Forskning om digitalisering - en innledning

I FIKS har vi foretatt en gjennomgang (review) av internasjonal forskning på skoler og klasser der alle elevene har hver sin digitale maskin, ofte kalt en-til-en-klasserom. Denne gjennomgangen er utgangspunktet for våre sider om digitalisering i skolen.

Flere elever som jobber på iPad

Ilustrasjonsfoto: Colourbox.com

Gjennom denne kunnskapsoppsummeringen har vi identifisert seks sentrale temaer knyttet til innføring av digital en-til-en-dekning. I punktene videre presenterer vi disse sentrale temaene, og vi oppfordrer ansatte på skoler og i kommuner til å drøfte disse temaene i sitt profesjonelle fellesskap med utgangspunkt i spørsmålene under hvert avsnitt. 

Hvordan er den digitale tilstanden i norsk skole i dag?

Før vi presenterer de seks temaene, vil vi gi en kort situasjonsbeskrivelse av den digitale tilstanden i norsk skole.

I over 20 år har det vært en satsing på IKT i norsk skole. Frem til 2016 ble skolens digitale tilstand kartlagt gjennom spørreundersøkelser som ble sendt til et representativt utvalg av skoler hvert annet eller tredje år. I mange år var dette den eneste nasjonale kilden til informasjon om skolens digitale tilstand. 

I læreplanen fra 2006 (LK06) ble digitale ferdigheter nedfelt som en av de fem grunnleggende ferdighetene. I det nasjonale rammeverket for grunnleggende ferdigheter fra 2012 ble grunnleggende digitale ferdigheter konkretisert i fire ulike temaer, og i en oppdatering av rammeverket for grunnleggende ferdigheter fra november 2017 ble disse fire ulike temaene utvidet til fem temaer som i dag belyser ulike sider ved grunnleggende ferdigheter.

Disse temaene er: 

 • Bruke og forstå
 • Finne og behandle
 • Produsere og bearbeide
 • Kommunisere og samhandle
 • Utøve digital dømmekraft 

Nå får stadig flere elever sin egen PC eller nettbrett i norske klasserom. I Norge er det kommunene og fylkeskommunene som har ansvar for innkjøp og implementering av digitale ressurser i skolen. I grunnskolen finnes det ingen nasjonale føringer om at norske elever skal ha hver sin datamaskin, men på videregående skole har det siden skoleåret 2007/2008 blitt etablert ordninger som i praksis har ført til at hver enkelt elev har sin egen PC eller Mac (og unntaksvis nettbrett).

I grunnskolen er implementeringen av digital teknologi avhengig av politiske avgjørelser hos skoleeier, og det er derfor store variasjoner i Skole-Norge. Den siste undersøkelsen om bruk av IKT i norske klasserom ble utført i 2016, og den fokuserer i liten grad på det som kjennetegner de klasserommene der hver elev har sin egen PC eller nettbrett (Egeberg, Hultin, & Berge, 2016). 

Vår gjennomgang av internasjonale studier som ser på en-til-en klasserommet avdekker seks sentrale områder som vil bli inndelingen for Kunnskapsbaseteksten videre:  

 1. Læreres og elevers opplevelser og erfaringer
 2. Teknologi i bruk – praksiser i klasserommet   
 3. Effekt og læringssutbytte
 4. Effekten av en-til-en og elevresultater
 5. Mål med implementeringen
 6. Utfordringer ved implementeringen
Publisert 25. sep. 2019 16:13 - Sist endret 9. apr. 2021 09:19