English version of this page

Kandidater og veilederes plikter og rettigheter

Fakultetet har utarbeidet veiledende retningslinjer for den første veiledersamtalen. Disse anbefales benyttet tidlig i et veilederforhold for å avklare gjensidige forventninger.

Kandidat og veileder skal ha jevnlig kontakt. De plikter gjensidig å holde hverandre løpende informert om alle forhold av betydning for gjennomføring av prosjektet og veiledningen. Partene plikter aktivt å følge opp forhold som kan medføre forsinkelser eller avvik fra avtalt framdriftsplan. Veiledning stilles til rådighet som en timeressurs per år, dersom ikke annet er avtalt med enheten. Kandidaten har et hovedansvar for å benytte seg av veiledningsressursen. Bruk av veiledningsressurs skal rapporteres til instituttet hvert år.

Utover dette, fremgår plikter og rettigheter i avtale om opptak og veiledning. Der presiseres bl.a. følgende:

Doktorgradskandidaten skal bl.a.:

 • drøfte framdriftsplan, kursvalg og eventuelle utenlandsopphold med veileder

 • arbeide i henhold til avtalt framdriftsplan, og i samråd med veileder justere denne ved behov legge fram rapporter eller utkast til deler av avhandlingen (kapitler/artikler/kappe) for veileder, minst hvert halvår, eller i samsvar med det som er avtalt mellom veileder og kandidat i framdriftsplanen.Jf. også rapporteringsplikten ad. forskriftens § 9 – Rapportering og programplanens punkt om Kvalitetssikring. Deler av avhandlingen kan eventuelt legges fram i sammenheng med seminar.

 • i sitt arbeid etterleve forskningsetiske prinsipper som gjelder for fagområdet, herunder også lagring og håndtering av forskningsdata i tråd med Personopplysningsloven (GDPR).

 • følge Universitetet i Oslos retningslinjer for adressering i vitenskapelige publikasjoner

 • delta aktivt og bidra inn i fakultetets kurstilbud, seminarer og forskningsmiljø

 • samle all dokumentasjon av fullførte kurs i forskeropplæringen (interne og eksterne)

 • årlig gi en skriftlig framdriftsrapport til enheten, på fastsatt skjema

 • drøfte forsinkelser i arbeidet med avhandlingen dersom dette rapporteres i framdriftsrapporten.

 • følge de avtaler som inngås med veileder om innlevering, veiledning, deltakelse på seminar mm.
 • etterleve forskningsetiske prinsipper for fagområdet, og sørge for at personopplysninger meldes og behandles slik de skal, etter retningslinjene til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

Veiledere til den enkelte kandidat skal bl.a.:

 • holde seg orientert om fremdriften i kandidatens arbeid og vurdere den i forhold til prosjektbeskrivelsens fremdriftsplan
 • følge opp faglige forhold som kan medføre forsinket gjennomføring av forskerutdanningen, slik at denne kan fullføres innen normert tid
 • gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstillinger
 • gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag (bibliotek, arkiv, og liknende),
 • drøfte og vurdere hypoteser og metoder
 • drøfte resultater og tolkningen av disse
 • drøfte opplegg og gjennomføring av fremstillingen (eksempelvis disposisjon, språklig form, dokumentasjon)
 • gi kandidaten veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen, herunder også lagring og håndtering av forskningsdata i tråd med Personopplysningsloven (GDPR).
 • sikre at kandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø, inklusive å følge opp kandidaten i forhold til interne forskningsseminarer der kandidaten kan få lagt frem sitt foreløpige avhandlingsarbeid, og å hjelpe til med å føre kandidaten inn i relevante eksterne forskningsmiljøer
 • årlig gi skriftlige rapporter om fremdriften i forskerutdanningen, på fastsatt skjema
 • følge opp eventuell oppholdsplikt, og rapportere om den ikke overholdes
 • hjelpe med å føre kandidaten inn i relevante vitenskapelige miljøer, deriblant også bistå kandidaten med å finne gode perioder og steder for utenlandsopphold
 • bistå til at personopplysninger meldes og behandles slik de skal, etter retningslinjene til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)
 • følge UiOs yrkesetiske retningslinjer for veiledere
 • ta opp med kandidaten på forhånd dersom veileder ønsker å være medforfatter til en artikkel i avhandlingen
 • sørge for at forhold rundt sampublisering og tilgang til felles data avtales på forhånd. I tilfeller hvor doktorgradsprosjektet inngår i et større prosjekt kan dette klargjøres i et eget vedlegg* til kontrakten.
 • rådgi kandidaten om publisering i godkjente nasjonale/internasjonale tidsskrift (ved artikkelbaserte avhandlinger)
 • bistå kandidaten med å gi melding til enheten om at avhandlingen snart er klar for innlevering, med sikte på at bedømmelseskomité kan være klar kort tid etter at avhandlingen er innlevert
Publisert 17. apr. 2015 10:58 - Sist endret 17. feb. 2021 16:34