Samtalepunkter om veiledningen

Temaene på denne siden bør drøftes i løpet av de første møtene mellom student og veileder, selv om noen av dem først blir sentrale senere i prosessen.

 

Bruken av veiledningstiden

Tid til veiledning er kontraktfestet i veiledningsavtalene. Det vil være hensiktsmessig å drøfte hvor stor andel av veiledningstiden som bør brukes til henholdsvis ‘førveiledning’ (samtale om det studenten skal gjøre) og ‘etterveiledning’ (samtale om det studenten har gjort), og i det hele tenke igjennom hvordan denne potten bør fordeles over hele forløpet.

Forventninger knyttet til hvordan møteplanen skal legges opp bør også drøftes. Mulige alternativer vil være:

 • Faste intervaller mellom veiledningssamtalene?
 • Studenten ber om neste veiledningstime ved behov?
 • Nytt møte avtales alltid ved slutten av en samtale?
 • Hvordan avtales hvor lang tid på forhånd veileder må ha for å kunne forberede seg?

 

Forventinger knyttet til veileders rolle og funksjon

Hvor aktiv mener partene at veilederen skal være når det gjelder utforming av problemstilling, design, valg av teori og litteratur, data-analyse osv? Dersom det dreier seg om et prosjekt hvor oppdragsgiver er ekstern, bør dette også drøftes.

Formen på tilbakemeldingen bør også drøftes. Spørsmål som er aktuelle i den sammenheng kan f eks være

 • Rose det som er bra mer enn å kritisere det som er dårlig eller vice versa?
 • Rette språk (f eks lese korrektur)?
 • Kontrollere at tempoplanen følges?
 • Drive studenten framover så fort og langt det bare går?
 • Drive oppsøkende virksomhet dersom studenten uteblir fra veiledningen?

Et tredje forhold gjelder forventninger knyttet til om veileder skal gi en vurdering når det gjelder karakternivå. Ønsker studenten dette? Hva ønsker veileder å gjøre?

Forventinger knyttet til studentens rolle

Under dette punktet er det viktig å drøfte forventinger knyttet til studentens ansvar og arbeidsform. Dette omfatter også studentenes forarbeid til veiledningssamtalen. Er det slik at partene for eksempel ønsker at studenten skal utarbeide en "dagsorden" før hver veiledningssamtale?

Et annet forhold som bør drøftes er studentens forpliktelse når det gjelder å orientere veileder om progresjon i arbeidet, og om eventuelt hvilke andre man søker veiledning til.

Veileders kommentarer til tekstutkast

I starten av et veiledningsforhold kan det være vanskelig å vite hvilken form for tilbakemelding som er mest konstruktiv. 

Mulige alternativer vil være

 • Veileder gir bare muntlige kommentarer ‘over bordet’?
 • Gå igjennom teksten ‘over bordet’, hvorpå studenten får med seg kommentert utkast?
 • Veileder leverer studenten kommentert utkast dagen før veiledningssamtalen, slik at veiledningstiden kan brukes til det studenten trenger å diskutere/få utdypet?
 • Veileder gir bare minimal tilbakemelding tidlig i forløpet (‘dette holder som utkast’), og går detaljert igjennom utkastene når tiden er moden for det?
 • Studenten gir alltid veileder et ‘leseoppdrag’ som angir hva hun/han ønsker av kommentarer fra veileder?

Forventninger om bearbeiding av utkast

Dette er et punkt som det vil være viktig å ta opp gjennom hele veiledningsperioden.

De to ytterpunktene på hvordan dette skal foregå, kan være:

 • Ved førsteutkast skal teksten aldri revideres umiddelbart etter skriving og veiledning
 • Helt fra førsteutkast skal mønsteret være skriving - veiledning - omskriving - veiledning av én del inntil kvaliteten er tilfredsstillende før man går videre til neste del.

Hvor på denne skalaen mener student og veileder at det er best å legge seg? Bør dette avklares flere ganger, f eks gjennom de ’leseoppdrag’ (se over) som veileder får?

Forventninger knyttet til hvor mange ganger veileder skal lese gjennom teksten fra førsteutkast til ferdig tekst

Etter at studenten har kommet i gang med skrivingen, vil dette være et viktig punkt å drøfte. Særlig viktig er det å avklare forventninger knyttet til avsluttende gjennomlesning.

 

Evaluering underveis av veiledningsforholdet

For å sikre at veiledningen blir så god som mulig, vil det være viktig i starten å drøfte former for og tidspunkt for evaluering av veiledningen. Det vil da være hensiktsmessig å gå igjennom

veiledningskontrakten og de ovennevnte punktene på nytt. I en slik evaluering vil spørsmål om veiledningssamtalen har godt faglig fokus være viktig.

Publisert 17. aug. 2015 18:52 - Sist endret 12. apr. 2022 11:42