English version of this page

Forskning og utviklingsarbeid (FoU) og annen virksomhet

UiOs mål er å forbedre praksis i klasserommet. UiO tilbyr skolene kompetanseutvikling med forankring i forskningsbasert kunnskap.

Tre menn sitter i et rom med glassvindu og jobber

FIKS samarbeider med skolesektoren for å identifisere områder der det er behov for forskning- og utviklingsarbeid. Arkivfoto: © UiO/Morten Brun

Forskning og utviklingsprosjekter er langsiktige, og har som målsetning å utvikle fag og faglige praksiser i møte mellom universitet og skole. Prosjektene baserer seg på UiOs kunnskapsutvikling innenfor ulike universitetsfag, som gjennom prosjektet blir tilrettelagt for de ulike skolefagene. FIKS er koordinerende enhet mellom fagmiljøene ved HF, Mat-Nat, SV, TF og UV og skoleeiere i Oslo og Akershus i forbindelse med Desentralisert kompetanseutvikling (Dekomp).

FoU-prosjekter bygger på solid forarbeid for å identifisere hvilke tema det skal forskes og utvikles på.

Disse prosjektene er finansiert gjennom Dekomp og startet høsten 2018:

Naturfagsenteret og desentralisert kompetanseutvikling

Naturfagsenteret ved det matematisk- naturfaglige fakultet er sentrale i UiOs arbeid med desentralisert kompetanseutvikling.

Naturfagsenteret inngår et flerårig samarbeid med skoleeiere på to hovedområder knyttet til Fagfornyelsen, lærerkompetanse og undervisning.

Lærerkompetanse

Naturfagsenteret skal gi veiledning til skolene om Realfagsløyper. I tillegg skal det gjennomføres dokumentasjonsarbeid i skolene, lærernettverk og klasserommene.

Les mer om kompetanseutviklingspakker for lærere.

Undervisning

Naturfagsenteret skal holde kurs og samarbeide med lærere for å kvalitetssikre og videreutvikle utforskende undervisningsopplegg.

Les mer om utforskende undervisningsopplegg i matematikk- og naturfagdidaktikk.

ProFag - realfaglig programmering

Kompetansesenter for Undervisning i Realfag og Teknologi (KURT) ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet leder arbeidet med ProFag.
ProFag er etterutdanning for lærere i PROgrammering for FAGenes skyld. Programmeringen skal bidra til styrking og utvikling først av realfagene og etter hvert også av andre sentrale skolefag.

ProFag bidrar til å utvikle kompetansen til lærere og til å utvikle kompetansemiljøer på den enkelte skole gjennom en kombinasjon av:
• etterutdanning for lærere i ungdomsskolen
• studier av hvordan lærere bruker programmering i fagene og av hvordan dette påvirker elevenes læring
• utvikling av en modell for kompetansespredning i fellesskap med skolene

Prosjektet er et samarbeid mellom KURT og Utdanningsetaten i Oslo (UDE), og er finansiert gjennom ordning for desentralisert kompetanseutvikling. Ressursene som blir utviklet er fritt tilgjengelige for de skolene som ønsker å benytte seg av dem:
© ProFag:U

Samarbeid og aktiviserende læringsformer

Fagfornyelsen og vekta på djupare tenking i skulen må få konsekvensar for praksis i klasserommet. Elevane skal reflektera over og utforska  tidlegare og
ny kunnskap både saman og åleine. For å få til vellukka læring gjennom par- og gruppearbeid må læringsarbeidet  byggjast på visse prinsipp for å lære i
grupper. I PISAundersøkjinga frå 2015 skårar norske elevar under gjennomsnittet på samarbeid.  Nyare norsk forsking viser at samtalane mellom elevar i grupper oftast ikkje handlar om fag, men om kva dei skal gjera.  Elevane reflekterer heller ikkje over ord- og omgrepstyding.  Samstundes veit ein kor viktig det er å styrkja språkferdigheitene og inkludera elevar med ein anna språkleg bakgrunn enn norsk i læringsarbeidet.

Elevaktive arbeidsmåtar er eit kurstilbod som er utvikla ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier som gir lærarane innsikt i prinsipp for å læra i grupper og viser konkrete døme på korleis par- og grupper kan brukast effektivt for å styrkja læring, språkutvikling og inkludering for alle elevane gjennom kombinasjonen av individuelle bidrag, kunnskapsdeling og samarbeid.

Aktuelle kurs

1.       Elevaktive arbeidsmåtar: prinsipp for å læra i grupper

2.       Elevaktive arbeidsmåtar: språkutvikling i grupper

3.       Elevaktive arbeidsmåtar:  gruppeinndeling og sosiale relasjonar 

Dei praktiske tipsa og øvingane er knytt til både munnlege og skriftlege ferdigheiter. Kursa blir haldne i Oslo-skulen i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo.

Videobasert profesjonsutvikling (VIST)

Video to Support Excellence in Teaching (VIST) er et forskningsbasert etterutdanningsprosjekt med forskere fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) og lærere på seks utvalgte skoler i Oslo.

Fokuset er å samarbeide om å utvikle lærernes praksis og kompetanse knyttet til:

  • modellering 
  • strategiundervisning
  • læringsfremmende tilbakemeldinger i norsk og matematikk.

Det tas utgangspunkt i lærernes egen praksis på egen skole, som vil bedre kunne legge til rette for kollektiv profesjonsutvikling. Dette skjer på en mer målrettet måte enn det generelle etterutdanningstilbud kan få til. 

VIST er et samarbeid mellom ILS og Utdanningsetaten i Oslo (UDE) som springer ut av nært samarbeid over flere år mellom LISA-prosjektet og UDE.

I løpet av september 2018 finner du mer informasjon om prosjektet på ILS sine hjemmesider. 

Publisert 2. mai 2018 19:20 - Sist endret 17. juni 2019 14:36