English version of this page

Stille og innadvendte elever i ungdomsskolen

Dette forskningsprosjektet belyser hvordan elever som strever med stille og innadvendt atferd opplever ungdomsskolen.

Bilde av en gruppe i en klasse hvor en elev fremstår ukomfortabel mens de andre ikke gjør det.

Hvordan opplever elever med stille og innadvendt atferd ungdomsskolen? (Illustrasjonsfoto: iStock by Getty Images)

Bakgrunn

Det kan være flere årsaker til at barn og unge er innadvendte. Her handler det om ungdommer som er engstelige, tilbaketrukket og selvbevisste i situasjoner hvor de omgås andre. Disse barna er i utgangspunktet mer stille enn andre. De ønsker gjerne å være aktive og sosiale, men strever fordi de er redde for negative reaksjoner fra omgivelsene. Ungdommene kan ha utfordringer på skolen. På skolen er det mange elever og det stilles krav til aktiv deltagelse. Dette kan forsterke vanskene og ha negative konsekvenser for de stille ungdommene sine skoleprestasjoner, fellesskap med jevnaldrende og livskvalitet. Internasjonale studier framhever at innadvendte kan bli oversett i skolen. De forstyrrer lite og prøver å gjøre seg så usynlige som mulig. For lærere kan det dermed være utfordrende å kommunisere med disse elevene. Det er imidlertid mangel på studier som fokuserer på stille og innadvendte elever på ungdomstrinnet (8-10 trinn). Hovedformålet med dette forskningsprosjektet er dermed å oppnå ny kunnskap om hvordan elever som strever med stille og innadvendt atferd opplever ungdomsskolen.

Om prosjektet

Forskningsprosjektet består av to hoveddeler. I den første delen gjennomføres det kvalitative intervjuer med lærere og elever. Ulike faktorer som støtter eller hindrer utvikling, læring og deltakelse belyses. Hensikten er å dokumentere stille og innadvendte elevers opplevelser av skolehverdagen. Denne kunnskapen vil danne grunnlag for egne analyser og publiseringer. Kunnskapen vil også bli benyttet i forskningsprosjektets neste del. Her vil det ved bruk av kvantitative spørreskjema belyses hvordan ulike aspekter ved skolemiljøet og egenskaper knyttet til stille og innadvendte elever har betydning for elevenes tilpasning på skolen. Dette kan handle om faglig utvikling, sosial deltakelse, skolefravær, ensomhet, osv. Det vil i den forbindelse bli sendt ut en spørreundersøkelse til en rekke ungdomsskoler og elever.

Finansiering

Prosjektet er finansiert gjennom Norges forskningsråds program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT)

Logo til Forskningsrådet

 

 

Publisert 18. aug. 2022 11:21 - Sist endret 30. aug. 2022 11:31