneder. Kortere opphold kan også godkjennes, men kan medføre reduksjon i tildeling av midler.

Det gjøres oppmerksom på at de av fakultetets stipendiater som har mottatt støtte fra den nasjonale forskerskolen NATED, normalt ikke får innvilget støtte fra denne potten.

Det er åpnet for at midler det søkes om i 2020, også kan anvendes i 2021.

Søknaden skal bl.a. omfatte en kortversjon av planen for utenlandsoppholdet, verdien av utenlandsoppholdet knyttet til egen forskning, progresjon av egen forskning i opptaksperioden så langt, hvor og når oppholdet skal gjennomføres, en anbefaling fra veileder og instituttleder, samt avtale med enheten om hva som skal leveres av rapportering etc. når kandidaten returnerer Universitetet i Oslo. Fakultetet mottar skriftlig kopi av denne rapporten når stipendiaten er tilbake.

Det skal også leveres et budsjett for de stimuleringsmidlene man søker om og hvordan disse midlene faller inn i de øvrige midlene som er fremskaffet til oppholdet. Søknaden om tilleggsmidler skal være på maksimum to sider. Søknaden oversendes fakultetet ved Solveig Bauge Løland. Tildelte midler utbetales som et rundsumsbeløp og innrapporteres til fakultetet basert på den plan for disposisjon av midlene som følger søknaden. Midler som ikke benyttes, tilbakeføres til fakultetet.

Søknadsfrist

Det er avsatt en særlig pott til dette. Ut fra tidligere års erfaringer vil vi foreløpig sette en løpende søknadsfrist. Fakultetet tar sikte på å behandle søknadene i løpet av kort tid etter at søknaden er mottatt.

Publisert 6. feb. 2020 16:18 - Sist endret 2. mars 2020 10:08